Harun Yahya

Bediüzzaman Hazretleri Hicri 13. Yüzyılın Müceddidir, Ama Ahir Zamanın En Büyük Müçtehidi ve En Büyük Müceddidi Değildir


 

Birçok Nur talebesinin sıkça dile getirdiği yanılgılardan biri de, Bediüzzaman Hazretleri’nin en büyük müçtehid ve en büyük müceddid olduğudur. Bediüzzaman Hazretleri çok büyük bir alim, çok değerli bir Müslümandır ve geçtiğimiz yüzyılın yani Hicri 1300’ün müceddidir. Ama ahir zamanın en büyük müçtehidi ve müceddidi sıfatlarını taşımamaktadır.

 


Hz. Mehdi (a.s.)’ın önemli özelliklerinden biri, devrinde mezheplerin kalkacak olmasıdır

Hz. Mehdi (a.s.) gelmiş geçmiş en büyük müçtehid olarak İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edecek bir şahıstır. En büyük bir müçtehid olduğuna göre de onun hiçbir mezhebe ve mezhep imamına bağlı olmayacak bir şahıs olması gerekmektedir. Bu da onun tanınması için önemli bir alametidir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın “en büyük müçtehid ve en büyük müceddid olmasının” en önemli alametlerinden biri, onun devrinde mezheplerin kalkması, Mehdi (a.s.)’ın mezhep imamlarının içtihatlarına değil, Kuran’a ve İslam’ın Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde yaşanan haline uygun içtihatlarda bulunacak olmasıdır. Yani Mehdi (a.s.) döneminde mezhepler olmayacak, İslam Resulullah (s.a.v.) devrinde olduğu gibi yaşanacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.), Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde açık bir şekilde bildirdiği gibi hiçbir tarikata dolayısıyla da hiçbir mezhebe ya da mürşide bağlı olmayacaktır:

İmam Hasan şöyle buyurmaktadır:

Meryem’in oğlu İsa (a.s.)’ın onun arkasında namaz kılacağı Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)) hariç …. hepimizin boynunda biat sorumluluğu vardır. Yüce Allah, BOYNUNDA HİÇ BİR KİMSENİN BİAT SORUMLULUĞU OLMAMASI İÇİN (HZ. MEHDİ (a.s.)’IN) DOĞUMUNU GİZLEYECEK VE GİZLİ OLMASINI EMREDECEKTİR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:3 Sayfa:165)

Hz. Peygamber (s.a.v.) en başta İslam’ı nasıl ayakta tuttuysa, Hz. Mehdi (a.s.) da en sonunda aynı şekilde İslam’ı ayakta tutacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

“Fütühat-ül Mekkiye” isimli eserinde Muhyiddin Arabi el Endülüsi Hazretleri şöyle bildirmektedir:

... (Mehdi (a.s.)) Dini, Peygamber (s.a.v.)’in zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. YERYÜZÜNDE MEZHEPLERİ KALDIRACAK. Halis hakiki dinden BAŞKA HİÇBİR MEZHEP KALMAYACAK. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.186-187)

Hadislerden ve İslam alimlerinin açıklamalarından net olarak görüldüğü gibi Mehdi (a.s.)’ın en önemli alametlerinden biri, dini Peygamberimiz (s.a.v.) dönemindeki gibi yaşayacak olması ve mezhepleri kaldıracak olmasıdır. Yani Hz. Mehdi (a.s.) geldiğinde 1400 yıldır İslam dinine dahil edilmiş tüm bidatleri, yanlış uygulamaları, mezhepler arası farklılıkları kaldıracaktır. Bu sebepledir ki Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın en büyük müçtehid ve en büyük müceddid olacağını söylemiştir. Ancak Üstadımız hayatı boyunca İmam Şafii Hazretleri’ne tabi olmuştur ve Şafii mezhebine göre amel etmiştir.

