Harun Yahya

Peygamberimiz (s.a.v.)'in Detaylı Hadislerine ve Bunların Zuhur Etmesine Rağmen Mehdiyeti Anlamazlıktan Gelmek Mucizevi Bir Durumdur


Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), içinde yaşadığımız ahir zamandan 1400 yıl önce Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerini hayranlık uyandırıcı detaylarla haber vermiştir. Hicri 1400 (Miladi 1979) yılından itibaren bu alametler tam tarif edildiği şekilde birbiri ardınca gerçekleşmiştir. Samimi bir Müslüman için, bu alametlerin Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği şekilde gerçekleştiğini görmek kesinlikle ahir zamanda yaşadığımıza ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın inşaAllah zuhur etmiş olduğuna inanması için yeterlidir. Ancak bazı kişiler, Peygamberimiz (s.a.v)’in bu yüzlerce mucizesini (Peygamberimiz (s.a.v.)’i tenzih ederiz) kendilerince yeterli görmemekte ve başka mucizeler de istemektedirler. Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu kadar çok sayıda mucizesinin gerçekleşiyor olması bu kadar açık ve anlaşılırken, bu kimseler bunları görmezlikten gelmekte, çok kutlu ve güzel bir dönemde yaşadığımızı fark edememektedirler. Aslında bu da ahir zamanın harikalıklarından biridir ve son derece şaşırtıcı bir durumdur.www.hazretimehdi.com

Hz. İsa (a.s.)’ın inişi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışı ve İslam ahlakının bu kutlu şahıslar vesilesiyle dünyaya hakim olacak olması tüm Müslümanlar için çok önemli ve güzel müjdelerdir. Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’ı, çıkış alametlerini, vesile olacağı güzellikleri, fiziksel görünümünü, cemaatini, faaliyetlerini yüzlerce hadis ile çok detaylı anlatmıştır. Sahabe-i Kiram da Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.)’ı anlatmasından büyük heyecan duymuş ve neredeyse günde 5 vakit Hz. Mehdi (a.s.) hakkında sorular sorarak bu mübarek zat hakkında daha çok bilgi öğrenmek istemiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mehdiyeti anlatımı o kadar coşkulu ve sahabelerimizin Hz. Mehdi (a.s.)’a sevgisi öyle büyüktür ki, Ashab-ı Kiram içinde Hz. Mehdi (a.s.)’ı kendi devirlerinde bekleyenler bile olmuştur. Ancak Resulullah Efendimiz (s.a.v.), Hz.  Mehdi (a.s.)’ın çıkışının vaktini de haber vermiştir. Başta Bediüzzaman Hazretleri olmak üzere, Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri, Muhammed Raşid Erol Hazretleri gibi büyük İslam alimleri de Resulullah (s.a.v.)’in bu anlatımlarına dayanarak Hz. Mehdi (a.s.)’ın Hicri 1400’de geleceğini yani içinde bulunduğumuz bu yüzyılda Hz. Mehdi (a.s.)’ın hayatta ve faaliyette olduğunu müjdelemişlerdir.

Ancak bazı çevreler, tüm bu önemli gerçeklere rağmen Mehdiyeti ve şu an Mehdiyetin içinde yaşadığımızı anlamazlıktan gelmektedir. Oysa içinde yaşadığımız dönem Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadisleri doğrultusunda incelendiğinde tüm alametlerin Allah’tan bir rahmet olarak birbiri ardınca gerçekleştiği görülmektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mehdiyetle İlgili Haber Verdiği Tüm Bilgiler Son 30 Yıl İçinde Ardı Ardına Gerçekleşmiştir

Büyük İslam alimlerinin ısrarla Hz. Mehdi (a.s.)’ın görev başında olduğunu söylemelerine rağmen bazı kimseler halen Mehdiyeti anlamazlıktan gelmektedir. Mehdiyet çağında olduğumuzun yüzlerce açık ve net delilini görmezlikten, duymazlıktan ve anlamazlıktan gelen bu kimseler, kendilerince Mehdiyeti örtbas edebilmek için de çeşit çeşit teviller öne sürmektedir. Kimisi –hadislerden ve İslam alimlerinin sözlerinden bu yönde hiçbir delil olmadığı halde- Hz. Mehdi (a.s.)’ın yüz yıl sonra geleceğini, kimisi 500 yıl sonra geleceğini, hatta bazıları binlerce yıl sonra geleceğini söylemektedir. Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın bir şahıs olarak geleceğini Risale-i Nur’da çok kapsamlı anlatmasına rağmen kimileri Mehdi (a.s.)’ın şahsı manevi olacağını iddia etmektedir. Kimileri de görünmez bir Mehdi anlatarak, Peygamberimiz (s.a.v.)’in haber verdiği Mehdiyetten çok farklı ve batıl bir inanış ortaya koyarak Mehdiyeti örtbas etmeye çalışmaktadır.

