Harun Yahya

Darwinistler artık ümitlerini Amerikalı ithal pagan rahiplerine bağladılar 
   Amerika’dan ithal Douglas Futuyma
“Konusu uyuma ve uyutma”


 
   Amerika’dan ithal Andrew Berry
“Gerçeklerden ve bilimden beri”

Dar­wi­nist­ler Tür­ki­ye’de ye­ni­lin­ce Ame­ri­ka’dan it­hal Dar­wi­nist pa­gan ra­hip­le­ri­ni ge­tir­ti­yor­lar. Dar­wi­nist hu­ra­fe­le­ri ka­pa­lı sa­lon­lar­da tek yan­lı anlata­rak, kar­şıt izah­la­ra im­kan ver­mi­yor­lar. Es­ki Mı­sır ef­sa­ne­le­ri­ni bu it­hal pa­gan ra­hip­le­ri­ne an­lat­tı­rıp, “bir şey­ler ya­pı­yor­lar, boş dur­mu­yor­lar” görünü­mü ver­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.

 

Oy­sa ki, Dar­wi­nizm’in deh­şet­li ye­nil­gi­si­nin önü­ne ge­çe­mez­ler. Çün­kü;

 

·Ye­ral­tın­dan 250 bin ay­rı tü­re ait 100 mil­yon­dan faz­la fo­sil çıka­rıl­mış­tır. Bun­la­rın BİR TA­NE­Sİ Bİ­LE ARA FO­SİL DE­ĞİL­DİR.

·Çı­ka­rı­lan 100 mil­yon fo­si­lin ta­ma­mı, tam, mü­kem­mel, ek­sik­siz ve ku­sur­suz can­lı­la­ra ait­tir. Bun­la­rın bü­yük bir bö­lü­mü gü­nü­müz­de var­lı­ğı­nı sür­dü­ren can­lı­la­ra ait YA­ŞA­YAN FO­SİL­LER­DİR. 100 milyon fo­si­lin tü­mü YA­RA­TI­LIŞ GER­ÇE­Ğİ­Nİ İS­PAT EDER.

·Tek bir pro­tei­nin da­hi te­sa­dü­fen mey­da­na gel­me­si­nin İMKANSIZ ol­du­ğu bi­lim­sel ola­rak is­pat­lan­mış­tır.

· Mu­tas­yon­la­rın hiç­bir ev­rim­leş­ti­ri­ci gü­cü ol­ma­dı­ğı, can­lı organiz­ma­ya -et­ki­siz kal­dı­ğı is­tis­na­lar ha­riç- MUT­LA­KA ZA­RAR VERDİĞİ bi­lim­sel ola­rak ka­nıt­lan­mış­tır.

·DNA’DA­Kİ OLA­ĞA­NÜS­TÜ BİL­Gİ, can­lı be­de­nin­de te­sa­dü­fe yer ol­ma­dı­ğı­nı ke­sin ve çü­rü­tü­le­mez de­lil­ler­le or­ta­ya koy­muş­tur.

·Tüm can­lı çe­şit­li­li­ği­nin, mü­kem­mel ör­nek­ler­le yak­la­şık 540 milyon yıl ön­ce ani­den or­ta­ya çık­tı­ğı KAM­BRİ­YEN PAT­LA­MA­SI, Darwi­nizm’i yer­le bir et­miş­tir.

·Can­lı be­de­nin­de­ki İN­DİR­GE­NE­MEZ KOMP­LEKS­LİK­TE­Kİ organ ve ya­pı­lar, Dar­wi­nist­le­ri açık­la­ma­sız bı­rak­mış­tır.

·Tek bir ta­ne bi­le ara fo­sil ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı DARWINİSTLE­RİN SAH­TE­KAR­LIK­LA­RA BAŞ­VUR­DUK­LA­RI, sahte fo­sil­le­ri yıl­lar­ca mü­ze­ler­de ser­gi­le­dik­le­ri or­ta­ya çık­mış­tır.