... Evvelâ: BEN ŞAFİÎ’YİM...” (Emirdağ Lahikası, s. 38)

“... Hem HUSUSÎ ŞAFİÎCE İBADETİME...” (Büyük Tarihçe-i Hayat, s. 202)

“... Yalnız bu kadar var. BEN ŞAFİÎYİM...” (Büyük Tarihçe-i Hayat, s. 206)

Hatta bizzat en yakın talebeleri de Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Şafii olduğunu risalelerde belirtmişlerdir:

“...Üstadımızın ... ihtiyarlığında pek çok yardıma, hizmete, sohbete muhtaç olduğu bir vakitte bunun devam etmesi için, bir nevi hastalık hâleti verilmiş. Beş dakika konuşsa, şiddetli bir hararet başlıyor, sesi çıkmıyor. HATTÂ ŞÂFİÎ MEZHEBİNDE OLDUĞU İÇİN, NAMAZDA FATİHA’YI KENDİSİ İŞİTECEK DERECEDE OKUMASI LÂZIM GELİRKEN ...” (Emirdağ Lahikası, s. 443)

“... hattâ camiime ve ibadetime tecavüz edildi. ŞÂFİÎLERCE, TESBİHAT İÇİNDE KELİME-İ TEVHİDİN TEKRARI SÜNNET İKEN, BANA TERK ETTİRİLMEYE ÇALIŞILDI...” (Mektubat, Sayfa 346)

Eğer bir insan “Ben Şafiiyim” diyorsa o zaman “İmam Şafii Hazretleri’ne bağlı” anlamına gelir ve İmam Şafii Hazretleri’nin içtihatlarıyla İslam dinini yaşıyor demektir. Yani “Ben Hanefiyim, ben Malikiyim, ben Hanbeliyim ya da ben Şafiiyim” diyen bir kişinin aynı zamanda kendisinin müçtehid olması, dolayısıyla da Mehdi olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü bir mezhebe bağlanarak, İmam Ebu Hanife Hazretleri’ni, İmam bin Malik Enes Hazretleri’ni, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri’ni ya da imam Şafi Hazretleri’ni müçtehid kabul etmiş ve ona bağlanmıştır.

Üstelik, bilindiği üzere İslam akaidine göre, mutlak bir müçtehid, başka bir müçtehide uyamaz ve onu taklit edemez:

“Mutlak müçtehidin, başka bir müçtehidi taklit etmesi caiz değildir. Kendi içtihadına uyması lazımdır...” (Hulasat-üt-tahkik)

Eğer Üstadımız en büyük müçtehid ve en büyük müceddid ise neden hayatı boyunca İmam Şafii’ye tabi olarak yaşamış ve Şafii mezhebine göre amel etmiştir?

Mutlak müçtehidin bir diğer müçtehide uyması caiz olmadığına göre, Üstadımız’ın İmam Şafii’ye uymuş olmasının açıklaması nedir?

Üstadımız Şafii mezhebine tabi olarak yaşamıştır çünkü kendisi en büyük müçtehid ve en büyük müceddid değildir, dolayısıyla ahir zamanın büyük mehdisi de değildir.

Ayrıca Bediüzzaman Hazretleri 23. Mektupta, Hz. Mehdi (a.s.)’ın dört büyük mezhep imamından fazilet bakımından daha üstün olduğunu şöyle ifade eder:

Hem tarîkat şahlarının bir kısmı müçtehidlerdendir; onun için umum müçtehidîn aktabdan daha efdaldir denilmez. Fakat Eimme-i Erbaa (dört mezhep imamı), sahabeden ve Mehdi’den sonra en efdallerdir denilir. (Mektubat 23. Mektup,  sf. 280)

Üstadımız’ın bu açıklamasına göre, Mehdi (a.s.) İmam Ebu Hanife’den, İmam Şafii’den, İmam Maliki’den, İmam Hanbeli’den manen daha üstündür. Mehdi (a.s.) mezhep imamlarından manen üstün olduğuna göre ve bazı kardeşlerimiz Üstadımız’ın Mehdi olduğunu iddia ettiğine göre, neden kendileri hala mezhep imamlarına uyuyor ve mezhep imamlarına göre amel etmektedirler? 

Madem bu kardeşlerimiz, Bediüzzaman Hazretleri’nin en büyük müçtehid ve en büyük müceddid olduğunu düşünüyorlar, o zaman Hanefi olan bir Nur talebesi neden hala İmam Hanefi’nin, Şafii olan hala İmam Şafii’nin, Maliki olan hala İmam Maliki’nin, Hanbeli olan da hala İmam Hanbeli’nin içtihatlarına göre dini yaşıyorlar?

Bediüzzaman Hazretleri’nin en büyük müçtehid olduğu iddiası doğru olsa, bu durumda Nur talebesi kardeşlerimizin Hanefi, Hanbeli, Maliki veya Şafii mezhebine uymamaları gerekirdi. Demek ki kardeşlerimiz hala mezhep imamlarına göre amel ettiğine göre, Bediüzzaman Hazretleri’nin ahir zamanın büyük mehdisi olmadığını, en büyük müçtehid ve en büyük müceddid sıfatlarını taşımadığını kendileri de çok iyi bilmektedirler. Üstadımız Hicri 13. yüzyılın müceddidir ve son bin yılın en kıymetli alimlerinden biridir, ancak ahir zamanın büyük mehdisi değildir.

