Harun Yahya

Peygamberimiz (sav)’in yiğit dostları: Ashab-ı Kiram
 


Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’i gören, ona iman edip kendisiyle birlikte hareket eden kişilere sahabi denir. Sahabe ve ashab, sahabinin çoğuludur. Sahabe, İslâm’ı din olarak seçtikleri ilk andan itibaren Peygamberimiz (sav)'e çok güçlü bir imanla bağlanmışlardır. Hayatlarının büyük bir kısmını Peygamberimiz (sav)'in yanında geçirmişler, İslam dininin yayılması için Peygamberimiz (sav)'le birlikte mücadele etmişlerdir. Onların Peygamber (sav)'e olan bu kopmaz sarsılmaz bağlılıkları dönemin müşriklerinin ve kafirlerinin çok tepkisine neden olmuş ve Müslüman oldukları için bu çevreler tarafından tehdit edilmiş, işkenceye maruz kalmış, ölümle karşılaşmış hatta bir kısmı şehit olmuştur. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Allah’a ve Hz. Muhammed (sav)’e bağlılıklarını terkeden olmamıştır. Bu nedenle Ashab-ı Kiram’ın her biri çok değerli insanlardır. Onlar büyük bir fedakarlık örneği göstererek ailelerini, eşlerini, çocuklarını kısacası tüm hayatlarını bir anda geride bırakarak Peygamber Efendimiz (sav)’in yardımcısı olmuşlardır.
 


Kuran’da Allah sahabe ahlakını şöyle övmüştür:

Nice peygamberle birlikte birçok Rabbaniler (kendisini Rabb'e adayanlar, Allah dostları) savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabredenleri sever. Onların söyledikleri: "Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et" demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah, dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. (Al-i İmran Suresi, 146-148)

Kuran'da Ashab-ı Kiram gibi Allah'ın rızası için her türlü fedakarlığı göze alan samimi Müslümanların cennetle müjdelendikleri şöyle bildirilmektedir:

Nitekim Rableri onlara (dualarını kabul ederek) cevab verdi: "Şüphesiz Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam. Sizin kiminiz kiminizdendir. İşte, hicret edenlerin, yurtlarından sürülüp-çıkarılanların ve yolumda işkence görenlerin, çarpışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (Bu,) Allah Katından bir karşılık (sevap)tır. (O) Allah, karşılığın (sevabın) en güzeli O'nun Katındadır." (Al-i İmran Suresi, 195)


TÜM HAYATLARINI ALLAH’A VE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E ADAYAN SAHABE-İ KİRAM 
Hz. EBU BEKR-İ SIDDIK:

Bütün servetini, kazancını İslam için harcamış, Camiu'l Kur'an, es-Sıddık, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.Hz. ÖMER:

Adaletin timsali ikinci büyük halife.Hz. OSMAN:


İlk Müslümanlardan, üçüncü halife.Hz. ALİ BİN EBU TALİB:

Allah’ın arslanı, dördüncü halife.ABDURRAHMAN BİN AVF:

Tüm zenginliğini İslam yolunda vakfeden sahabi.EBÛ UBEYDE BİN CERRAH:

Eminü'l-Ümme (ümmetin emini). Mekke fethinde, Taif muhasarasında, Veda Haccı'nda hep Resullullah (sav)'in yanında bulunmuş, Bedir Savaşı’nda babasına karşı savaşmıştır.SA’D BİN EBI VAKKAS:

Resulullah’ın okçusu. Uhud savaşında, Peygamber Efendimiz (sav)’in yanından ayrılmayıp gövdelerini siper ederek onu korumaya çalışan bir kaç kişiden birisi.TALHA BİN UBEYDULLAH:

Cömertliği ve kahramanlığıyla ünlü sahabi.ZÜBEYR BİN AVVAM:


Müslüman olduktan sonra başta amcası olmak üzere, müşrikler tarafından muhtelif işkence ve eziyetlere maruz kalan, Mekke'nin fethi sırasında İslam ordusunun sancaktarlığını yapan sahabi.ADİ BİN HATİM TAİ:


Ailece cömert olan sahabi.AMİR BİN FÜHEYRE:


Bilal-i Habeşi ile birlikte ağır işkencelere maruz kalan sahabi.AMMAR BİN YASER:


Şehid oğlu şehid.ABBAS BİN ABDÜLMUTTALİB:


Peygamberimiz (sav)'in amcası.ABDULLAH BİN ABBAS:


Tefsir alimlerinin şahı.ABDULLAH BİN AMR BİN AS:


Hadis-i şerif yazması ile meşhur sahabi.ABDULLAH BİN CAHŞ:


Uhud şehitlerinden.ABDULLAH EBUBEKR-İ SİDDIK:

Hz. Ebu Bekir’in oğlu.ABDULLAH BİN HUZAFE:

Resulullah’ın elçilerinden.ABDULLAH BİN MES’UD:

Kur’an-ı Kerim'i açıktan okuyan ilk sahabi.ZÜBEYR BİN AVVAM: 