·İn­sa­nın ha­ya­li ev­ri­mi­ni ka­nıt­la­mak için Dar­wi­nist­le­rin öne sürdüğü KA­FA­TAS­LA­RI­NIN TÜ­MÜ­NÜN GE­ÇER­SİZ OL­DU­ĞU ORTA­YA ÇIK­MIŞ ve tü­mü bi­lim li­te­ra­tü­rün­den çı­ka­rıl­mış­tır.

·Ya­ra­tı­lış ger­çe­ği­ni is­pat eden fo­sil­ler YIL­LAR­CA DARWINİST­LER TA­RA­FIN­DAN SAK­LAN­MIŞ­TIR.

·Mad­de­nin YAL­NIZ­CA GÖ­RÜN­TÜ­SÜ ile mu­ha­tap ol­du­ğu­muz ger­çe­ği Dar­wi­nist fel­se­fe­yi or­ta­dan kal­dır­mış­tır.

 

Ger­çek­ler böy­ley­ken ve her­kes bu­nun far­kın­day­ken, bu şa­man rahipleri­ni boş ye­re pa­ra ve­rip ge­tir­ti­yor­su­nuz. Bun­la­rın an­lat­tık­la­rı Sü­mer efsane­le­ri­ni ve es­ki Mı­sır ef­sa­ne­le­ri­ni ka­pa­lı sa­lon­lar­da din­le­ye­rek pineklemek, boş ye­re mas­raf ve va­kit kay­bın­dan baş­ka bir şey de­ğil. Pa­gan ra­hip­le­ri­ni ge­tir­te­rek bir çö­züm ol­maz. Bu pa­gan ra­hip­le­ri­ne so­run, “tek bİr ara fo­sİl var mI?” di­ye. Eğer var­sa ken­di­le­rin­den bu­nu ge­ti­rip gös­ter­me­le­ri­ni is­te­yin. Eğer gös­te­re­bi­lir­ler­se ken­di­le­ri­ne 10 tril­yon TL ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­yin. Eğer ge­ti­re­mez­ler­se ya­lan söy­lü­yor­lar de­mek­tir, on­la­ra inan­ma­yın. Bu ki­şi­le­re, ele geç­miş olan “100 mil­yon fo­si­lin tamamının tam ve mü­kem­mel canlılara ait olup ol­ma­dı­ğı­nı” sorun. On­la­ra “atın ev­ri­mi­nin doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı­nı” so­run. Fo­sil­le­ri, Ya­ra­tı­lış ger­çe­ği­ni is­pat et­tik­le­ri için “yıl­lar­ca sak­la­yıp saklamadıklarını” so­run. “Bir pro­tei­nin te­sa­dü­fen mey­da­na gelme­si­nin im­kan­sız olup ol­ma­dı­ğı­nı” ve “bu­nun far­kın­da olup olma­dık­la­rı­nı” so­run.

 

Eğer bun­la­rın hiç­bi­ri­ne ce­vap ve­re­mez­ler­se, iş­te o za­man bu­ra­ya uyut­ma se­ans­la­rı­na gel­miş­ler de­mek­tir.

 

Ha­tır­la­na­ca­ğı gi­bi Do­ug­las Fu­tuy­ma “tek bir ara fo­sil var mı?” so­ru­su kar­şı­sın­da Va­ti­kan’da kür­sü­den kaç­mış­tı. Bu­ra­da ka­pa­lı salonlar­da mil­le­ti bu­nal­ta­rak pa­gan ayi­ni gi­bi hu­ra­fe­le­ri­ni an­la­tıp mil­le­ti boş ye­re sık­ma­ya de­vam edi­yor. Fu­tuy­ma’nın an­lat­tı­ğı ders­ler uy­ku­dan on­ce der­si gi­bi in­san­la­rın uy­ku­la­rı­nı ge­ti­ri­yor. Za­ten An­drew Berry oluşturdukla­rı orta­mın son de­re­ce sı­kı­cı ol­du­ğu­nu bir ga­ze­te rö­por­ta­jın­da da itiraf et­ti.

