Harun Yahya

The Malaysian Insider İsimli İnternet Sitesindeki Darwinist Yanılgılara Cevap


Malezya’da yayın yapan The Malaysian Insider haber sitesi 6 Şubat 2012 tarihinde Zurairi Ar isimli evrimci bir yazarın makalesine yer vermiştir.

Söz konusu makalede yazar 2004 yılında Malezya'da yapılan bir anketten bahsederek "İnsanlar eski dönemlerde yaşayan bir hayvan cinsinden mi evrimleşti?" sorusuna halkın yarısından çoğunun "evet" diye cevap verdiğini, ancak 2008 yılına gelindiğinde yine halkın yarısından çoğunun aynı soruyu bu kez “hayır” diye cevapladırdığını hatırlatmakta, böylelikle Malezya’da evrimi reddedenlerin sayısının 4 yıl içinde büyük bir artış gösterdiğine dikkat çekmektedir.

Yazar ilerleyen satırlarda ise, uluslararası basında Sayın Adnan Oktar’ın evrim karşıtı kitaplarının etkisiyle İngiltere’de bazı tıp öğrencilerinin evrimsel biyoloji derslerine katılmak istemediklerine dair sıklıkla haberler yer aldığından bahsetmektedir. Söz konusu yazıda Malezya devlet televizyonu olan AlHirac TV’de “Allah’ın İşaretleri” adlı bir programın yer aldığını ve bu programın Malezya’da Harun Yahya ismiyle tanınıp sevilen Sayın Adnan Oktar’ın bir çalışmasından esinlenerek hazırlandığı da belirtilmektedir.

Tüm diğer evrimciler gibi Zurairi Ar isimli yazarın da Sayın Adnan Oktar’ın tüm dünyada milyonlarca insan tarafından okunan ve hayranlıkla takip edilen evrim karşıtı eserlerine duyulan ilgiden ve bu eserlerin Darwinizm’e indirdiği öldürücü darbenin şiddetinden rahatsızlık duyduğu anlaşılmaktadır. Sayın Oktar'ın eserlerinin Darwinistleri bu denli rahatsız etmesinin sebebi, bu eserlerin evrim teorisinin geçersizliğine dair bilimsel delilleri bir bir ortaya koyması ve bunun sonucunda Darwinist, materyalist ve ateist çevrelerin ideolojilerini dayandırdıkları sözde ilmi temelin çökmüş olmasıdır.

Her ne kadar benzer evrimci iddiaların cevapları sitelerimizde defalarca yayınlanmış olsa da bu makaledeki iddialara ve evrimci yanılgılara cevaplar bir kez daha aşağıda yer almaktadır:

1) Din ile bilimin çatıştığı yanılgısı:

Hak din ve bilim hiçbir şekilde çelişmez. Din, evrenin ve canlılığın nasıl var oldukları sorusuna en doğru ve en kesin cevabı veren tek kaynaktır. Ayrıca din, bilimi, Yaratılış'taki detayları görüp Allah'ın Yüceliğinin takdir edilmesine bir yol olarak açıkça teşvik eder. Bir başka deyişle, evreni ve tüm canlılığı incelemenin ve Allah'ın yaratma sanatını keşfederek insanlığa açıklamanın temel yoludur bilim.

Din ile bilimin çatıştığına dair asılsız iddiayı savunan insanların içine düştükleri en büyük hata, hak dinin kaynağı olan Kuran'ı bilmeden, anlamadan hüküm vermeleridir. Kuran'ı okuyan bir kişi açık bir şekilde görür ki, Allah Kuran'da insanları, göklerin, yerin, Ay'ın, Güneş'in, yıldızların, dağların, ağaçların, bitkilerin, tohumların, hayvanların, gece ile gündüzün meydana gelişinin, insanın doğumunun, yağmurun ve yaratılmış daha pek çok varlığın üzerinde düşünmeye ve bu varlıkları incelemeye çağırmaktadır. Böylelikle Yüce Rabbimiz tüm insanlığa ilim sahibi olmayı ve bilim yapmayı tavsiye etmektedir. Kuran'da bu hususta onlarca ayet yer almaktadır. Kuran'ı inceleyen bir insan din ile bilimin çatıştığı iddiasını ileri sürmenin ne kadar boş olduğunu derhal fark edecektir. (Detaylı bilgi için bakınız, Kuran Bilime Yol Gösterir, Harun Yahya)

Allah'ın gökyüzünü, yeri, dağları, bitkileri, suyu, tohumları veya ağaçları incelemeleri için insanları teşvik ettiği, diğer bir deyişle insanlara bu yönde bilimsel araştırmalar yapmayı tavsiye ettiği çok sayıdaki ayetten birkaçı şöyledir:

Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de (nasıl) döşeyip-yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda 'göz alıcı ve iç açıcı' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik. (Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir. Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da. (Kaf Suresi, 6-10)

2) Doğal seleksiyonun yeni bir tür ortaya çıkardığı yanılgısı:

Bu da evrimcilerin hiçbir ilmi temeli olmayan başlıca iddialarından biridir ve gerek Sayın Adnan Oktar'ın Harun Yahya müstear ismiyle yazdığı eserlerde gerekse Harun Yahya temsilcilerinin dünyanın dört bir yanında verdikleri konferanslarda defalarca çürütülmüştür. Kısaca hatırlatmak gerekirse; doğal seleksiyon, türlerin evrimleştikleri ve birbirlerine dönüştükleri iddiasına en ufak bir katkıda bulunmamakta, dolayısıyla evrim teorisine hiçbir şey kazandırmamaktadır. Çünkü bu mekanizma hiçbir zaman bir türün genetik bilgisini zenginleştirip geliştirmemektedir. Söz konusu mekanizma bir türü bir başka türe asla çeviremez; örneğin deniz yıldızını balığa, balıkları kurbağaya, kurbağaları timsaha, timsahları da kuşa dönüştüremez.

Doğal seleksiyon doğada bir yaşam mücadelesi olduğu ve bu mücadelede hayatta kalanların hep güçlü ve doğal şartlara uygun canlılar olacağı varsayımına dayanır. Buna göre, örneğin yırtıcı hayvanların tehdidi altında olan bir geyik sürüsü içinde yalnızca hızlı kaçabilen geyikler hayatta kalacaktır. Dolayısıyla bir süre sonra bu geyik sürüsü hızlı koşabilen geyiklerden ibaret hale gelecektir. Yani doğal seleksiyon bu canlı türü içindeki sakat, zayıf ya da çevre şartlarına uymayan bireyleri ayıklayacaktır. Ne var ki doğal seleksiyon bu noktada yeni bir canlı türü, yeni genetik bilgi ya da yeni organlar ortaya çıkarmayacak, yani Darwinistlerin öne sürdüğü gibi canlıları "evrim"leştirmeyecektir.

Bugün pek çok evrimci doğal seleksiyonla evrimleşme teorisinin gözlem ve deneyler karşısında kesinlikle geçrsiz olduğunu kabul etmektedir. Çünkü Darwin'den bu yana, doğal seleksiyonun canlıları evrimleştirdiğine dair tek bir bulgu ortaya konmamıştır; konması da mümkün değildir. Nitekim Darwin dahi bu gerçeği "faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz" diyerek kabul etmiştir. (Detaylı bilgi için bakınız, Evrim Aldatmacası, Harun Yahya, Evrimin Hayali Mekanizmaları)

3) Evrim teorisinin bilimsel kanıtlarla desteklendiği yanılgısı:

Öncelikle belirtmek gerekir ki Darwin'in teorisini ortaya attığı günden bu yana evrim düşüncesi tek bir bilimsel kanıtla dahi desteklenmemiştir. Aksine günümüz bilim ve teknolojisi evrim teorisini çürütmüş, Darwin'in ilkel bilim anlayışı ile ortaya attığı iddiaları tek tek geçersiz kılmıştır. Diğer taraftan Darwinistlerin teorilerini ispatlamak için oluşturdukları bütün deliller hep sahte çıkmış, yaptıkları bilim sahtekarlıkları her seferinde ifşa edilmiştir. (Darwinistlerin bilim sahtekarlıklarını buradan detaylı inceleyebilirsiniz.)

Zurairi Ar isimli yazar internette küçük bir araştırma yaparsa derhal görecektir ki, Darwin'in ortaya attığı evrim teorisi bugüne dek tek bir bilimsel kanıtla dahi desteklenmemiştir.