Mehdiyeti örtbas etmek isteyen, İttihad-ı İslam’ı ve İslam ahlakının dünya hakimiyetini kendilerince ertelemek ve engellemek isteyenlerin anlamazlıktan geldikleri konuların başında ise şunlar gelmektedir:

Dünyanın Son Devrinde Olduğumuzu Anlamazlıktan Geliyorlar

Peygamberimiz (s.a.v.) hadis-i şerifleriyle, İslam ümmetinin icabet ömrünün 7000 yıl olduğunu bildirmiş kendisine kadar da bu ömürden 5600 yılın geçtiğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu konuyla ilgili Suyuti Hazretleri 8 sahih hadis beyan etmektedir. Bu hadislerden bazıları şu şekildedir.

“İbni Abiyy diyor ki: Ebu İshak, İbrahim b. Abdullah Nebti, (aradaki ravi silsilesi ile) rivayet etti. Enes b. Malik (r.a.)’dan o dedi ki, Resullullah (s.a.v.) buyurdu: DÜNYANIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDEN YEDİ GÜNDÜR. ALLAH TEALA BUYURDU Kİ: ‘SENİN RABBİNİN YANINDAKİ BİR GÜN, SİZİN SAYDIĞINIZ BİN YIL GİBİDİR.’”

“İbni Asakir diyor ki: Ebu Said Ahmed b. Muhammed Bağdadi (aradaki ravi silsilesi ile) rivayet etti. Enes b. Malik (r.a.)’dan o dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için, gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmiş gibi ŞU DÜNYANIN YEDİ BİN YILLIK ÖMRÜ MÜDDETİNCE SEVAP YAZAR.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 88)

Peygamberimiz (s.a.v.) söz konusu hadis-i şeriflerinde özel bir takvime göre böyle bir zaman bilgisi vermektedir. (Doğrusunu Allah bilir.) Nasıl ki, Hz. İsa (a.s.)’ın doğum günü, Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicreti bir takvim başlangıcı olarak alınarak Hicri ve Miladi takvimler oluşmuş ise aynı bu şekilde Peygamberimiz (s.a.v.)’in de, o dönemde kullanılmakta olan belli bir takvime göre böyle bir hesaplama yapmış olması muhtemeldir.

Peygamberimiz (s.a.v.), söz konusu bu takvime göre kendisine kadar bu ömürden 5600 yıl geçtiğini şöyle ifade etmiştir:

“Ahmed İbni Hanbel İlel’inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed’den O da Vehb’den rivayet etti: DÜNYADAN BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR.” (Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ali bin Hüsameddin El-Muttaki, sf. 89)

Bu önemli açıklamalar üzerinden yapılacak kolay bir hesapla dünyanın 7000 yıllık ömründen geriye, hicri 1400 ile Hicri 1500 arasındaki 100 yıllık bir dönemin kaldığı anlaşılacaktır. (Doğrusunu Allah bilir.)

7000 - 5600 = 1400

Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadis-i şerifleri doğrultusunda açıklamalar yapan Suyuti Hazretleri ve Ahmed Bin Hanbel gibi büyük İslam alimleri, İslam ümmetinin ömrünün hicri 1500’lerin ilk dönemlerini pek fazla geçmeyeceğini yani hicri 1600’e ulaşmayacağını ifade etmişlerdir:

“BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇMEYECEK.” (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, sh. 89.)

“BU ÜMMETİN ÖMRÜ BİN  (1000) SENEYİ GEÇECEK FAKAT BİN BEŞYÜZ (1500) SENEYİ AŞMAYACAKTIR.” (Kıyamet Alametleri, sf. 299)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de, yine Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisleri doğrultusunda şöyle bir açıklama yapmış ve kıyamet vaktiyle ilgili hicri 1545‘leri işaret etmiştir:

