Harun Yahya

SonuçMehdiyet Dünyayı Güneş Gibi  Aydınlatacak,  Münafıklık Hz. Mehdi (as) Vesilesiyle Son Bulacaktırİyilerle kötülerin mücadelesi Hz. Adem (as) döneminde başlamıştır ve kıyamete kadar da devam edecektir. Tarihin her döneminde, insanları kötülüğe ve inkara sürüklemek için mücadele eden en büyük negatif güç 'Deccaliyet' tir. İnsanları din ahlakından uzaklaştıran, fitne ve kargaşayı körükleyen her türlü dini ideoloji ve düşünce sistemi, 'Deccal' i temsil eder. Kötülüğün karşısında olan, Deccal'in fitnesini etkisiz hale getirecek ve insanları doğru yola, hidayete yöneltecek olan Rahmani güç de 'Mehdiyet' tir.

İyilik ve kötülük arasındaki; şeytanın taraftarlarıyla Hakk'ın tarafı arasındaki mücadele, tarihin başlangıcından bu yana devam etmektedir. Tarihteki Hz. İbrahim (as) ve Nemrut, Hz. Musa (as) ve Firavun gibi, her devrin 'Deccal ve Mehdi mücadeleleri' bu konunun en bilinen örneklerindendir. İçerisinde bulunduğumuz 'Ahir Zamanda ise bu fikri mücadele Hz. Mehdi (as) ile Mesih Deccal arasında devam etmektedir'. Tarih boyunca olduğu gibi, 'Ahir Zamanda da Deccalin en mühim kuvveti yine münafıklardır'. Şeytanı, inkar edenleri ve münafıkları kendisine müttefik edinmiş olan Deccaliyet, emrindeki bu güçlerle birlikte halihazırda Mehdiyet'e karşı amansız bir savaş vermektedir.

Adetullah gereği, tarihin her döneminde hak dinin tebliğinde Müslümanlara önderlik eden, onları hidayete çağıran ve İslam ahlakını dünyaya hakim kılmak için çaba gösteren 'manevi bir lider' olmuştur. İşte Ahir Zamanda Müslümanları Kuran ahlakına ve hidayete yöneltecek, onları birleştirip tek bir çatı altında toplayacak olan kişi de 'Hz. Mehdi (as)' dır. Hz. Mehdi (as), Allah'ın izniyle, insanları inkara sürükleyen, din ahlakından uzaklaştıran, her türlü dinsiz ideoloji ve düşünce sisteminin lideri olan Deccali fikren etkisiz hale getirecek ve dünyaya İslam ahlakını hakim kılacaktır.

'Mehdiyet'in çok önemli bir vasfı da anti-münafık bir hareket olmasıdır. Deccaliyetin zıttı olan Mehdiyet, Deccali hareketin temsilcileri olan münafıkların da zıttı bir harekettir. Allah Hz. Mehdi (as)'ı özel olarak böyle bir manevi güç ile yaratmıştır. Münafıkların teşhis edilip etkisiz hale getirilebilmesi için Mehdiyet yeteneği gerekir. İşte Mehdiyet de 'münafık avcısı' bir sistemdir. Allah Hz. Mehdi (as)'ı İslam dünyasına özel olarak bir 'kurtarıcı vasfıyla' göndermiş ve ona 'bu özel yeteneği' vermiştir.

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde, "Mehdi hükümranlığı zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı, münafıkların ve hainlerin nüfuzu son bulacaktır." (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 252) sözleriyle Allah'ın, Hz. Mehdi (as) üzerindeki bu lütfuna dikkat çekmiştir. Hz. Mehdi (as) vesilesiyle, Deccallerin, inkarcıların, münafıkların, derin devletlerin, teröristlerin, zalimlerin, hainlerin ve insanlara karşı büyüklük taslayarak ahlaksızlık yapanların nüfuzu ve hakimiyeti son bulacaktır.

Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir sözünde, dünyadaki münafıklık hareketinin Hz. Mehdi (as) vesilesiyle son bulacağını, "... Al-i Beyt-i Nebevî'nin silsile-i nuranîsine bağlanan (Peygamberimiz (sav)'in soyundan), ehl-i velayet (velilerin) ve ehl-i kemalin (kemal insanların) başına geçecek Al-i Beyt'ten (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani, o Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı münafıkaneyi (fikren) yok edip dağıtacaktır. (Mektubat, s. 56-57) sözleriyle bildirmiştir. Ahir Zamanda münafıklar Hz. Mehdi (as) vesilesiyle fikren etkisiz hale geleceklerdir. Belki içlerinde münafıklıktan vazgeçmeyecek ve samimi iman etmeyeceklerdir; ama münafıklığa dair eylemlerine son vereceklerdir.

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen başka bir hadiste, "Daha birçok insan Kuran'dan çok, Mehdi'den korktukları için günahlardan kaçınacaktır..." (Al-Futuhatu'l Makkiyah, s. 6) sözleriyle açıklandığı gibi, münafıklar Allah'tan korkmayacak ama Hz. Mehdi (as)'ın aklından, güçlü ferasetinden ve basiretinden çok çekineceklerdir. Peygamberimiz (sav)'in "... Mehdi münafıkları nişanelerinden (alametlerinden) tanıyacaktır." (Yevmul Halas, Kamil Süleyman, s. 135) hadisiyle haber verildiği gibi, Hz. Mehdi (as) münafıkları hemen teşhis edip tanıyacak; münafıklar da bunu bildikleri için sinsi faaliyetlerini yapmaktan korkacaklardır. Sonunda da ahlaksızlık yapmaya güç ve cesaret bulamayarak münafıkane eylemlerine son verecek ve zahiren Müslüman gibi yaşamak zorunda kalacaklardır. Peygamberimiz (sav)'in bir hadisinde Hz. Mehdi (as)'ın münafıklar üzerindeki bu manevi galibiyeti şöyle haber verilmiştir:

Ebu Basir'den: İmam Caferi Sadık aleyhisselam "Suçlular çehrelerinden tanınacak" (Muhammed Suresi, 30), ayeti hakkında şöyle buyurdu: Allah onları tanır, lakin bu ayet Kaim (yani Mehdi) hakkında nazil olmuştur. Mehdi onları (münafıkları) çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları (manen) darmadağın edecek. (Şeyh Muhammed B. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283)

Bir başka hadiste, "Allah'ın düşmanı olan Mesih-i Deccal, İsa Aleyhisselam'ı görünce, tuzun suda eridiği gibi erir." (Müslim, Kitabü'l Fiten, s. 34) sözleriyle, haber verildiği üzere, Deccaliyetin, hak karşısında 'tuzun suda eriyip' etkisiz yok olması gibi; İslam dünyasındaki münafıklar da, Hz. Mehdi (as) karşısında tüm güçlerini kaybedip etkisiz hale geleceklerdir.

Hz. Mehdi (as), Allah'ın kendisine ilham ettiği akıl ve hikmet ile, münafığın en önemli silahı olan 'gizliliği' ortadan kaldıracak ve onun tüm ahlaksızlıklarını, şeytani yöntemlerini gün gibi su yüzüne çıkaracaktır. Böylece münafıkların bu güne kadar elde etmiş oldukları en büyük avantajları ortadan kalkacak; münafıklığın tarif edilmeyen, bilinmeyen ve insanlar tarafından teşhis edilmemiş sistemi etkisiz hale gelecektir. Hz. Mehdi (as) münafığın gizliliğini yok ederek, onun bu hilesini geçersiz hale getirecektir.