Müslüman olduktan sonra başta amcası olmak üzere, müşrikler tarafından muhtelif işkence ve eziyetlere maruz kalan, Mekke'nin fethi sırasında İslam ordusunun sancaktarlığını yapan sahabi.ABDULLAH BİN ÖMER:


En çok hadis bilen sahabilerden.ABDULLAH BİN REVAHA:


Resulullah’ın şairi.ABDULLAH BİN SELAM:


Bedir’de babasına karşı savaşan sahabi.ABDULLAH BİN SÜHEYL:


Tevrat’ta Resulullah’ın alametlerini görüp Müslüman olan sahabi.ABDULLAH BİN ZEYD:


Sahib-ül ezan.ABDULLAH BİN ZÜBEYR:


Medine’de muhacirlerden ilk doğan sahabiADİ BİN HATİM TAİ:


Ailece cömert olan sahabi.AMİR BİN FÜHEYRE:

Bilal-i Habeşi ile birlikte ağır işkencelere maruz kalan sahabi.AMMAR BİN YASER:

Şehid oğlu şehid.AMR BİN AS:

Meşhur Arab dahilerinden.ASIM BİN SABİT:

Arıların koruduğu sahabi.BERA BİN AZİB:

Kıblenin değiştiğini haber veren sahabi.BEŞİR BİN SA’D:

Hz. Ebu Bekir’e ilk biat eden sahabi.BİLAL-İ HABEŞİ:


Peygamber Efendimiz (sav)'in müezzini.BÜREYDE BİN HASİB:


Resulullah’ın sancaktarı.CABİR BİN ABDULLAH:


Sahabenin en çok hadis bildirenlerinden.CA’FER-İ TAYYAR:


Görünüş olarak ve güzel huylarıyla Peygamberimiz (sav)'e benzeyen, Mute gazasında yetmişten fazla yara alarak şehid olan sahabi.DIHYE-İ KELBI:


Cebrail aleyhisselamın, şekline girdiği sahabi.EBU DÜCANE:


Peygamber Efendimiz (sav)'in fedaisi.EBU EYYUB-EL ENSARİ:

Mihmandar-ı Resulullah.EBU HÜREYRE:

En çok hadis-i şerif rivayet eden sahabi.EBU KATADE:

Resulullah’ın süvarilerinden.EBU LÜBABE: 

Tevbesi ile meşhur sahabi.EBU MUSEL-EŞ’ARİ:

Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyan sahabilerden.EBU SA’ID-İ HUDRİ:

 
Çok hadis rivayet eden yedi sahabiden.EBU SELEME:


Tek başına hicret eden sahabi.EBU TALHA:


Resulullah’ın fedaisi.EBU ZER GİFARI:


Gıfari kabilenin reisi.EBÜDDERDA:


Kadılık yapan sahabilerden.ENES BİN MALİK:


Resulullah’ın hizmetçisi.ERKAM BİN EBİ’L ERKAM:


Evi ilk vakıf olan sahabi.ES’AD BİN ZÜRARE:


Cahiliye devrinde de tek bir Allah’a inanan sahabi.FEYRUZ BİN DEYLEMI:


Yemenli sahabilerden.ABDULLAH BİN ÖMER:


En çok hadis bilen sahabilerden.ABDULLAH BİN REVAHA:

Resulullah’ın şairi.ABDULLAH BİN SELAM:


Bedir’de babasına karşı savaşan sahabi.ABDULLAH BİN SÜHEYL:


Tevrat’ta Resulullah’ın alametlerini görüp Müslüman olan sahabi.ABDULLAH BİN ZEYD:


Sahib-ül ezan.ABDULLAH BİN ZÜBEYR:


Medine’de muhacirlerden ilk doğan sahabiHABBAB BİN ERET:


İlk Müslüman sahabilerden. HALİD BİN SA’İD BİN AS:


İlk Müslüman olan sahâbilerden HANZALA BİN EBU AMİR:


Uhud Savaşı’nda şehid olan sahabi.HUBEYB BİN ADİY:


Darağacında ilk namaz kılan sahabi. HUZEYFE BİN YEMAN:

Sevgili Peygamberimiz (sav)'in sırdaşı.HZ. HAMZA: 

Şehidlerin efendisi.KA’B BİN MALİK:


Peygamber Efendimiz (sav)'in şairlerinden.MİKDAD BİN ESVED:


Resulullah’ın süvarilerinden.MUHAMMED BİN MESLEME:


Resulullah Efendimizin fedailerinden.MUS’AB BİN UMEYR:


İslam’da ilk öğretmen.NEVFEL BİN HARİS:


Haşimoğullarının en yaşlısı.NU’MAN BİN MUKARRİN:


Eshab-ı kiramın meşhur kumandanlarından.OSMAN BİN MAZ’UN:


Medine’de ilk vefat eden muhacir sahabi.OSMAN BİN TALHA:


Kabe’nin hizmetinde olan sahabi.SABİT BİN KAYS: 

Peygamber Efendimiz (sav)'in hatiblerinden.SA’D BİN MU’AZ:


Ensarın en hayırlılarından.SA’D BİN REBİ:


Şehid olurken nasihat eden sahabi.SAİD BİN AMİR:


Hz. Ömer’e benzeyen vali.SALİM MEVLA EBU HUZEYFE:


Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanlardan.SEHL BİN HANİF:


Eshab-ı kiramın okçularından.SEHL BİN SA’D:


Medine’de en son vefat eden sahabi.SELEME BİN EKVA:


Piyadelerin en hayırlısı.SELEME BİN HİŞAM:


Kardeşlerinin işkence ettiği sahabi.SELMAN-I FARİSİ:


Ehl-i beytten sayılan İranlı sahabi.SEVBAN: 

Resûlullah’ın hizmetçisi.SÜMAME BİN ÜSAL:


Yemame kabilesi reisi.TUFEYL BİN AMR:


Devs kabilesinin putlarını kırıp, Müslüman olmalarına vesile olan şair sahabi.UBADE BİN SAMİT:


Akabe bi’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahabi.UKBE BİN AMİR:


Eshab-ı suffadan, Peygamberimiz (sav)'in talebesi.ÜBEYY BİN KA’B:


Kıraati ile meşhur sahabi.ÜSAME BİN ZEYD:


Resulullah’ın çok sevdiği sahabilerden.ÜSEYD BİN HUDAYR:


Eshab-ı kiramın sancaktarlarından.VELİD BİN VELİD: 

Kardeşleri tarafından işkence gören sahabi.ABDULLAH BİN ATİK:


Medineli ilk Müslümanlardan.ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTUM:


Peygamberimiz (sav)'in müezzinlerinden.ABBAS BİN UBADE:


Ensarın muhaciri diye tanınan sahabi. CÜVEYRİYYE BİNTİ HARİS:


Müminlerin annelerinden.EBU RAFİ:


Peygamberimiz (sav)'in azatlı kölelerinden.EBU SÜFYAN BİN HARİS:


Peygamberimiz (sav)'in süt kardeşi.FATİMA BİNTİ ESED:


Hz. Ali’nin annesi.HACCAC BİN ILAT:


Mekkeli sahabilerden. HADİCE-TÜL KÜBRA:


Peygamberimiz (sav)'in ilk hanımı. 
HAFSA BİNTİ ÖMER:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.HALİD BİN VELİD:


Allah’ın kılıcı lakabı ile tanınan kumandan Sahabi.HALİME HATUN:


Peygamberimiz (sav)'in sütannesi.HAMNE BİNTİ CAHŞ:


Peygamber Efendimizin halasının kızı.HANSA HATUN:


Meşhur kadın şair sahabilerden.HASSAN BİN SABİT:


Peygamber Efendimizin şairlerinden.HATİB BİN EBİ BELTEA:


Peygamber Efendimizin elçilerinden.Hz. AİŞE-İ SIDDIKA:

Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.Hz. FATIMA:


Peygamberimiz (sav)'in en sevgili kerimesi.Hz. HASAN:


Peygamberimiz (sav)'in en sevdiği torunlarından, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın büyük oğlu.Hz. HÜSEYİN:


Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın oğlu, Peygamberimiz (sav)'e benzeyen torunu.Hz. REYHANE:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.HZ. SAİD BİN ZEYD:


Müslüman olunca müşriklerin çok sayıda saldırısıyla karşılaşan, Şam’ın fethinde bulunan sahabi.İKRİME BİN EBİ CEHİL:


Meşhur İslam kumandanlarından.İMRAN BİN HUSAYN: 

 İki yüze yakın hadis nakleden, iyi idareci, iyi giyinen sahabi.KA’B BİN ZÜHEYR:


Peygamberimiz (sav)'in hırkasını verdiği şair sahabi.KATADE BİN NU’MAN:


Eshab-ı kiramın okçularından.MEYMUNE BİNTİ HARİS:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE:


Meşhur beş dahiden biri olan sahabi.RİBİ BİN AMİR:


Eshab-ı kiramın elçilerinden.SA’D BİN UBADE:


Ensarın sancaktarlarından.SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB:


Peygamberimiz (sav)'in halası.SAFİYYE BİNTİ HUYEY:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.SEDDAD BİN EVS:


Ailece müslüman olan sahabilerden.SEVDE BİNTİ ZEM’A:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.SÜRAKA BİN MALİK:


Eshab-ı kiramın süvarilerinden.UKAYL BİN EBİ TALİB:


Hz. Ali’nin abisi.ÜMM-İ EYMEN:


Peygamberimiz (sav)'in dadısı.ÜMM-İ HABİBE:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.ÜMM-İ HANİÇ:


Hz. Ali’nin kızkardeşi.ÜMM-İ HİRAM: 

Hala Sultan olarak tanınan kadın sahabi.ÜMM-İ RUMAN:


Hz. Ebu Bekir’in hanımı.ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN:


Eshabın kadın kahramanlarından.VAHŞİ:


Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabi.ZEYD BİN DESİNNE:


Darağacından Resulullah’a selam gönderen sahabi.ZEYD BİN HARİSE:


İlk iman eden köle.ZEYD BİN SABİT:


En meşhur vahiy katibi Sahabi.ZEYNEB BİNTİ CAHŞ:


Peygamberimiz (sav)'in hanımlarından.
 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."