Harun Yahya

İmanın Önündeki Engellerİman etmesi gerektiğini bildiği halde neden bazı insanlar dinden habersizmiş gibi yaşamayı tercih ederler?

Bu insanların samimi olarak iman etmelerinin önündeki engeller nelerdir?


Allah insanı iman etmeye uygun bir fıtratta yaratmıştır. Rabbimiz bu gerçeği bir Kuran ayetinde şöyle bildirmiştir:

“Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.” (Rum Suresi, 30)

Bir kısım insanlar, Kuran’da bildirilen bu gerçeği inkar ederek kendilerini zorlu ve sıkıntılı bir yaşama mahkum ederler. Bu kişilerin fıtratlarına uygun ve manevi olarak kendilerine büyük bir güç getirecek olan iman yerine, sıkıntılı yaşamı tercih etmelerininse bazı sebepleri vardır:


Büyüklük Gururları


Bazı insanların içlerindeki şiddetli büyüklük duygusu yani kibirleri hak dini yaşamalarına engel olur. Çünkü bu insanlar fikirlerinin, inançlarının, hayat tarzlarının doğruluğuna ve kusursuzluğuna kendilerini inandırmışlardır. Kendi akıllarını çok beğenen bu insanlar, daha doğru bir fikrin veya inancın varlığını asla kabullenmek istemezler. Böyle bir düşünce dahi onları rahatsız eder. Yüce Allah'ın "Ona: "Allah'tan kork" denildiğinde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter; ne kötü bir yataktır o." (Bakara Suresi, 206) ayetinde de bildirildiği gibi, insanı inkara sürükleyen ve iman etmesini engelleyen de işte bu "büyüklük gururu" yani kibiridir.

Bu insanlar, Kuran ahlakını yaşamaya davet edildiklerinde onu inkar ederler. Çünkü hak dine tabi olmaları, şimdiye kadar batıl bir inanca sahip olduklarını kabul etmek anlamına gelir. Yıllar boyunca yanlış bir yol izlediklerini, doğru yolda olmayan kişileri kendilerine önder seçtiklerini ya da yazdıkları, okudukları, değer verdikleri tüm bilgilerin büyük bir yanılgı olduğunu öğrenmeleri bu insanlar için büyük bir felakettir. Bu felaketi yaşamamak için, her türlü delili ile ispat edilse dahi sahip oldukları fikirlerin hezimetini kabul etmek istemezler. Çünkü kibirleri buna izin vermez. Kibirleri, ayette bildirildiği gibi "onları günaha sürükler".

Oysa yapmaları gereken, Kuran'ın tek gerçek olduğunu idrak ettikten sonra, yanlış bir yol üzerinde olduklarını hemen kabul etmek, vicdanlarının sesine kulak vermek ve tevbe edip yepyeni bir hayata başlamaktır. Kolay olan ve Yüce Allah'ın hoşnut olacağı ahlak da budur. Aksi, hem dünyada hem de ahirette sıkıntılı bir hayat demektir. Yüce Allah inkar edenlerin içinde bulunduğu bu karanlık ruh halini, "Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak." (Neml Suresi, 14) ayetiyle bizlere bildirmektedir. Kibirleri bu insanları doğru yoldan engellemekte ve çok büyük bir ziyana uğratmaktadır.

www.kesinbilgiyleiman.net


Kuran’ı Bilmemeleri


İnsanların büyük bir çoğunluğu için Kuran evin bir köşesinde dokunulmadan durması gereken, hiç okumadıkları halde kendilerini kötülüklerden koruyacağına inandıkları bir kitaptır (Kuran’ı tenzih ederiz). Bu kişiler kendileri için aydınlatıcı ve yol gösterici olan Kuran’ın, ancak okuyup içindeki Yüce Allah’ın emirlerini ve yasaklarını uyguladıkları takdirde kendilerini cehennemden koruyacağından ve cenneti kazandıracağından habersizdirler. Bu nedenle dini gerçek kaynak olan Kuran’dan öğrenmek yerine büyüklerinden veya Kuran’da vurgulandığı gibi atalarından öğrenmeyi tercih ederler. Nitekim Yüce Allah insanların bir kısmının Kuran okumayı terk ettiği gerçeğine bir ayette şöyle dikkat çeker:

“Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar."” (Furkan Suresi, 30)

Peygamberimiz (s.a.v.)  de  bir hadis-i şerifinde Kuran'ın kurtuluşa götüren bir rehber olduğunu şöyle açıklamıştır:

"Kim ki Kuran'ı öne alırsa, Kuran onu cennete götürür. Kim de arkasına bırakırsa onu da cehenneme sürer." (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 227/9)

