Harun Yahya

İslam’daki Helalleri ve Güzellikleri Haram Kılmaya Kalkanlarİslam’da bağnazlık niçin tehlikelidir?

İslam’ın sevgi, şefkat, güzellik, mutluluk dini olduğu Kuran’da nasıl açıklanmıştır?


Güzelliğin, sevginin, dostluğun mutluluğun önündeki en büyük engellerden olan bağnazlık yaygın bir zihniyettir. Her dinin, her düşüncenin, her ideolojinin bağnazları olur. Bağnazlık genellikle, o kişinin mensup olduğu din ve düşünceyi radikal bir anlayışla değerlendirmesi şeklinde yorumlanır oysa bağnazlık bunun ötesindedir. Bir bağnaz, mensup olduğu din ve düşünceyi kendisine kalkan yapar ve bunu kullanır ama gerçekte farklı bir din anlayışını uygular. Zaten bağnazlığın tehlikesi de asıl olarak buradadır. 

İslam dünyası, bağnazlık ve radikalizm tehlikesiyle uzun zamandır boğuşuyor. İslam’a kendilerince bağnazlığı dahil etmeye çalışanların sayısı çok fazla değil ne var ki bu azınlığa inanan kişi sayısı çok. Üstelik medyada da, Müslüman olarak bu gibi kişiler tanıtılıyor. Söz konusu kişiler genellikle nefret, silah, tehdit, korku ve öfke ile ön planda olmuş, şiddet uygulamış ve bu yüzden de hep gündemde kalmışlardır. “Müslüman” denince akıllara hep bu kişilerin sevgisiz yüzleri gelmiş bu da hep savaş, nefret ve öfke çağrıştırmıştır.

Müslüman olduklarını iddia eden bağnazlar, kendi kurallarından oluşturdukları dinlerini İslam diye tanıtmışlardır. Oysa bu dinin İslam ile hiçbir alakası yoktur. Bu gibi kişilerin büyük bir çoğunluğu gerçekte nasıl bir hatanın içinde olduklarını bilmezler. Bu kişiler, Kuran ile belirlenmiş helalleri ve güzellikleri haram kılmak, İslam dünyasına kalitesizliği getirmek ve barış dini İslam’ı savaş ve nefret dini gibi göstermek için yoğun faaliyet gösterirler. Dine dahil ettikleri hurafelerin kaynağı sorulduğunda ise hiçbir zaman Kuran’dan delil getiremezler. Pek çoğu bilgisizce, Kuran’ın övdüğü güzellikleri kendilerine ve Müslümanlara haram kılarak, Yüce Rabbimiz’in “Ey iman edenler, Allah’ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın.” (Maide Suresi, 87) ayetine aykırı davranmaktadırlar. Sonuç olarak da kendilerine ait soğuk, kalitesiz bir nefret dini oluşturmuşlardır.

www.muminlerintemizligi.com

İslam Sevgi, Şefkat, Güzellik ve Mutluluk Dinidir

Bağnazların iddia ettikleri sahte dinin aksine Allah Kuran’da İslam dininin güzellik, kalite ve mutluluk dini olduğuna dikkat çekmiştir:

İslam’da sevgi esastır:

Allah sevmeyi sever. Yüce Rabbimiz “İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır.” (Meryem Suresi, 96) ayetinde Müslümanların kalbinde nefret değil sevgi olduğunu haber verir.

İslam’da Kitap Ehli’ne (Musevi ve Hristiyanlara) karşı nefret yoktur:

Kitap Ehli’ne karşı şefkat, koruma ve sevgi esastır. Yüce Allah, Maide Suresi 5. ayette Musevi ve Hristiyanların yemeğini Müslümanlara helal kılmıştır. Aynı ayette bir Müslümanın Kitap Ehlinden bir kadın ile evlenebileceği bildirilmiştir. Yani Kuran ayetine göre bir Musevi veya Hristiyan nefret duyulacak bir varlık değil, Müslümanın dünya ve ahiret hayatını birlikte geçireceği eşi, sevdiğidir. Araf Suresinin 159. ayetinde Allah Museviler arasından “hakka ileten bir topluluk” olduğunu bildirir. Al-i İmran Suresi 113, 114 ve 199. ayetlerde, Kasas Suresi 52. ayette, Nisa Suresi 162, Bakara Suresi 62, Maide Suresi 12 ve 69. ayetlerde Allah, “Allah’a derin bir imanla iman eden Musevi Hristiyanların varlığını” haber vermiş, onları güzel bir ecirle müjdelemiştir. İşte bir kısım radikallerin nefretle andığı Kitap Ehli, Kuran’a göre Müslümanların dostu, arkadaşı, hatta eşidir.