“Ümmetimden bir taife..” fıkrasının (bölümünün) makam-ı cifrîsi (cifir hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542 (2117) ederek nihayet-i devamına (varlığının sonuna) îma eder. “Hak üzerinde olacaktır.” (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542 (2117) ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine (aydınlatma görevine) devam edeceğine remze (işarete) yakın îma eder. “ALLAH’IN EMRİ GELİNCEYE KADAR” (ŞEDDE SAYILIR) FIKRASI DAHİ; MAKAM-I CİFRÎSİ 1545 (2120), KÂFİRİN BAŞINDA KIYAMET KOPMASINA ÎMA EDER. (Kastamonu Lahikası, s. 33)Görüldüğü gibi Peygamberimiz (s.a.v.)’in sahih hadislerinden, büyük İslam alimlerinin bu hadislere yaptıkları açıklamalardan dünyanın son devrinde olduğumuz net olarak anlaşılmaktadır. Bu durumda Hicri 1432 içinde olduğumuza göre, Peygamberimiz (s.a.v.)’in haber verdiği tarihi bilgi Hz. İsa (a.s.)’ın ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın şu anda faaliyette olduğunu göstermektedir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru, İttihad-ı İslam’ın gerçekleşmesi, Hz. İsa (a.s.)’ın Hz. Mehdi (a.s.)’ın arkasında namaz kılması, tüm dünyaya İslam ahlakının hakim olması bu 70 yıl içinde gerçekleşecektir. Bundan sonra ise yeniden bozulma başlayacak, İslam ahlakı tamamen yeryüzünden kalkacak ve Allah’ın izniyle kıyamet kopacaktır. (Doğrusunu Allah bilir.)

www.mehdiyet.com

www.Mehdininalametleri.com

Büyük İslam Alimlerinin “Hz. Mehdi (a.s.) Hicri 1400’de Gelecek” ve “Hz. Mehdi (a.s.) Şu An Görevde” Açıklamalarını Anlamazlıktan Geliyorlar

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Hicri 1400’de geleceğini söyleyen büyük alimlerden biri geçtiğimiz yüzyılın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’dir. Bediüzzaman Hazretleri Hicri 1300’lü yıllarda yaşamıştır. Kendisinden sonra gelecek asır olan Hicri 1400’lü yılların ise Mehdi (a.s.)’ın çıkış zamanı olduğunu ifade etmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi, “hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat” diyerek Hz. Mehdi (a.s.)’ın kendi döneminde henüz gelmediğini ve kendi yaşadığı devirden BİR ASIR SONRA geleceğini söylemektedir.

“Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen ve BİR ASIR SONRA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikası, 57)

Bediüzzaman’ın, farklı tarihlerde yaptığı açıklamaların hepsinde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın geliş zamanı olarak Hicri 1400’lü yılların başlarına işaret edilmiştir. Bediüzzaman bir sözünde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın Asr-ı Saadet döneminden 1400 sene sonra çıkacağını şöyle belirtmektedir:

“İstikbal-i dünyeviyede (dünyanın geleceğinde) 1400 SENE SONRA GELECEK BİR HAKİKATİ asırlarında karib (yakın) zannetmişler.” (Sözler, 318)

Bediüzzaman’ın ifadesinde belirttiği, “sahabe döneminden 1400 sene sonrası” Hicri 1400’lü yılların başlarına, yani Miladi olarak 1979-1980 senelerine denk gelmektedir.

Bediüzzaman Hazretleri, Hicri 1327’de Şam’da Emevi Camii’nde on bin kişiye verdiği hutbesinde de, Hicri 1371’den sonraki İslam aleminin geleceğine yönelik izahlar yapmakta, ahir zamandan çeşitli tarihler vererek, beklenen Mehdi’nin mücadele zamanlarına dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi (a.s.)’ın göreve başlaması ve inkarcı zihniyeti fikren mağlup etmesi ile ilgili olarak şu tarihleri bildirmektedir:

“Ta 1371 senesinden sonraki alem-i İslam’ın mukadderatına (kaderine) nazar eden  (göz atan) Hutbe-i Şamiye’deki hakikatler... Evet şimdi olmasa da 30-40 SENE sonra fen ve hakiki marifet (müsbet ilimler ve sanat, ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi) ve medeniyetin mehasini (medeniyetin iyiliklerini) o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için taharri-i hakikat meyelanını (hakikati araştırma meyli) ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş, inşaAllah yarım asır sonra onları darmadağın edecek.” (Hutbe-i Şamiye, 25)Şam’da yaptığı bu konuşmada, Hicri 1371 senesinden sonra yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek, Hz. Mehdi (a.s.)’ın göreve başlamasının 1371 tarihinden 30-40 yıl sonra olacağını bildirmiştir. Bu tarih ise Hicri 1401-1411, Miladi olarak da 1980-1990 yılları arasıdır.