 

BU ZA­VAL­LI, GA­Rİ­BAN Dİ­RE­NİŞ da­ha ne ka­dar de­vam ede­cek? Açık bi­lim­sel ger­çek­le­re apa­çık ha­ki­kat­le­re kar­şı bu bağ­naz di­re­niş, yüz­yı­lın utan­cı­dır. Bu ka­dar açık, sa­rih ve net olan ger­çek­le­ri gör­mez­den gel­mek, kür­sü­le­re çı­kıp sah­te id­di­alar­la in­san­la­rı al­dat­mak, “ata­mız so­lu­can”, “ata­mız mik­rop”, “ka­yıp hal­ka bu­lun­du” id­di­ala­rı­nı ha­la in­san­la­ra inan­dır­ma­ya ça­lış­mak, yüz­yı­lın en deh­şet­li al­dat­ma­ca­sı­dır.

 

Bu, ken­di ken­di­ni kan­dır­mak­tır, gü­ya akıll­cı­lı­ğa di­ren­mek­tir. Ma­kul insan dü­şün­ce­si­ne kar­şı ya­pıl­mış UTANÇ VE­Rİ­Cİ BİR EY­LEM­DİR. Ar­tık gerçek­le­ri gör­mek ge­rek­mek­te­dir. Bu za­val­lı il­kel dü­şün­ce, 150 yıl­dır sü­ren utanç­tır. Bi­lim­sel­lik­ten çok uzak es­ki Me­zo­po­tam­ya hu­ra­fe­le­ri­nin sırf bir inat uğ­ru­na ayak­ta tu­tul­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı, bun­la­ra ina­nı­lı­yor­muş gi­bi gös­te­ril­me­ye ça­lı­şıl­ma­sı utanç ve­ri­ci­dir. Bu ey­le­min bir an ön­ce dur­du­rul­ma­sı gerek­mek­te­dir.

 

47 mil­yon yıl ön­ce­si­ne ait fo­sil Ida (İda isim­li re­sim­de­ki fo­sil), so­yu tüken­miş le­mur tür­le­rin­den bi­ri­dir. Hiç­bir ara form özel­li­ği ta­şı­ma­mak­ta­dır. Tam, mü­kem­mel ve ku­sur­suz bir canlıdır. Bu, Dar­wi­niz­m'e de­lil de­ğil­dir. Tam ter­si­ne Ya­ra­tı­lış ger­çe­ği­nin bü­yük bir de­li­li­dir.

 

Ha­run Yah­ya Kül­li­ya­tı, Ev­rim Te­ori­si­nin Çö­kü­şü­nü Or­ta­ya Koy­mak­ta, Ya­ra­tı­lış Ger­çe­ği’nin De­lil­le­ri­ni Ser­gi­le­mek­te­dir

 

Ya­za­rın bu­gü­ne ka­dar ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­rı­nın sa­yı­sı yaklaşık 300’dür. Bu ki­tap­lar 48.000 say­fa ve 35.500 re­sim­den oluş­mak­ta­dır. Bunla­rın 7.000 say­fa ve 6.000 re­sim­lik bö­lü­mü Ev­rim Te­ori­si­nin çö­kü­şü­nü ko­nu al­mak­ta­dır.

 

Ad­nan Ok­tar'ın, Ha­run Yah­ya müs­te­ar is­mi ile ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­ra ve bun­lar­dan ya­rar­la­nı­la­rak ha­zır­la­nan bel­ge­sel­le­re, ha­run­yah­ya.org, harunyah­ya.net, ha­run­yah­ya.com harunyahya.tv ad­res­le­rin­den üc­ret­siz ola­rak ula­şa­bi­lir­si­niz.

 
 


 

47 milyon yıl öncesine ait fosil Ida (İda isimli yandaki resimdeki fosil) , soyu tükenmiş lemur türlerinden biridir. Hiçbir ara form özelliği taşımamaktadır. Tam, mükemmel ve kusursuz bir canlıdır. Bu, Darwinizm'e delil değildir. Tam tersine Yaratılış gerçeğinin büyük bir delilidir.

 


 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."