Harun Yahya

The Huffington Post yazarı Nidhal Guessoum'un evrim yanılgıları


4 Ocak 2012 tarihinde Amerikan haber sitesi The Huffington Post’ta “İslam, evrimin derslerde okutulmasını yasaklar mı?” başlıklı bir makale yayınlanmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah Amerikan Üniversitesi’nde fizik ve astronomi profesörü olan yazar Nidhal Guessoum’un kaleme aldığı makalede, bir süre önce İngiltere’deki Müslüman öğrencilerin derslerde evrim okumak istemedikleriyle ilgili uluslararası medyada geniş yer bulan haber ele alınmıştır.

Söz konusu makalede, yazar Nidhal Guessoum’un gerçek ile hiçbir şekilde bağdaşmayan pek çok yanılgıya kapıldığı görülmektedir. Yazarın yanılgılarını şöyle sıralamak mümkündür:  

1. Nidhal Guessoum Kuran’ın evrimi yalanlamadığını iddia etmiş, Allah’ın evreni evrim yoluyla yarattığı yanılgısını savunmuştur.

Ne var ki bu, diğer bazı Müslümanların da içine düşebildiği çok büyük bir yanılgıdır. Kuran’da yaratılışın evrimle olduğuna dair hiçbir bilgi ya da işaret bulunmaz. Diğer bir anlatımla, Kuran’da, canlıların birbirlerinden türediği ve aralarında evrimsel bir bağ olduğu fikrini destekleyen tek bir ayet dahi yer almaz. Aksine Kuran'da, Allah’ın canlılığı ve evreni tek bir anda ve "Ol" emriyle mucizevi şekilde var ettiği bildirilir. Allah dilediğini dilediği şekilde ve zamanda, örneksiz olarak yoktan var edendir.

Yüce Allah’ın yaratmak için –Allah’ı tenzih ederiz- herhangi bir sebebe, vesileye ya da birtakım merhalelere ihtiyacı yoktur. Bu dünya bir imtihan yeridir, bu nedenle Allah evrendeki her şeyi doğa kanunlarına bağlı olarak yaratmıştır. Ancak bu durum, üstün güç sahibi Rabbimiz’in söz konusu doğa kanunlarına ihtiyacı olduğunu göstermez (Allah’ı tenzih ederiz). Yüce Rabbimiz hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, her türlü eksiklikten münezzeh olandır.

Kuran’da evrenin ve canlılığın yaratılışına dair bildirilen gerçek, Allah’ın yeri, gökleri ve ikisi arasındaki her şeyi yalnızca dilemiş ve yaratmış olduğudur. Yaratmak Allah için son derece kolaydır. Yaratılışın Allah’ın yalnızca “Ol” demesiyle gerçekleştiği Kuran'da birçok ayetle haber verilmiştir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

… Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona "Ol" der, o da hemen oluverir. (Al-i İmran Suresi, 47)

Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen oluverir. (Nahl Suresi, 40)

Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yalnızca: "Ol" der, o da hemen oluverir. (Mümin Suresi, 68)

Müslüman yazar Nidhal Guessoum’un çok ciddi bir yanlış içine düştüğü açıkça görülmektedir. Prof. Guessoum yaratılışın evrim yoluyla gerçekleştiğini ileri sürerken belli ki ayetleri göz ardı etmektedir. Oysa Allah'a ve İslam dinine inanan bir kimse için temel yol gösterici, Kuran ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetidir. Allah Kuran'da yaratılışın Kendisi’nin “Ol” demesiyle gerçekleştiğini belirtirken, ayetleri görmezden gelmek ve Kuran’da evrimin savunulduğunu iddia etmek hiç kuşkusuz Kuran’a aykırı bir tutumdur. Bir Müslüman Allah'a karşı böyle bir suç işlemekten büyük bir korku duyar ve böyle bir hataya düşmekten dikkatle sakınır. Umulur ki Prof. Guessoum da Allah’ın pek çok ayetle net bir biçimde açıkladığı yaratılış gerçeğini kavrar ve ivediyetle hatasından döner.