Yine aynı konuşmanın devamında Bediüzzaman, Hz. Mehdi (a.s.)’ın, inkarcı fikir sistemini fen, ilim ve medeniyetin imkanları sayesinde fikren susturacağını haber vermiştir. Bu fikri üstünlüğün tarihi olarak da 1371 tarihinden yarım asır sonrasını bildirmiştir. Bu da Hicri 1421, yani Miladi 2001 senesi demektir.

Bediüzzaman’ın ahir zamanla ilgili bir diğer açıklaması da şöyledir:

“Yetmiş birde fecr-i sadık (tan yerinin ağarması, Güneş doğmadan önceki kızıllık, sabah vakti) başladı veya başlayacak. Eğer bu, fecr-i kazib (sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık) de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sadık (fecr-i kazibden sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma) çıkacak.” (Hutbe-i Şamiye, 23)

Bediüzzaman’a göre fecr-i sadık’ın çıkacağı yıllar:

1371 + 30 = 1401 = 1981


1371 + 40 = 1411 = 1991

Bediüzzaman bu izahına göre Hakkın karşısında, batılı temsil eden düşünce olan ateizmin ve materyalist felsefenin dağıtılmaya başlamasının 1981-1991 yıllarında, fikren tam anlamıyla susturulup dağıtılmasının ise 2001 yılında olacağına işaret etmiştir. (Doğrusunu Allah bilir)


Bediüzzaman Hazretleri’nin yanı sıra, Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri, Şeyh Muhammed Raşid Erol Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri, Mehmet Talu Hocamız, Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri, Seyyid Salih Özcan Ağabey, Nimetullah Hocaefendi, Mehmet Şevket Eygi gibi birçok büyük İslam alimi de Hicri 1400’lerin Mehdiyet devri olduğunu açık ve net olarak beyan etmektedirler. Bu kadar çok sayıda büyük alimin Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözlerine dayanarak bu devrin Mehdiyet devri olduğunu söylemelerine rağmen, bu açık gerçeği anlamazlıktan gelen, kendilerince örtbas etmeye ve gerçeğe uygun olmayan yorumlarla tevil etmeye çalışanlar şüphesiz büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Samimi bir Müslüman Mehdiyet devrinde yaşamaktan neşe ve mutluluk duyar, bu güzel müjdenin heyecanını yaşar. Hz. Mehdi (a.s.)’ı arayıp bulmaya, onun yardımcılarından olmaya gayret eder. Allah’ın Resulu’ne yüzlerce detayla haber verdiği böylesine önemli ve mübarek bir müjdeyi anlamazlıktan gelmek salih bir müminin asla düşmek istemeyeceği bir durumdur.

www.kiyametalametleri.com

Peygamberimiz (s.a.v)’in Haber Verdiği 400’den Fazla Alametin Çıkmış Olduğunu Anlamazlıktan Geliyorlar

Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametleri ile ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yüzlerce hadisi bulunmaktadır. Bu hadisler birçok büyük İslam aliminin kitaplarında bizlere nakledilmiştir. Gerek Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışı, gerekse kıyamet alametleri ile ilgili hadislerin art arda gerçekleşmeleri belirli bir döneme işaret etmektedir. Ve tüm alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren sırayla ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi (a.s.)’ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu Peygamberimiz (s.a.v.)’in büyük bir mucizesidir. Resulullah (s.a.v.)’in 1400 yıl önce tarif ettiği her şey, birebir gerçekleşmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’e iman eden ve seven her Müslümanın, Resulullah (s.a.v.)’in diğer mucizeleri gibi bu mucizesiyle de sevinç duyması ve sürekli bu mucizeleri anlatması gerekir. Ne var ki Mehdiyeti anlamazlıktan gelenler, Resulullah (s.a.v.)’in haber verdiği 400’den fazla alametin gerçekleşmiş olmasını da anlamazlıktan gelmektedir. Elbette bu son derece hayret verici ve adeta mucizevi bir durumdur. Bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar çok alametin gerçekleştiğini anlamazlıktan ve görmezlikten gelmenin hiçbir makul açıklaması yoktur.Aşağıda sadece bir kısmını sayacağımız ve tamamı arka arkaya gerçekleşen bu alametleri görmezden gelmek, tüm bunların bir defa daha arka arkaya gerçekleşmesi gerektiğini iddia etmek anlamına da gelir. Oysa bu alametler zaten bir kez ve bir sıra şeklinde meydana gelmiştir. Ve bu durum Müslümanların, Peygamberimiz (s.a.v.)’in haber verdiği ahir zamanın içinde yaşadıklarını anlamaları için yeterlidir. Gerçekleşen söz konusu yüzlerce alamete rağmen “aynı alametler bir kere daha olsun” demek akla ve mantığa kesinlikle uygun olmaz. Samimi bir Müslüman için, bu alametlerin Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği şekilde gerçekleştiğini bir kere görmek kesinlikle ahir zamanda yaşadığına ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın inşa-Allah zuhur etmiş olduğuna inanması için yeterlidir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in haber verdiği Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerinin bazıları aşağıda sıralanmıştır. Burada Peygamberimiz (s.a.v.)’in haber verdiği alametlerden sadece belli bir kısmına yer verilmiştir, aslında Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği yüzlerce alamet vardır ve bunların hepsi Hicri 1400’den itibaren gerçekleşmiştir.1) Hz. Mehdi (a.s.)’ın Çıkış Alametlerinin Arka Arkaya Meydana Gelmesi

