Harun Yahya

Kusursuz Mühendislik Harikası: Ağaçlara sağlamlıklarını veren odunsu yapıAğaçların şiddetli rüzgarlara karşı direnç göstermesi ve yüzlerce yıl ayakta durması nasıl gerçekleşir?

Ağaca dayanıklılık katan odunsu yapının özellikleri nelerdir?

Ağacın kök, gövde ve yaprakları ona nasıl dayanıklılık katar?


Bilim dünyasının önemli bir araştırma sahası olan ağaçlar, bilim adamlarına pek çok konuda ilham kaynağı olmakta ve yaratılışlarındaki detaylar halen anlaşılmaya çalışılmaktadır. Ağaçların bilim adamlarının en çok ilgilerini çeken özelliklerinden biri de mühendislik harikası olan odunsu kısımlarıdır. Ağacın büyük bir kısmını meydana getiren odunsu yapı gelişen teknolojiye ve yoğun araştırmalara rağmen, henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ağaçlara kuvvet veren aynı zamanda son derece estetik bir görünüm kazandıran bu yapı, bütün yaprak ve dalların taşınmasına yardımcı olduğu gibi ağacı rüzgar, fırtına gibi iklim olaylarına karşı korur ve yüzlerce yıl ağaçların ayakta durmasını sağlar. Ağaçların odunsu yapısına sağlamlık katan ise, hücrelerin diziliş şekilleri ve  yapısal özellikleridir.

Ağaçların Odunsu Yapısındaki Hücreler Sağlamlık Oluşturacak Şekilde Dizilmiştir

Odun hücrelerinin % 90’ından fazlası birbirine çok sıkı yapışmış ve dallarla gövde boyunca uzanan, ince tüplerden oluşur. Bu, suyun yapraklara taşınmasına yardımcı olur, aynı zamanda ağaca sağlamlık katar. Bilindiği gibi ağaçlar genellikle rüzgar fırtına gibi dış güçlere karşı koyarlar. Bu karşı koyma genellikle rüzgar karşısında ağacın eğilip bükülmesi şeklinde ortaya çıkar. Ancak hangi yöne eğilirse eğilsin hücrelere ve odunun çizgilerine paralel olarak hareket eder. Birbirine paralel olarak sıralanmış uzun ince hücre parçalarının iç bükey kısmı bir sütun gibi baskıya dayanırken, dış bükey kısmı halat gibi uzar ve dış etkenlere karşı ağaca esneklik kazandırarak ağacın rüzgar karşısında sağlam durmasını sağlar. Ayrıca tüp şeklindeki yapılar yekpare yapılara göre daha büyük bir sağlamlık oluştururlar. Alemlerin Rabbi olan Allah’ın üstün aklının bir tecellisi olan bu yapısal özellikleri, mühendisler çeşitli tasarımlarında kullanılarak yapıların sağlamlığını arttırır.

İç İçe Geçmiş Hücre Sıraları Dayanıklılığı Artırır

Birbirine paralel sıralanmış hücrelerin sağlamlığını arttırmak ve odunun yarılmasını önlemek için ağacın gövde kısmında iç içe geçmiş halkalar bulunur. Bunlar odunun paralel hücrelerle birlikte bir arada durmasını sağlarlar. Çünkü oduna paralel hücreler boyunca uzanan bir darbe gelecek olsa, bu kez halkalar dış etkinin tam tersi yönünde direnç gösterir. Bu tabakalar hücre duvarının toplam kalınlığının %80'ini oluşturur ve esas ana yükü çeken kısımdır. Çünkü bir darbe söz konusu olduğunda kendisini çevreleyen hücrelerden koparak içe doğru çöker ve darbenin enerjisini emer. Bu şekilde çöküntüler lifler boyunca uzun bir çatlak oluşturdukları halde, odunsu yapı bozulmadan kalır. Böylece, kırık bile olsa belli bir miktardaki yükü taşıyabilecek güçte olur. Odunun bu yapısı ağacın kendi ağırlığı altında ezilmesini engeller. Ağaca sertlik ve esneklikten katan özel bir yapı kazandırır. Bu mekanizmayı tasarlayan bitkilerin kendileri değildir. Ağaçlara sahip oldukları tüm özellikleri veren, bu sistemleri milimetrenin yüzde biri hatta binde biri gibi ölçülerle ifade edilen alanlara yerleştiren üstün bir akıl vardır. Bu aklın sahibi tüm alemlerin Hakimi olan her şeyi kontrol altında tutan Allah'tır. Ayette şöyle buyrulur:

“Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun eğmiş' bulunuyorlar.” (Rum Suresi, 26)

Hücre Duvarının Yapısı Ağaca Güç ve Sağlamlık Verir

Ağacın yaratılışındaki her detay -katmanların inceliği, sıklığı, damarların sayısı, dizilimi, içeriğindeki maddeler- dayanıklılığı sağlamak üzere özel olarak yaratılmıştır. Hücre duvarı da odunun mekanik özelliklerini arttıran dayanıklı bir malzemeden yaratılmıştır. Bu son derece küçük selüloz fibrillerden oluşur. Bunlar odunsu yapıyı sertleştirip sağlamlaştırır ve kırılmalarını engeller. Bu yapı, odunu fiberglastan bile daha sağlam hale getirir. Bu nedenle ağaçtan yapılan tekneler fiberglaslara oranla sert dalgalara karşı daha dayanıklıdır.

Ağaç Gövdesi  Bütünüyle Odunsu Yapıdan Oluşmuştur

Ağaçların genel görüntüsü, tek bir gövdeden çıkan dallar ve yapraklar şeklindedir. Allah  ağacın eğilip bükülmesini engellemek için gövdeyi tek ve kalın olarak yaratmıştır. Bu üstün yaratılış vesilesiyle ağaç üzerinde ağırlık oluşturan yaprak ve dalları rahatlıkla taşır. Ayrıca ağacın üst kısımlarında şiddetli rüzgarların etkisiyle oluşan eğilip bükülme hareketine gövdenin daha fazla direnç göstermesi için gövdenin tek ve kalın olması gereklidir. Çünkü tek, kalın bir gövde birkaç tane ince gövdeden çok daha sağlam ve dirençlidir.

Rabbimiz gövdenin şekli ile de ağaca sağlamlık katmıştır. Gövdenin toprağa yakın olan kısmı daha geniştir. Bu şekilde ağacın dış etkilere karşı en dirençli olan kısmı sağlam odunsu maddenin kalınlaşması ile daha da dayanıklı hale gelir.

Ağacın Odunsu Kısımlarını Yaratan Ona Taklit Edilemez Özellikler Kazandıran Allah’tır

Ağacın yapısını meydana getiren temel kimyasal maddelerden biri "lignoselüloz"dur. Bu madde, oduna sağlamlığını kazandıran "lignin" ve "selüloz" denilen maddelerin karışımından oluşur. Ağacın kimyasal yapısı incelendiğinde %50 selüloz, %25 hemiselüloz ve %25 lignin maddelerinden meydana geldiği görülür. Bu maddelerin kimyasal formüllerine bakıldığında ise, oluşumlarında üç hayati kimyasal elemente rastlanır: Hidrojen, oksijen ve karbon.

Hidrojen, oksijen ve karbon elementleri, doğadaki milyonlarca maddenin yapı taşlarıdır. Ancak bu üç temel element biraraya gelerek, Allah'ın bir mucizesi olarak bitkilerin yapısındaki "lignoselüloz"u meydana getirirler. Bilim adamları bu malzemelere sahip oldukları halde, bitkinin yapısındaki bu özel maddeyi üretemezler. Doğada bolca bulunan bu elementleri kolaylıkla temin edebilmelerine rağmen, üstelik önlerinde ağaç örneği olmasına karşın, bilim adamları yapay yollarla bir parça odun dahi oluşturamazlar. Oysa ki etrafımızda gördüğümüz tüm ağaçlar, havada bulunan oksijen ve karbonu, su ve güneş ışığını birleştirerek, bu bileşimi yeryüzünde var olduklarından bu yana milyonlarca yıldır sürekli hazırlamaktadırlar. Ağacın odunsu kısmının yaratılışındaki detaylar, Allah’ın Vakıa Suresi’nde bildirdiği gibi, ağacın üstün yaratılış özelliklerini bir kez daha hatırlatmaktadır. Ayette şöyle buyrulur:

Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? Onun ağacını sizler mi inşa ettiniz (yarattınız), yoksa onu inşa eden Biz miyiz? Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma (konusu), hem ihtiyacı olanlara bir meta kıldık. Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et.” (Vakıa Suresi, 71-74)