Bu nedenle bazı Nur talebesi kardeşlerimizin Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’ne duydukları sevgi adına böyle mantık dışı açıklamalara girmemeleri çok önemlidir. Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)’ı kapsamlı olarak anlatmıştır. Bu anlatımları çok net ve açıktır. Bediüzzaman Hazretleri teville, çarpıtmalarla yorumlanacak şekilde değil, aksine çok düz ve açık olarak okunup anlaşılacak şekilde bir tanım yapmıştır. Unutulmamalıdır ki Mehdilik bir kaderdir. Allah kimin Hz. Mehdi (a.s.) olacağını sonsuz geçmişte belirlemiştir. O kişi vakti geldiğinde yine Allah’ın kendisine öğrettiği şekilde görevini ifa edecektir. Bu kişi Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde detaylarıyla tarif ettiği özelliklere tam sahip bir kişi olacaktır. Ve bu, hiçbir zaman Bediüzzaman Hazretleri’nin değerini azaltacak bir durum olmayacaktır.

ADNAN OKTAR AÇIKLIYOR: Hz. Mehdi (a.s.) Hiçbir Mezhebe Bağlı Olmayacaktır

ADNANOKTAR: Hz. Mehdi (a.s.) hiçbir mezhebe bağlı olmayacaktır ve bütün mezhepleri kaldıracaktır. Dinin aynen Resulullah (s.a.v) zamanındaki gibi yaşanmasına vesile olacaktır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ise Şafi mezhebine bağlı idi. Ayrıca Hz. Mehdi (a.s.) dünyada adaleti uygulayan konumuna gelecektir. Bediüzzaman ise böyle bir konuma gelmemiştir. Buradan Hz. Mehdi (a.s.)’ın Bediüzzaman Said Nursi’den sonra gelecek bir şahıs olduğunu anlıyoruz.

www.mehdiyetinsirlari.com

Bediüzzaman Said Nursi, derin bilgiler içeren beş bin sayfalık Risale-i Nur Külliyatı ile milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuş büyük bir mütefekkirdir. Hicri 13. asrın müceddidi olan Bediüzzaman, eserleriyle Müslümanlara ışık tutmuş, Kuran ahlakını en güzel şekilde yaşamış ve mücadelesiyle örnek bir kişilik  olmuştur. Yaşadığı dönem, meydana gelen dünya savaşları nedeniyle, belki de tarihin en zor, en sıkıntılı yılları olmuştur. Osmanlı imparatorluğu’nun dağılma yıllarından vefatı olan 1960 yılına kadar, yaşanan maddi, manevi çok büyük zorluklar zamanında, sarsılmaz bir fikri mücadele veren Bediüzzaman, değerli fikirleriyle, milletimize zararı olacak ideolojilere bir set olmaya çalışmış ve iman hakikatlerinin tebliği ile Müslümanların manevi yönden diri kalmalarına vesile olmuştur. (Allah ondan razı olsun)

Üstadımız, risalelerinde Hz. Mehdi (as)’ın altı önemli vasfını şu şekilde açıklar:

Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette  EN BÜYÜK BİR MÜÇTEHİD hem EN BÜYÜK BİR MÜCEDDİD hem HAKİM hem MEHDİ hem mürşid hem kutb-u azam olarak BİR ZAT-I NURANİYİ GÖNDERECEK ve o zat da, ehli beyt-i Nebevi'den olacaktır. (Mektubat, s. 411-412)

Mehmet Ali Kaya ise bu konuda şöyle bir yanlış yorum yapmıştır:

Bediüzzaman Said Nursi ve Kuran tefsiri olan Risale-i Nur, bu zamanın müceddidi ve ahir zamanın da en son ve en büyük mehdisidir. Bediüzzaman, bu altı vasfı üzerinde bulunduran bir zat-ı nuranidir ve Ehl-i Beyt-i Nebevi'dendir. (Asırların Rehberleri Mücedditler, sf. 209; sf. 271)