2) Bağdat Köprüsünün Bombalanması

3) Şam'ın Haresta Bölgesinde Olaylar Yaşanması

4) Dünyanın Her Yerini Karışıklık ve Kargaşaların Kaplaması

5) Kadınlar ve Çocukların Dahi Katledileceği Fitnelerin Yaşanması

6) Ekonomik Kriz Yaşanması

7) Müslümanlara Baskının Artması

8) Mescid ve Camilerin Yıkılması

9) Haramların Helal Sayılması

10) Allah’ın Açıkça İnkar Edilmesi

11) İran-Irak Savaşı

12) Afganistan’ın İşgali

13) Fırat’ın Suyunun Kesilmesi

14) Ramazan Ayında Ay ve Güneş Tutulmaları

15) Kuyruklu Yıldızın Doğması   

16) Kabe Baskını ve Kabe’de Kan Akıtılması

17) Doğu Tarafından Bir Ateşin Görünmesi

18) 1979 Yılında İstanbul’da Meydana Gelen Gemi İnfilakı

19) Sahte Peygamberlerin Çoğalması

20) Dinin Şahsi Çıkarlarda Kullanılması

21) Büyük Olayların ve Hayret Verici Şeylerin Meydana Gelmesi

22) Güneş’ten Bir Alametin Belirmesi

23) Büyük Şehirlerin Yok Olması

24) Depremlerin Çoğalması

25) Azerbaycan’ın İşgali

26) “İki Dişli” Kuyruklu Yıldızın Belirmesi

27) Uzayda İnsan Eli Biçiminde Bir Görüntü Oluşması

28) Büyük Sellerin Olması

29) Kuş ve Domuz Gribi Yaşanması

30) Yıldırım Çarpmalarının Çoğalması

31) Bağdat’ın Alevlerle Yok Edilmesi

32) Irak Ordusunun Çölde Kaybolması

33) Iraklıların Parasının Kalmaması

34) Irak ve Şam’a Ambargo

35) Irak’ın yeniden yapılanması

36) Şam’da Fitneler Olması

37) Masum Çocukların Öldürülmesi

38) Irak Halkının Şam’a, Kuzeye Kaçması

39) Şam’da, Irak’ta ve Arabistan’da Kargaşalar Olması

40) Fırat ile Dicle Arasında Büyük Çatışmalar Olması

41) Irak Halkının Üç Fırkaya Ayrılması

42) Dini, Çıkarları İçin Kullanan Alimlerin Olması

43) Haramların Helal Sayılması

44) Yere Batmalar Yaşanması

45) Gökten Taş ve Benzerlerinin Yağması (Bombardımanlar)

(detaylı bilgi için;  www.hazretimehdi.com)

www.ahirzaman.net

Hz. Mehdi (a.s.), ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından müjdelenmiş, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır. Peygamberimiz (s.a.v)’den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi (a.s.), çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hz. İsa (a.s) ile buluşacak, Allah’ın izniyle yegane hak din olan İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaktır.

www.İslambirligi.org

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Şahıs Olarak Geldiğini Anlamazlıktan Geliyorlar