İslam’a göre, Kuran’ı herkes  kendi dilinde, her şart ve her yerde okuyabilir:

Rabbimiz “Evlerinizde okunmakta olan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın.” (Ahzab Suresi, 34) ayeti ile Kuran ayetlerinin sürekli olarak okunduğunu ve hikmetinin yani anlamının anlaşılıp unutulmaması gerektiğini bildirmektedir. Kuran her yerde her zaman rahatlıkla okunabilir. Kuran’a dokunmayı yasaklayan bir hüküm yoktur. Kuran’ı anlamak esastır. Dolayısıyla herkes kendi dilinde okuyup, ayetlerin hikmetini anlamalıdır. Zuhruf Suresi 44. ayete göre Müslümanların tümü ahirette, bağnazların duvara asıp unuttukları veya Arapça okuyup anlamadıkları Kuran’dan sorulacaklardır. Dolayısıyla hiç kimse, bağnazların insanları Kuran’dan ve ibadetlerden uzaklaştırmak için izledikleri yola kanmamalıdır.

İslam’da hüzün yoktur:

İslam neşe ve mutluluk dinidir. Allah Müslümanlara gülmeyi ve mutlu olmayı yakıştırır. Ağlamak ve hüzün Kuran’a göre cehennem ehlinin özelliğidir. Allah onlar için “az gülsünler, çok ağlasınlar” (Tevbe Suresi, 82) demektedir. Dolayısıyla bir Müslüman gülerek, mutlu olarak, sevinç içinde Allah’tan razı olarak yaşamını sürdürmekle yükümlüdür.

İslam’da kalite, temizlik, güzellik, sanat, estetik, bilim, eğitim, güzellik, bakım vardır:

Yıllardır pejmürde ve bakımsız kıyafetleriyle İslam’ı temsil ettiklerini söyleyenler bir hurafeyi din kuralı haline getirmeye kalkmışlardır. Oysa Allah “Elbiseni temizle.  Pislikten kaçınıp uzaklaş.” (Müddessir Suresi 4-5) ayetlerinde, Müslümana giysisini ve evini temizlemesini öğütler. Düşünmeyi, ilimde derinleşmeyi öğütler. Kuran’da Hz. Süleyman (a.s.)’ın sarayı güzellik ve estetiğin en güzel örneklerinden biri olarak verilir. İşte bu yüzden Müslüman, dünyanın en bakımlı, en kaliteli, en kültürlü insanı olmalıdır.Kalitesizlik Kişiye Maddi ve Manevi Olarak Büyük Zarar Verir

Kalite, Müslüman için hayatın her yönünde vazgeçilmez bir özelliktir. Fakat İslam dinini yanlış anlayanlar çok kalitesiz bir İslam anlayışını anlatmaya ve yaşamaya gayret ederler. Bu nedenle bazı insanlar da İslam dinini bu kişilerin yaşadıkları hayatla özdeşleştirir ve İslam’a karşı tavır alırlar. Bu kişilerin garip anlayışları yüzünden Müslümanlar dünyanın bir çok ülkesinde şiddetli tepki alırlar. Çünkü çoğunlukla bakımsız, kirli, çirkin, İslam’a ve Kuran’a uygun olmayan bir yapıyı İslam dini olarak sunarlar. Yemek yemede, kıyafette, konuşmada çok kalitesiz davranırlar ve bu kalitesizliklerini sürdürme konusunda da oldukça ısrarcı olurlar. Güzelliği tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir model oluştururlar ve güzelliği haram gibi görür, çirkin ve bakımsız bir insanın ise takva sahibi olduğunu iddia ederler. Müzik dinlemez, resimden hoşlanmaz, insanlardan uzak durur, konuşmaz, iltifat etmezler. Bu garip düşünceleri nedeniyle hayatlarının her anında kalitesizliği yaşadıklarından kendileri de hayata küserler.

www.salihakadinlar.beyazsiteler.com

Allah’ın cennette yarattığı güzellik ve kalitenin dünyadaki benzeri, ancak gerçek İslam ahlakı ile yaşanabilir. Gerçek İslam dininde iltifat, gönül alma, fedakarlık, ince düşünce, barış, sevgi, şefkat, merhamet, demokrasi, fikir özgürlüğü, eğlence, neşe, estetik bir mimari, güzel, bakımlı, cazibeli insanlar vardır. Böyle bir İslam anlayışı, dünyada İttihat-ı İslam’ın kabul edilmesine ve dünyada İslam ahlakının hakim olmasına vesile olur. Günümüzde bu İslam anlayışının hakim olmasına vesile olacak kişi ise Hz. Mehdi (a.s.)’dır.