Rabbimiz’in ağaçların odunsu kısımlarında yarattığı özellik, henüz hiçbir bilimsel çalışma sonucunda elde edilememiştir. Bu malzeme; yapraklarını taşıyabilecek oranda narin, ağaçların kendi ağırlıkları altında ezilmesini, kuvvetli rüzgarlar karşısında kırılmasını ya da kökünden sökülmesini engelleyecek kadar güçlü, kendi ağırlığı altında ezilemeyeceği kadar hafif, herhangi bir dış etki karşısında ağacın dağılmasını engelleyecek kadar dayanıklıdır. Odunun sahip olduğu bu özellik, Yüce Rabbimiz’in hücrelerin diziliş şekilleri ve hücre çeperlerinin mikroskobik özelliklerinde yarattığı üstün aklın sonucudur.

İnsanların tasarladığı hiçbir malzeme odunun sahip olduğu dayanıklılık, güç, narinlik ve hafiflik özelliklerini aynı anda üzerinde barındıramaz. Tuğlalar ve cam, baskı uygulandığında kırılır, çelik ve beton ise dayanıklı fakat çok ağırdır. Odun bu malzemeler ile kıyaslandığında gerçek bir yaratılış harikasıdır. Ağacı oluşturan tek bir hücrenin dahi suni yollarla yapılamaması, insanın ağacın yaratılışı karşısında elindeki tüm imkanlara rağmen aciz kalması, ağaçların üzerine ciltlerce kitap yazılabilecek özellikleri, bilim adamlarına ilham veren sayısız yönü, ağacın yaratılışındaki üstün ilmi ve aklı sergilemektedir. Ağaçta tecelli eden bu ilim ve akıl, herşeyi yaratan ve herşeyin Tek Hakimi olan Yüce Allah'a aittir.

Ağaçların Kök, Dal ve Yaprak Sistemi  Dayanıklılıklarını Arttırır

Köklerin özelliği

Ağaçlar, kuvvetli rüzgarları ve fırtınaları gövdelerine ve kök sistemlerine iletirler. Rabbimiz ağaçların kök sistemlerini ağacı toprağa çok sağlam bir biçimde sabitleyecek şekilde yaratmıştır. Bilindiği gibi ağaçların kök sistemlerinin büyük bir kısmını ana kök oluşturur. Bu  ağaçları toprağa, tıpkı bir çadırı yere sabitleyen kazıklar gibi, sabitler. Ana kökten çıkan yan kökler ise çadırı sabitleyen ipler gibi işlev görerek ana kökün dönmesini engellerler.

Ağaçlar yaşlandıkça ana kökler önemini kaybetmeye başlar. Fakat Rabbimiz’in üstün aklı burada da tecelli eder. Ağaçları sağlamlaştırmak için yan kökler gelişir. Yan kökler daha uzun ve kalın hale gelerek kökün dallanıp budaklanmasına ve genişleyerek bir ağ oluşturmasına neden olur. Bu kökler ağaçları bulundukları yere sabitlemede tek başlarına yeterli olamayacakları için aynı zamanda yan köklerden büyüyen ince kökler çıkarak ağacın toprağa daha sağlam olarak tutunmasını sağlar. 

Dal ve Yaprakların Havanın Sürtünme Kuvvetini Azaltan Etkisi

Ağacın dal ve yaprakları çok daha ince olduklarından, sert rüzgarlara karşı eğilip bükülerek gövdeye iletilen aerodinamik sürtünme kuvvetini azaltır ve ağacın zemine daha sağlam tutunmasını kolaylaştırır. Nitekim bu yaratılış özelliği vesilesiyle kuvvetli rüzgarların beş metrelik bir çam ağacına olan etkisi üçte bir oranında azalır. Palmiyeler bu özellik sebebiyle

en güçlü fırtınalara bile dayanabilirler. Yapraklarını döken ağaçlar, kuvvetli kış fırtınalarına karşı daha fazla kıvrılıp eğilerek rüzgarın etkisini azaltır, yapraklarını dökmeyen ağaçlar ise yaprakların dallara doğru bastırılması ile sürtünme kuvvetini azaltır. Görüldüğü gibi Allah ağaçların sağlam bir biçimde yere tutunabilmesi için mükemmel sistemler var etmiştir. Yarattığı tüm canlıları koruyan çok üstün güç sahibi olan Allah herşeyin yaratıcısıdır.

“Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de (nasıl) döşeyip-yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda 'göz alıcı ve iç açıcı' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik. (Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.” (Kaf Suresi, 6-8)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."