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin eserlerinde, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın hangi tarihlerde ve nasıl bir ortam içerisinde çıkacakları, ne gibi faaliyetlerde bulunacakları, yardımcıları, mücadeleleri, Hz. İsa (a.s) ile Hz. Mehdi (a.s)’ın, birlikte hareket ederek İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacakları konularında geniş açıklamalar yer almaktadır. Ne var ki Said Nursi Hazretlerinin bu konulardaki çok açık, kesin ve net açıklamalarına rağmen, Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) konusu kimi zaman yanlış yorumlara konu olabilmektedir. Bazı kişilerin bu konular açıldığında kullandıkları kalıplaşmış cevap şekilleri vardır. Örneğin “Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)  gelecek mi?” diye bir soru sorulduğunda şöyle bir cevap verilir: “Hayır, Hz. Mehdi (a.s.)  gelmeyecek; şahs-ı manevisi gelecek” ya da “Hz. Mehdi (a.s.)  zaten gelmiştir. Çünkü Mehdilik bir şahs-ı manevidir; çıkacak Mehdi budur. Şu anda da bu şahs-ı manevi mevcuttur.” Aynı şekilde Hz. İsa (a.s.) için de “Hz. İsa (a.s.) yeryüzüne ikinci kez gelecek mi?” diye bir soru sorulduğunda “Hayır, Hz. İsa (a.s.) gelmeyecek; Hz. İsa (a.s.)’ın kendisi yeryüzüne inmeyecek, şahs-ı manevisi yeryüzünde olacak” denir. Ya da “Hz. İsa (a.s.)’ın da Hz. Mehdi (a.s.)’ın da şahs-ı manevisi zaten gelmiştir” gibi zorlama açıklamalar yapılır.

“Şahs-ı manevi” kavramı genellikle bir cemaati temsilen kullanılan bir ifade şeklidir; ancak bu cemaat, lideri olmayan bir cemaat değildir. Her mümin topluluğunun bir önderi olduğu Kuran’da bildirilen, Allah’ın bir adetullahıdır. Her peygamberin ve elçinin çevresinde onun maneviyatının tecellisi olan bir şahs-ı manevi oluşur. O elçiye tabi olan, onu örnek alan, onun tebliğini izleyenlerin oluşturduğu bir kitle ve hareket de, onun şahs-ı manevisini oluşturur. Ancak şu çok açıktır ki bir şahıs olmadan onun şahs-ı manevisinden de söz edebilmek mümkün değildir.

Bediüzzaman Said Nursi de şahs-ı manevi terimini, Kuran’ın adetullahında olduğu şekilde kullanmıştır. Bediüzzaman, Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın birer cemaatleri olduğunu vurgulamış ve bu cemaatlerin, onların liderlikleri altında yapacakları bazı faaliyetler olduğundan bahsetmiştir. Ancak bu cemaatleri Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın bizzat temsil ettiğini de ifade etmiştir. Yani temsil makamında olan kişiler, o hareketin başında olan önderleridir ve somut birer kişi oldukları Said Nursi’nin izahlarında açıkça belirtilmiştir. “Şahs-ı manevi”; o cemaati oluşturanlar, eserler ve o cemaat ile eserlerin oluşmasına vesile olan lider “kişidir”. O hareketin önderi olan kişi olmadan da bir şahs-ı manevi oluşması mümkün değildir. Dolayısıyla Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın birer şahs-ı manevisinin oluşabilmesi için başlarında bu iki kutlu şahsın birer lider olarak bulunması gerekmektedir.

Risale-, Nur’un 63 ayrı yerinde, Bediüzzaman’ın Hz. Mehdi (a.s.) için kullandığı “o zat” ya da “o şahıs” gibi ifadeler, “şahs-ı manevi” kavramı konusundaki yanlış anlaşılmalara açıklık getirmektedir. Bediüzzaman Hazretleri, kendisinden sonraki devirde yapılabilecek tevilleri ortadan kaldırmak için, Hz. Mehdi (a.s.)’dan bahsederken “O ZAT” diye özellikle belirtmiş, HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZATININ BİZZAT GELECEĞİNİ VE HZ. MEHDİ (A.S.) VE CEMAATİNDEN OLUŞAN ŞAHS-I MANEVİSİNİN BAŞINDA BİZZAT BULUNACAĞINI AÇIKLAMIŞTIR:

“Ümmetin beklediği, AHİR ZAMANDA GELECEK ZATIN üç vazifesinden en mühimmi (önemlisi) ve en büyüğü ve en kıymetdarı (kıymetlisi) olan îman-ı tahkikîyi neşr (gerçek imanı yayma) ve ehl-i îmanı dalâletten (iman edenleri sapmaktan) kurtarmak...” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

“Bu hakikatten anlaşılıyor ki; SONRA GELECEK O MÜBAREK ZAT Risale-i Nur’u bir programı olarak neşir ve tatbik edecek …” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

“... Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar (fikir akımları) var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için, faraza (farz edelim) HAKİKİ BEKLENİLEN VE BİR ASIR SONRA GELECEK O ZAT DAHİ bu zamanda gelse...” (Kastamonu Lahikası, 57)