İslam’da Tüm Güzellikler ve Nimetler Asıl Olarak Allah Dostlarına Aittir

Dünyada tüm nimetlerden uzaklaşan, nimet sevgisini İslam karşıtlığı olarak gören ve güzel evleri, güzel giysileri, nimetler içinde bir hayatı kendilerine değil de Allah’tan uzak yaşayanlara yakıştıran bağnazlar, sefalet içinde bir hayatı din gibi göstermeye çalışırlar. Oysa Allah tüm güzel nimetleri iman edenlere layık kılmıştır. Nimetleri haram kılmaya kalkanlar ayette şöyle haber verilmiştir:

“De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır.” Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.” (Araf Suresi, 32)

Güzellik, neşe, kalite, mutluluk, modernlik, sevgi, şefkat hep Müslümanlar içindir. Kuran’daki Müslüman modeli böyledir. Kuran’daki Müslüman akıllıdır, eğitimlidir. Moderndir, dışadönüktür, kalitelidir. Kuran’daki Müslüman nefreti ortadan kaldırır sevgiyi getirir. Kuran’daki Müslüman üzüntüyü değil sevinci, kavgayı değil barışı ayakta tutar. Kuran’daki Müslüman güzeldir, bakımlıdır, güzel giyinir, güzel kokar, tertemiz evlerde oturur. Bunun için zengin olmasına, açık veya kapalı olmasına gerek yoktur. Güzellik, modernlik, asalet ve kalite, tertemiz giysilerde, bakımlı bir bedende, güzel bir üslupta ve sevgi dolu aydınlık bir yüzde zaten doğal olarak oluşur.

İslam dünyasının gerçek Kuran’ın uygulandığı aydınlık ve barışçıl özel insanlara ihtiyacı vardır. İslam’a hurafe sokmaya çalışan, kendince helalleri haram kılan, dünyaya öfke ve nefret getiren yanlış modelin terk edilmesi gereklidir. İşte bu yüzden, Kuran’a uyan gerçek Müslümanların Kuran’daki Müslüman modelini dünyaya göstermeleri, son derece kaliteli ve sevecen olmaları ve İslam’ı yanlış anlayan söz konusu kişileri eğitmeleri son derece önemlidir. Allah’ın bizden istediği de budur. Allah’ın bu istediğini yapanlar, Allah’ın izniyle, mutlaka galip gelecektir. Güzel ahlak sahibi müminlerin üstünlüğü bir ayette şöyle bildirilmiştir:

“Allah, yazmıştır: “Andolsun, Ben galip geleceğim ve elçilerim de.” Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.” (Mücadele Suresi, 21)

www.Adnanoktardiyorki.com

Sayın Adnan Oktar Müslümanlardan oluşan kaliteli bir toplum ve kaliteli bir ortam olduğunda, bütün dünyanın İslam ahlakını kabul edeceğini anlatıyor

“Kaliteli bir toplum, kaliteli bir hayat olmadıktan sonra dünya İslam’ı kabul etmez. Müzik yoksa, resim yoksa, heykel yoksa, kaliteli insanlar yoksa, kaliteli bir yaşam yoksa, iltifatlar, gönül almalar böyle tatlı bir ortam yoksa, güzel bir mimari yoksa, demokrasi yoksa, fikir özgürlüğü yoksa, eğlenen neşeli insanlar yoksa yani bu yoksaları saymaya devam ederiz, dünya İslam’ı kabul etmez. Ve hiçbir şekilde İttihad-ı İslam oluşmaz. Onun için Allah’ın, Osmanlı’yı yıkma sebebi budur. Bu sebepten yıkıldı Osmanlı.

Mehdiyet’te bu saydıklarımın hepsi vardır. O yüzden İslam ahlakı dünyaya hakim olacak.

Avrupa hiçbir şekilde kabul etmez aksinde. Afganistan’daki model, İran’daki model çok rahatsız edici. İnsanlar sıkılır, bunalır ondan. İslam’la alakası yok o modelin. Kuran’la da alakası yok. Kendi kafalarına göre bir yapı o.” (8 Aralık 2012 tarihli A9 TV röportajından)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."