2. Yazarın bir diğer yanılgısı da insanın çamurdan yaratılışını “insan çamurdan evrimleşti” şeklinde değerlendirmiş olmasıdır.

Kuşkusuz bu da çok büyük bir yanılgıdır. Nitekim insanın çamurdan yaratılmış olması, evrimsel aşamalar sonucu yaratıldığına bir delil ya da bir işaret değildir. Çamurdan yaratılışı haber veren ayetler, insanın çamurdan evrimleştiğini değil, insanın yaratılışındaki malzeme ile toprağın içerdiği temel elementlerin ortak olduğu gerçeğini ortaya koymaktadırlar.

İnsan dokuları incelendiğinde yeryüzünde bulunan pek çok elementin dokularda da bulunduğu görülmektedir. Canlı dokuların %95'i karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), nitrojen (N), fosfor (P) ve sülfür (S)'den oluşur ve canlı dokularda toplam 26 element bulunur. “Andolsun, Biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık.” (Müminun Suresi, 12) ayetinde geçen ve Türkçe’ye "süzme" olarak çevrilen kelimenin orijinali Arapça "sulale" kelimesidir ve "temsili örnek, öz, hulasa, esas" gibi anlamlara gelmektedir. Görüldüğü gibi, modern bilim insanın çamurdan; karbon, hidrojen, nitrojen, fosfor, sülfür gibi yeryüzünde bulunan elementlerden meydana geldiğini ortaya koyarak Kuran’ın 1400 yıl önce haber verdiği gerçeği teyit etmektedir.

 

Ortalama 70 kiloluk bir insanın vücudunda bulunan elementlerin dağılımı

 

3. Yazarın içine düştüğü bir başka yanılgı ise Kuran’da dünyanın nasıl meydana geldiği konusunda açıklamal bulunmadığı iddiasıdır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Kuran Allah’ın her şeyin açıklayıcısı olarak Katından indirdiği hak bir kitaptır. Kuran’ın bu mühim özelliği ayetlerde şu şekilde belirtilmektedir:

... Biz Kitab'ı sana, her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

... Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık… (Enam Suresi, 38)

Nitekim Kuran’da pek çok bilimsel ve matematiksel mucizenin bildirildiği ve bu bilgilerin çağdaş bilimin bulgularıyla tam bir uyum içinde olduğu ortalama bir genel kültüre sahip olan herhangi birinin dahi bildiği bir gerçektir. Allah Kuran’ın pek çok ayetinde evrenin, canlıların yaratılışından da bahsetmiştir. Kuran’ı eline alıp biraz göz gezdiren bir kişi yaratılışı anlatan bu ayetleri hemen fark edecektir. Evrenin ve insanın yaratılışına dair pek çok ayet bulunurken “Kuran bu konularla ilgili bilgi içermez” demenin gerek akla gerekse vicdana uygun bir hareket olmadığı ortadadır.

Öte yandan şu da çok ilginçtir ki yazar ilk başta Kuran’da bahsi geçen “çamurdan yaratılma” hadisesini evrime delil olarak göstermiş, diğer bir deyişle evrime kendince Kuran’dan delil getirmeye kalkışmış, bir başka paragrafta ise Kuran’dan yola çıkarak bilimsel bir izahta bulunmanın yanlışlığından söz etmiştir. Bu noktada yazar kendi kendisiyle de çeliştiğini göstermektedir.  

4. Yazar evrimi reddetmenin modernlikten uzaklaşmak olduğu yanılgısına kapılmış ve İslam aleminin evrimi reddettiği için modernlikten uzak kaldığını iddia etmiştir.