www.nurculuknedir.org

Üstadımız Hicri 13. yüzyılın müceddididir ancak Mehdi (a.s.) tüm İslam aleminin mutabakatıyla en büyük müceddid olacaktır. Üstadımız döneminde tüm İslam alemi, tüm mezhepler, tüm cemaatler onu en büyük müceddid olarak kabul etmemişlerdir. Üstadımız Mehdi (a.s.)’ın “hem hakim hem Mehdi hem mürşid” olacağını söylemektedir. Tüm hayatını Allah rızası için mahkum olarak geçiren canımız Üstadımız hiçbir zaman Hakim konumunda olmamıştır. Hakim konumunda olmayan birinin tüm dünyanın kurtuluşuna vesile olacak Mehdi olması mümkün değildir. Bediüzzaman Hazretleri’nin halis talebeleri de mürşitlerinin sözlerini gayet iyi anlamışlar ve Üstadımızın risalelerinde Hicri 1400’de zuhur edeceğini söylediği en büyük müceddid olan Hz. Mehdi (a.s.)’ın Bediüzzaman Hazretleri olmadığına kesin kanaat getirmişlerdir. 

“Üstad, İmam Şafii Hazretleri’nin sevap alması için en büyük müçtehidlik görevini yerine getirmedi” iddiası vicdana uygun bir yorum değildir

İslam dininin en güzel ve mükemmel hali, Kuran’da bildirildiği şekilde İslam’ın Peygamberimiz (s.a.v.)’in uyguladığı halidir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in ardından çeşitli hususlarda Müslümanlar arasında görüş farklılıkları olmuş ve Sünni Müslümanlar dört büyük mezhep imamının içtihatlarına göre dini yaşamaya başlamıştır. Müslümanların mezhep imamlarına uymaları ve onların hükümlerine göre hareket etmeleri şarttır. Ancak mezhepler arasındaki görüş ve uygulama farklılıklarının Mehdi (a.s.) vesilesiyle ortadan kalkacağı da Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir müjdesidir. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi (a.s.) mezhep imamlarının birbirinden farklı içtihatlarını ortadan kaldıracak, tüm İslam aleminin tam ve mükemmel şekilde Kuran’a ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetine uymasına vesile olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın mezhepler arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak, hiçbir mezhep bırakmayacak olması İslam alemi için bir nimettir.

Bazı Nur talebesi kardeşlerimizin “Üstad bunu yapabilirdi, ama İmam Şafi Hazretleri’nin sevap alması için yapmadı” demesi ise vicdana uygun değildir. Bediüzzaman Hazretleri Allah’ı çok seven, Allah’tan çok korkan ve Müslümanlara çok düşkün mübarek bir insandı.

“Farklı içtihatları ve yorumları kaldırarak Müslümanların dini mükemmel yaşamasını sağlayabilecekken bunu yapmadı” demek Üstadımız’a saygı duyan bir insana yakışmaz. Üstadımız böyle bir vasfa sahip olmuş olsa -hiç kimseden çekinmeden- Allah’ın emri olan bu görevi mutlaka yerine getirirdi.

Aşağıdaki tabloda 4 mezhepteki bazı helal ve haram farklılıkları görülmektedir. Örneğin Hanbeli mezhebine göre abdesti belli bir sıraya göre almayan kişi farza uymamaktadır, Hanefi mezhebine göre bunu yaptığında bir mahsur olmamaktadır. Ya da Şafii mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumayan bir kişinin namazı geçerli değildir. Hanefi mezhebine göre ise geçerlidir. İşte bazı Nur talebesi kardeşlerimizin iddiasına göre Üstadımız bu farklı görüşleri kaldırma imkanı olmasına rağmen bunu yapmamıştır. Bir insanın en büyük müçtehid olmasına rağmen görevini ve sorumluluğunu yerine getirmemesi mümkün değildir. Üstadımız’ın böyle önemli bir görevi olmasına rağmen yapmadığını söylemek ise Üstadımız’a karşı çok ağır bir ithamdır. Üstadımız mezhepleri kaldırmamıştır, çünkü en büyük müçtehid ve ahir zamanın büyük mehdisi değildir.

Şu anda tüm Müslümanlar mezheplere uymakla yükümlüdür, ama Allah’ın izniyle Mehdi (a.s.) tüm mezhepleri kaldıracak ve Müslümanların dini Peygamberimiz (s.a.v.) dönemindeki haliyle yaşamalarına vesile olacaktır. Bu alenen gerçekleşmedikçe, tüm Müslümanlar Mehdi (a.s.)’ın bu vasfına bizzat şahit olmadıkça, çeşitli teviller öne sürerek bir kimsenin “en büyük müçtehid” olduğunu iddia etmenin bir manası yoktur.

www.Adnanoktardiyorki.com
 

 

 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."