Bediüzzaman’ın bu kadar açık ve net ifadelerine rağmen, “Hz. Mehdi (a.s.)’ın zatı değil, şahs-ı manevisi gelecek” demek elbette samimi bir tutum değildir. Bu tevili kendilerince Mehdiyeti örtbas etmek ve Mehdiyet çağında olduğumuzu anlamazlıktan gelmek için kullananlar büyük bir yanılgı içindedirler.

www.mucadeleninonemi.imanisiteler.com

Peygamberimiz (s.a.v.)’in Müthiş Detaylarla Tarif Ettiği Hz. Mehdi (a.s.)’ın Fiziksel Görünümünü Anlamazlıktan Geliyorlar

Peygamberimiz (s.a.v.), bazı kimselerin Mehdiyeti anlamazlıktan gelmelerini engellemek için, Hz. Mehdi (a.s.)’ın ahlakı ve ilmi mücadelesinin yanı sıra, fiziksel özelliklerini de çok detaylı olarak tarif etmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.) hakkındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi (a.s.) ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır.

Bir ayette, Kitap Ehli’nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i “çocuklarını tanır gibi” tanıyacakları bildirilmektedir:

“Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler.” (Bakara Suresi, 146)

Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi (a.s.)’ın tanınmasına da işaret etmektedir. Hz. Mehdi (a.s.) da ortaya çıktığında, Peygamberimiz (s.a.v.)’in tasvirleri ışığında, insanlar onu çocuklarını tanır gibi tanıyacaklardır. Ancak buna rağmen bazı insanlar, bu mübarek şahsı tanımazlıktan ve anlamazlıktan gelecekler ve kendisini inkar edeceklerdir.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde, kendisinden sonraki asırlarda gerçekleşecek olaylar ya da kişilerin hiçbiri hakkında, Hz. Mehdi (a.s.) hakkındaki kadar çok ve detaylı bilgi vermemiştir. Hadislerde, Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte, Hz. İsa (a.s.)’ın da ahir zamanda yeryüzüne ikinci kez geleceği ve deccalin de ortaya çıkacağı haber verilmiştir. Ancak ne Hz. İsa (a.s.) ne de deccal hakkında da, Hz. Mehdi (a.s.) kadar hayret verici ve detaylı bilgiler verilmemiştir.

Hadislerde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın ahlakı, hayatı ve yapacağı faaliyetler kadar, fiziksel özellikleri hakkında da hayranlık uyandırıcı derecede ayrıntılı tarifler yer almaktadır. Bunların hepsi topluca değerlendirildiğinde, bu özelliklerin herhangi bir insanda tevafuk olarak biraraya gelmiş olamayacağı açıkça anlaşılmaktadır.

Bu durum, aynı zamanda da Müslümanların Hz. Mehdi (a.s.)’ı en doğru şekilde tanıyıp teşhis edebilmelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Zuhuru oldukça yakın bir zamanda gerçekleşecek olan Hz. Mehdi (a.s.) ile karşılaşıldığında, inşaAllah tüm Müslümanlar, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın fiziksel özellikleriyle ilgili olarak yapılan tüm hayret verici detaylı tariflerin doğruluğunu bizzat göreceklerdir.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)’ı tanıtan vücudundaki bu detaylı işaretlerin her biri için, ayrı yer bildirilmiş, her biri için ayrı tanımlayıcı ifadeler kullanılmıştır. Kimisi için BEN, kimisi için İZ, kimisi için İŞARET denmiş, kimisi için MÜHÜR ya da NİŞAN, kimisi için YAPRAK, kimisi için İNCİ ya da YILDIZ benzetmesi yapılmıştır.

Bunların yanı sıra, Hz. Mehdi (a.s.)’ın cildinin, saçının ve sakalının rengi, endamı, boyu, vücut yapısının tüm detayları, yüzünün genel hatları, başının ve alnının şekli, burnunun, kaşlarının, dişlerinin nitelikleri gibi tanıtıcı vasıfları da hayret verici şekilde çok ayrıntılı olarak tarif edilmiştir.

Örneğin bir hadiste Peygamberimiz (s.a.v.), “Hz. Mehdi (a.s.)’ın SAĞ bacağında SİYAH bir İZ olacağını” bildirmiştir. Ancak dikkat edilirse burada sadece bir izden bahsedilmemiş, bu izin SİYAH olduğu, SAĞ BACAĞINDA olduğu gibi kesin belirleyici detaylar da verilmiştir. Konuyla ilgili hadisler incelendiğinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.)’ın fiziksel görünümüyle ilgili vermiş olduğu bilgiler detaylı olarak görülecektir.