Gerçek anlamda modernlik ancak Allah’a iman etmekle, Allah’ın yaşanmasını istediği hayatı yaşamakla elde edilir. Gerek Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), gerek mübarek sahabeleri, gerekse geçmişte yaşamış tüm peygamberler ve onları izleyen müminler günümüzde yaşasalardı bu dönemde yeryüzünün en modern insanları olacaklardı. Eğer Müslüman alemi bugün modernlikten uzak bir yaşam sürüyorsa, bu evrimden uzak kaldıklarından değil, Allah’tan ve İslam’dan uzak kaldıklarından kaynaklanmaktadır. Allah’a tam teslim oldukları ve Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine getirdikleri takdirde Allah Müslüman alemi üzerinde nimetlerini arttıracak, müthiş bir bolluk ve bereket meydana getirecek, onlara ilimde, teknolojide, sanatta muazzam bir güç ve yetenek verecektir. Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın önderliğinde bu nimet artışı inşaAllah daha da fazlalaşacaktır

Bu açık gerçeğe rağmen bazı Müslümanlar Batı’nın Allah’tan, dinden uzak yaşantısına özenmekte, dinsizliği modernlik olarak görme yanılgısına kapılmaktadırlar. Kendilerince modern olabilmek için materyalist bir görüş geliştirmek zorunda olduklarını düşünmekte, cahilce, dinden imandan taviz vermeyi göze alarak din dışı bir hayat süren kesimlere kendilerini ispatlamaya çalışmaktadırlar.

Bu gibi Müslümanlar aynı ezik tavırlarını evrimciler karşısında da devam ettirmektedirler. Oysa ezik olması gereken taraf inananlar değil, kendilerini savunabilmek için ne bilimsel bir dayanakları, ne de bir delilleri olmayan evrimcilerdir. Evrimciler, teoriye olan ideolojik bağlılıkları nedeniyle demagoji yaparak ve karşılarındakileri psikolojik baskıyla susturmaya çalışarak teorilerini ayakta tutmaya gayret göstermektedirler. Zira savundukları teorinin açmazlarının gayet iyi farkındadırlar. Bu nedenledir ki bu açmazları yıllarca bilim sahtekarlıklarıyla kapatmaya çalışmışlardır. Ancak hak ortaya çıkmış, batıl yıkılıp kaybolmuştur; evrim teorisinin hiçbir dayanağının kalmadığı, teorinin gelişen bilim karşısında tamamen yenilgiye uğradığı görülmüştür. Gerçek şu ki bugün evrim teorisi ilkokul seviyesindeki bilgilerle dahi yanlışlığı kolaylıkla anlaşılabilen, çökmüş bir teoridir. (Bkz: www.evrimcilerinitiraflari.com)

5. Yazarın diğer bir yanılgısı da Sayın Adnan Oktar’ın Harun Yahya müstear adıyla dünya çapında yayınladığı eserleri ile ilgilidir.

Sayın Adnan Oktar’ın Darwinizm’in dünyaya getirdiği zararlar ve evrim teorisinin modern bilim karşısındaki yenilgisi ile ilgili hazırladığı eserlerin olumlu etkisi bugün tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. Dünyaca ünlü bilimsel dergilerde Sayın Adnan Oktar’ın başarısı ile ilgili onlarca makale yayınlanmıştır. Hatta Prof. Guessoum dahi makalesinde -her ne kadar karşı olduğunu belirtmiş olsa da- Sayın Adnan Oktar’ın evrime karşı sürdürdüğü kampanyanın etkisine de şu sözlerle değinmiştir:

“Günümüz Müslüman kültüründe çok güçlü yaratılışçı bir duruş mevcut. Bunlardan en net ve güçlüsü, son on yıl, hatta daha da fazla bir süredir İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere tüm dünyadaki Müslümanlara yaptıkları konferans turları ve bedava kitap dağıtımlarıyla hitap eden Harun Yahya ve grubudur.”

Sayın Adnan Oktar’ın dünya çapında  olağanüstü takdir toplayan eserleri pek çok insanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."