İnsanların büyük bir bölümü Kuran’ı okumamış olmanın getirdiği cahillikle, geleneklerle, törelerle, hatalı bilgilerle ve geçmiştekilerden kalma yanlış uygulamalarla dolu bir dini yaşamaya çalışırlar.  Bu dinin kuralları, yasakları, ahlak anlayışı hak dinden farklıdır. Yüce Allah'ın vahyinde ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in sünnetinde olmayan pek çok kuralı da beraberinde getirmiş olan bu dinin en tehlikeli sonucu ise insanlar arasında hak ve gerçek dine karşı bir ön yargı oluşturmasıdır. İşte son derece karmaşık ve uygulaması çok güç kurallarla dolu olan bu din insanları Kuran ahlakından uzaklaştırır.

Yüce Allah, “Peki onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar?...” (Al-i İmran Suresi, 83) ayeti ile bu gerçeği haber verir. Bir başka ayette ise uydurdukları bu yeni dine kendilerinin de uymadıkları bildirilir:

“... Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah'ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar…” (Hadid Suresi, 27)

Oysa Yüce Allah’ın yaşanmasını emrettiği din çok sadedir, uygulamasında karmaşa ve karışıklık yoktur. Zaten insanlar da Yüce Allah’ın seçip beğendiği hak dini yaşamaya uygun fıtratta yaratılmışlardır. Kuran’da Yüce Allah’ın beğendiği ve beğenmediği davranışlar, haram ve helaller çok açık bir biçimde anlatılmıştır. Bu nedenle, vicdan ve akıl açıklığı, kadere teslimiyet ve Yüce Allah’a tevekkül ile Rabbimiz’in hoşnut olacağı hak dini yaşamak çok kolaydır. Rabbimiz bu gerçeği bir Kuran ayetinde şöyle haber verir:

“Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.” (Rum Suresi, 30)

www.Allahateslimolmak.com

Kuran ahlakı insanlara mutluluk, rahatlık ve gerçek özgürlüğün olduğu bir yaşam biçimi sunar. Bu yaşam biçimi kişiyi manen zincirleyen "sahte ilah"ların boyunduruğundan kurtarıp her şeye gücü yeten, sonsuz akıl ve güzellik sahibi, her şeyi kontrolü altında bulunduran, sonsuz şefkat ve adalet sahibi olan Allah'a yaklaştırır.


Çoğunluğa Uyma Psikolojileri:


Bazı insanların, Kuran ahlakını yaşamalarına engel olan nedenlerden biri de "çoğunluğa uyma" psikolojisidir.  Bu kişiler vicdanları onaylamasa da kendilerini çoğunluğun yaşam tarzına ayak uydurmak zorunda hissederler ve bunu, toplumun bir ferdi olmanın zorunluluğu olarak görürler. Bu psikoloji ile dinin gerçek manasını kavrayamaz, kendilerini dünyada tüm insanların uyması gereken -Allah'ın emirleri dışında- birtakım kurallar olduğuna, insanın da bu kurallara uymak zorunda olduğuna inandırırlar. Oysa Kuran'da Yüce Allah çoğunluğun yöneldiği hayat şeklinin, uydukları sahte kural ve yaptırımların insanları doğruya yöneltmediğine tam aksine Kuran'da çoğunluğa uymanın, insanı yoldan saptıran bir tehlike olduğuna dikkat çekmektedir:

“Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler.'” (Enam Suresi, 116)

Bu nedenle çoğunluğun hak dine muhalif bir hayat şeklini seçmiş olması, insanlara karşı alaycı, zalim tavırlarda bulunmaları, ailelerine hatta devletlerine karşı isyankar bir yapı içinde olmaları, Allah'ın haram kıldığı fiilleri hiç düşünmeden işliyor olmaları o toplumdaki diğer kişileri etkilememelidir. Bu tarz insanların nüfusun çoğunluğunu oluşturması da bireylerin yaptıkları hatalar için bir gerekçe olamaz. Çünkü Yüce Allah'ın razı olacağı ve Kuran’da çok net biçimde tarif edilmiş bir hayat yerine Kuran’la bağdaşmayan çoğunluğa uyma psikolojisi ile benimsenen bir yaşam tarzı, insanlara bir kazanç sağlamayacağı gibi cehenneme ilerleyen yolun kapılarını da açar.