Bu özelliklerden bazıları şu şekildedir:

* Hz. Mehdi (as)’ın yüzü güzeldir

* Heybetli bir şahıstır

* İleri yaşlarda da genç görünümlüdür

* Teni Arabi, yani esmerle karışık beyazdır

* Açık renk tenlidir ve Peygamberimiz (s.a.v.)’dekiyle aynı renkte iki ben vardır

* Omuzunda nübüvvet mührü vardır

* Sırtında yaprak şeklinde ben vardır

* Endamı Ben-i İsrail gibidir

* Yürüyüşü dışa doğrudur

* Orta boyludur

* Heybetli bir şahıstır

* Sakalı bol ve sıktır

* Sakalı yanlarda az, aşağı tarafı ise uzundur

* Sakalı ince yapılıdır

* Dişleri güzel ve parlaktır

* Yeşil gözlü ve sakalı yanlarda az olan bir kişidir

* Çekik gözlüdür

* Geniş vücutludur

* Karnı geniştir

* Kemik yapısı gençtir

* Uylukları geniştir

* Açık ve geniş alınlıdır

* Burnu çok güzeldir

* Burnu küçük ve incedir

* Burnunda küçük bir çıkıntı vardır

* Kaşları kavislidir

* Siyah saçlıdır

* Saçları çok güzeldir

* Sağ bacağında siyah bir iz vardır

* Alnında bir ben vardır

* Alnında bir iz (yara izi) vardır

* Alnı parlak olacaktır

* Yanağında ben vardır

* Yanağındaki ben, Hz. Musa (a.s.)’ın yanağındaki ben gibidir

* Alnında hafif bir içbükeylik vardır

* Cildi parlaktır

* İki kaşı arasında küçük bir çukur vardır

* Diz kapakları öne çıkıktır

* Bedeni çok güçlüdür

* Sesi çok güçlüdür

(Detaylı bilgi için bkz; www.hazretimehdi.com)

www.İslambirligi.org

Hz. Mehdi (a.s.) Yüce Allah’ın İnsanlara Lütfettiği Çok Büyük Bir Nimettir

Tüm kutsal kitaplarda işaret edilen, İslam alimleri tarafından müjdelenen ve İslam aleminin 1400 yıldır beklediği Hz. Mehdi (a.s.) Hicri 1400’e girilmesiyle birlikte zuhur etmiştir. Kutsal kitaplarda ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde bu değerli zatın zuhuruna işaret eden olaylar adeta bir tesbihte dizili tanelerin ardı ardına gelmesi gibi, tam Resulullah (s.a.v.)’in tarif ettiği şekilde birbirini takiben gerçekleşmeye başlamıştır. Bazı çevreler tarafından örtbas edilmeye çalışılsa da şüphesiz bu çok heyecan verici, hayranlık uyandırıcı güzel bir gelişmedir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in mucizelerinin gerçekleştiğini görmek, Allah’ın tüm peygamberlerinin suhuflarında bildirdiği mübarek bir kul olan Hz. Mehdi (a.s.) döneminde olmak, Allah’ın izniyle Hz. İsa (a.s.)’ın inişine ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim oluşuna şahitlik edecek olmak Allah’ın bu devrin Müslümanlarına ve tüm insanlara lütfettiği çok büyük, çok değerli, çok kıymetli bir nimettir.Gerek kutsal kitaplardaki haberleri, gerekse Peygamberimiz (s.a.v.)’e 1400 sene öncesinden bu olayların gerçekleşeceğini haber veren ve  sonra bu olayların hepsini yaratan Allah, kaderde Mehdiyet’i engellenemez ve örtülemez şekilde yaratmıştır. İslam ahlakının dünyaya hakim olması, bu hakimiyetin Hz. Mehdi (a.s.) vesilesi ile bu yüzyılda gerçekleşmesi, Yüce Allah’ın takdir ettiği kaderdir. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyurur:

“… Allah’ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir.” (Ahzab Suresi, 38)

Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın gerek fiziksel gerekse de ahlaki özellikleri hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın ahlakının, kendi ahlakına benzediğini bildirmiş, onun Allah korkusunu ve güzel ahlakını övmüştür. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın, insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşlarına vesile olacak çok kıymetli bir kimse olduğunu belirtmiş ve ortaya çıktığında, insanların “kar üzerinde sürünerek de olsa ona uymalarını” bildirmiştir: İbni Ebi Şeybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde, İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mes’ud’dan tahric ettiler. O  dedi ki: ... “O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden O’na kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, O’na katılsın. Zira O Mehdi’dir.” (Ahir Zaman Mehdisinin alametleri, Celalettin Suyuti, sf. 14)

www.altincag.com

Masaüstü Görünümü

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."