Zira münafık adeta bir 'yarasa gibidir'. Aynı yarasa gibi, münafık da güneşi, ışığı gördüğünde, perişan olur ve kaçacak bir delik aramaya başlar. İşte Hz. Mehdi (as) da, adeta münafığın üzerine bir projektör tutarak onu aydınlatacak ve böylece nereye kaçarsa kaçsın, manen yakalanacağını bilen münafıklar, ahlaksızlıklarını yapamayacak hale geleceklerdir. İşte bu, Allah'ın tüm İslam alemine bir kurtarıcı olarak gönderdiği Hz. Mehdi (as)'a bir lütfu ve iman edenlere olan bir rahmetidir. İslam dünyası asırlardır beklediği refah, huzur ve mutluluğa -Allah'ın izniyle- Hz. Mehdi (as) vesilesiyle kavuşacaktır.

madde, new scientist
ADNAN OKTAR: "Münafığı iyice belirlemek, İslam'ın Mehdiyet devrindeki hakimiyetinde bütün münafıkların kapılarını kapatacaktır. Biz şimdi onun hazırlığını yapıyoruz. Münafığın rezil kepaze edilmesi, iyice tanıtılması, dünyada adeta yaşayamayacak hale getirilmesi, Hz. Mehdi (as) devrinde oluyor. O yüzden her münafık o münafık alametlerinden, nifaktan mecburen vazgeçmiş oluyor. O yüzden hiç nifak alameti görülmeyecek Mehdi (as) devrinde. Yoksa hiç münafık olmayacak diye bir şey yok Hz. Mehdi (as) devrinde; ama alametini göremeyeceğiz. Çünkü öyle gün gibi belirlenecek ki münafık, baktı mı adam hemen anlayacak. Anlaşılma korkusundan dolayı da münafık felç olacak. Ama şu dönemde tabii kulağını tıkayabilir, gözünü kapayabilir. Ama İslam bütün dünyaya hakim olduğunda, gözünü kapayacak, kulağını kapayacak hali kalmayacak münafığın.

O yüzden biz onun zeminini şimdiden hazırlıyoruz Hz. Mehdi (as)'a yardımcı olmak için. Hz. Mehdi (as)'ın karşısında münafık kalmasın diye hazırlık yapıyoruz.

Bediüzzaman ne diyor? "Mehdi o cereyanı münafıkaneyi (fikren) öldürüp dağıtacak" diyor. Asıl yapacağı budur 'cereyanı münafıkane'yi dağıtmak'. Bunun için de çok kapsamlı bir hazırlık gerekiyor. İşte kitaplar, CD'ler, yazılar ve bunu sürekli gündemde tutmak, tekrarlamak. Çünkü münafık nereye giderse 'münafık alametleriyle'karşılaşacaktır. İnterneti açtığında münafık alametleriyle karşılaşacak, radyoyu açtığında münafık alametlerini duyacak, televizyonu açtığında münafık alametlerini görecek. Kaçıp göçecek hiçbir yeri kalmayacaktır. Bir sohbet alanına geldiğinde, orada bunu duyacak ve böylece bu pislik mahlukatlar Müslümanlara hiç zarar veremeyecek hale gelecekler. Ahir Zamandaki olay budur. Yoksa münafık olmayacak anlamında değil. Şu an münafık tam tarif edilmediği için, Kuran'da var ama hayata geçişini bilmiyor insanlar, o yüzden de münafıklar İslam aleminde elini kolunu sallayarak iş yapıyorlar. Mesela büyük alim diyor, halbuki adam münafık. Büyük müçtehit diyor halbuki münafık fark edemiyorlar. Etrafında halka oluyorlar, deli gibi savunuyorlar. Halbuki azılı münafık. Ama münafığı böyle gün gibi tarif edersen, herkes de su gibi ezberlerse münafığın bu dünyada yaşama alanı kalmamış olur... Münafık o imanın nuru içinde boğulacaktır. Kaçıp göçecek hali kalmayacaktır, bilinecek hale gelecektir münafık.

Onun için münafık alametlerini sürekli gece gündüz gündemde tutmak, ezberletmek, anlatmak dünyada münafığın hayat sahasını yok etmek anlamına geliyor. O zaman Müslümanlar münafık faaliyeti olmayan bir dünyada yaşamış olacaklar. Ve o da onlara müthiş bir lüks, rahatlık, bereket ve güç verecektir..." (A9 TV, 6 Haziran 2016)


 


Sen Yücesin,
bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın.
(Bakara Suresi, 32)


 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."