Özgürlüğün Sadece Hak Din ile Yaşanacağını Anlayamamaları:


Bazı insanlar, Allah'ın emirlerini gözetmeden, yalnızca nefislerinin istek ve arzuları doğrultusunda yaşamanın özgürlük olduğunu sanarak büyük bir yanılgıya düşerler. Oysa bir insanın gerçek özgürlüğü yaşayabilmesi yalnızca Allah'a kulluk edip, O'na teslim olması, varlıklara ya da birtakım değerlere kulluk etmekten tamamen kurtulmasıyla elde edilebilir. Çünkü gerçek özgürlük fiziksel olmanın ötesinde, ruhta yaşanır. Bu Yüce Allah'ın insanın ruhuna ve kalbine hissettirdiği genişlik, ferahlık, güven ve huzur duygularının bütünüdür. Nitekim Yüce Allah sadece iman edenlerin sahip olabileceği bu özgürlüğe bir ayette şöyle dikkat çeker:

“... Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur.” (Rad Suresi, 28)

www.muminlerintemizligi.com

Peygamberimiz (s.a.v.), insanları en şerefli ve güzel olan yola, Allah'ın yoluna çağırmış, insanların dünyada ve ahirette kurtuluşlarına vesile olmak için gayret etmiştir.  Efendimiz (s.a.v.), hadis-i şerifinde de bu gerçeği çok net bir biçimde belirtmiştir: "Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın Kitabıdır. En güzel yol da Muhammed'in yoludur."(Buhari, I'tisam 2, Ebed 70; Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s.338)


“İleride Yaparım” Mantığına Sahip Olmaları:


Kuran ahlakını yaşamanın gerekliliğini gerçek anlamda kavrayamamış olan insanlar, Yüce Allah'a ve Kuran'a inandıklarını, ancak ibadetlerini ileri yaşlarında yerine getireceklerini düşünürler. Son derece yanlış olan bu düşüncenin altında, eğer din ahlakına göre yaşarlarsa dünyadaki basit zevkleri yaşayamayacakları korkusu, ölümün her an gelebileceğini göz ardı etmeleri ve ahirete kesin bir bilgiyle inanmamaları gibi son derece çarpık mantıklar vardır. Oysa tüm bu mantıklar, bu kişilerin hak dinden habersiz olmalarından kaynaklanır. Çünkü Yüce Allah hak dini gerçek anlamda yaşayan müminlere “De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır." Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.” (Araf Suresi, 32) ayetinde hem dünyayı hem de ahireti vaat etmekte,  “Her nefis ölümü tadıcıdır...” (Al-i İmran Suresi, 185) ayeti ile ölümün genç, yaşlı, çocuk herkese çok yakın olduğunu hatırlatarak insanları hesap gününe karşı uyarmaktadır. Ahiret ise pek çok Kuran ayetinde dikkat çekildiği gibi yaşadığımız dünyadan çok daha gerçektir, çünkü sonsuzdur. Şüphesiz, “ileride yaparım” mantığı ile din ahlakına göre yaşamayı geciktiren bu insanların öne sürdükleri mazeretlerin hepsi geçersizdir. Yüce Allah bu gerçek karşısında kullarını şöyle uyarır:

“Zalimlere kendi mazeretlerinin hiçbir yarar sağlamayacağı gün; lanet de onlarındır, yurdun en kötüsü de.” (Mümin Suresi, 52)

Hak Dini Yaşamaktan Alıkoyan Şeytanın Telkinleridir

İnsanı hak dini yaşamaktan alıkoyan şeytandır. Şeytan kendisini fark ettirmeden gerektiğinde aceleci davranmadan insana çok sinsice yaklaşır. İnsanları Kuran ahlakını yaşamaktan uzaklaştırmak için yavaş yavaş küçük telkinler vererek onları uzun vadede hak dinden uzaklaştırır. Oysa insanlar ancak hak dini yaşayarak sağlıklı bir akıl ve ruha sahip olabilirler. Çünkü hak dini yaşamak, insanı dünyevi bağlardan kurtarır. Kişiyi sadece Allah'a ve O'nun Hak Kitabındaki emirlere karşı sorumlu hale getirir. Bu, insanlar için çok büyük bir kolaylıktır. Yüce Allah Kuran'ın birçok ayetinde İslam dininin kolaylığını bildirir. Örneğin "Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız." (A'la Suresi, 8) şeklinde bildirerek Müslümanların bu kolaylık içinde başarı sağlayacaklarını haber verir ve Allah iman eden kullarının yolunu açarak onları doğru yoluna ulaştırır. Kuran'ı vesile kılarak, yaşadıkları karanlık hayattan çıkmalarını sağlar. Yüce Allah bir ayetinde hak dini yaşayan Kendisine kayıtsız şartsız uyan müminleri şöyle müjdelemektedir:

“Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onları karanlıklardan nura çıkarır...” (Bakara Suresi, 257)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."