Bilindiği gibi Darwin, teorisini bilimsel anlamda son derece ilkel şartlarda ortaya atmıştı. Darwin hücrenin organellerini tanımıyor, "gen" diye bir kavramı bilmiyordu. Canlıların çeşitli çevresel etkiler sonucunda yeni özellikler edindiğini ve bunu diğer nesillere aktardığını işte bu şartlar altındaki cahillik içinde iddia etmişti. Genetik bilimi, Darwin'in ölümünden sonra, ancak 20. yüzyılda ortaya çıkmış ve canlıların sonradan kazandıkları değişikliklerin sonraki nesillere aktarılmasının imkansız olduğu net bir şekilde ortaya konmuştu. 20. yüzyıldaki bilimsel gelişmeler, genetik, moleküler biyoloji, biyokimya, paleontoloji Darwin'in hayali evrim mekanizması "doğal seleksiyon"un evrimleştirici hiçbir rolünün olmadığını tam olarak ispat etmişti. Doğal seleksiyonun ardından mutasyonların da evrimleştirici bir rolünün olmadığı ortaya çıkınca sıra fosil kayıtlarına gelmişti. Fosil kayıtlarının getirdiği sonuç ise Darwinistleri tam anlamıyla şok etti. Nitekim yıllarca aranan hayali ara fosiller yeryüzünün hiçbir yerinde bulunamadı. Şu ana kadar yapılan tüm araştırmalar sonucunda tek bir ara fosil örneği dahi ortaya çıkmadı, ki bu da evrim gibi bir sürecin yeryüzünün hiçbir döneminde yaşanmadığını açıkça ispatladı.

4) İnsanın kökeninin evrimle açıklandığı yanılgısı:

Evrim teorisi insanın kökenini hiçbir şekilde açıklayamamaktadır. Darwinistler insanlarla maymunların ortak atadan geldikleri iddiasını bilim sahtekarlıklarına başvurmak suretiyle 1.5 asırdır ayakta tutmaya çalışsalar da insanın sözde evrimi iddiasını destekleyecek tek bir bilimsel bulguya dahi ulaşamamışlardır. Dolayısıyla Darwinistler insanın sözde evriminin evrim teorisinin en büyük çıkmazlarından birini oluşturduğunun çok iyi farkındadırlar, fakat aynı iddiayı ısrarla savunmaktadırlar. Ne var ki artık pek çok evrimci paleontolog insanların fosil kayıtlarında aniden belirdiklerini itiraf etmekte, diğer bir anlatımla, insanın yeryüzünde aniden, yani hiçbir evrimsel atası olmadan ortaya çıktığını kabul etmektedirler. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için bknz: http://www.evrimcilerinitiraflari.com/16.htm

5) Müslüman bilim adamlarının Ortaçağ’da evrimi savundukları iddiası ve günümüzde örnek alınmaları gerektiği yanılgısı:

Zurairi Ar isimli söz konusu yazarın ve aynı görüşü savunan diğer bütün Müslümanların kabul etmeleri gerekmektedir ki, Kuran'da evrim düşüncesine hiçbir şekilde yer yoktur. Kuran ayetlerinde Yaratılış'ın evrimle olduğuna dair tek bir bilgi ya da işaret bulunmaz. Kuran’da, canlıların birbirlerinden türediği ve aralarında evrimsel bir bağ olduğu fikrini destekleyen tek bir ayet dahi yer almaz. Aksine Kuran'da, Allah’ın evreni ve tüm canlılığı tek bir anda, "Ol" emriyle var ettiği bildirilir. Allah dilediğini dilediği şekilde ve zamanda, örneksiz olarak yoktan var edendir.

Yüce Allah’ın yaratmak için - haşa; Allah’ı tenzih ederiz - herhangi bir vesileye ya da birtakım merhalelere ihtiyacı yoktur. Dünya bir imtihan yeri olduğu için Allah evrendeki her şeyi doğa kanunlarına bağlı olarak yaratmıştır. Ancak Rabbimiz bütün bunlardan münezzehtir, hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır

Ayetlerde evrenin ve canlılığın Allah'ın “Ol” demesiyle meydana geldiğinden şöyle bahsedilmektedir:

… Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona "Ol" der, o da hemen olur. (Al-i İmran Suresi, 47)

Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen olur. (Nahl Suresi, 40)

Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yalnızca: "Ol" der, o da hemen olur. (Mümin Suresi, 68)

Yazarın içine düştüğü diğer bir önemli hata ise, Kuran dışı düşünceleri savunan birtakım insanları Müslümanlara örnek vermektir. Oysa Müslümanların örnek aldıkları insan yalnızca Peygamber Efendimiz (sav)'dir. Bir Müslüman Kuran'ı kıstas almayan insanları asla kendine örnek almaz. Umarız ki Zurairi Ar isimli yazar da Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde Kuran'ı ölçü almayan insanları örnek almaktan ve başkalarına örnek vermekten vazgeçer ve bir an önce Allah'ın Katından indirdiği Kuran'a dört elle sarılarak Kuran'ın kararlı bir savunucusu olur. (detaylı bilgi için bkz. www.kurandarwinizmiyalanliyor.com)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."