Harun Yahya

Dünyadaki Tüm Kaynaklar Sevginin Öğretilmesi İçin KullanılmalıdırDünyadaki kavgaların ve sevgisizliğin çözümü için neler yapılabilir?

İslam dini ile terörü bağdaştırmaya çalışanlara bunun yanlışlığı nasıl anlatılabilir?


Ortadoğu’da son dönemlerde artarak devam eden mezhep taassubunun meydana getirdiği şiddet, ilk defa bu derece acımasız boyutlara ulaşmıştır. Aynı dinin aynı ortak temel değerlerine inandıkları halde, İslam’ı farklı yorumlayan mezheplerin kendi aralarındaki çatışmaları elbette kabul edilemez bir durumdur. İslam aleminde yaşanan böylesine bir sevgisizlik ve çatışma ruhu, en başta İslam inancıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Bunun yanı sıra, ortaya çıkan bu tablo hem bölge hem de dünya için büyük bir tehdit de oluşturmaktadır.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaşanan mezhep çatışmalarının oluşturduğu bu tehdidin bertaraf edilmesi elbette çok önemli ve aciliyetlidir. Ancak bu ciddi problemin çözümünde kullanılacak yöntemlerin akıllıca seçilmesi de gerekmektedir.

www.islamdaekonomi.com

Çatışma ve Sevgisizlik Ortamının Çözümü Şiddet OlamazBazı strateji uzmanları, Ortadoğu’daki kardeş kavgalarının, bölgedeki mevcut diktatörlük rejimleriyle ortadan kaldırılabileceği gibi bir yanılgıya kapılmaktadırlar ki, bu elbette kabul edilemez bir görüştür. Açıktır ki bu diktatörlükler, şiddeti ortadan kaldırmaktan çok, şiddetle şiddeti bastırmaya çalışan, derin devlet terörü ve mafya yöntemleriyle insanları aşırı radikal bir yapıya sürükleyen en akılsız ve gaddarca sistemlerdendir. Bu baskıcı yapı, insanları daha büyük bir kin, nefret ve sevgisizliğe itmekte, hatta şuuru tamamen kapanan kimi insanların, terörü dünya geneline taşımalarına bile neden olmaktadır.

Oysa, dünyada şiddeti önleyecek güç, bütün insanların fıtratında olan sevgi, şefkat ve merhamet gibi duyguların, inananlar için de 3 büyük dinin özünde olan aynı değerlerin ön plana çıkarılmasıdır.

Terörü yok edecek olan unsurlar sevgi, kardeşlik gibi değerlerdir; baskı, şiddet ya da zulüm değildir. Bunun gerçekleşebilmesi için de, terörün felsefi alt yapısının, eğitimle ve bilimsel delillerle ortadan kaldırılması şarttır.

Terör ve şiddetin felsefi alt yapısı incelendiğinde, karşımıza sevgisizliğin ve nefretin yaygınlaştırılmasını sağlayan Darwinist-materyalist mantık çıkar. Bu gibi mantıkların etkisinde kalmış toplumlarda iyilik, şefkat, fedakarlık gibi güzel ahlak özellikleri, sanat ve estetik anlayışı yok  olur. Sevgi olmayınca, muhabbet, dostluk, kardeşlik olmaz. Fikre ve düşünceye tahammül olmaz. Müthiş bir öfke, kin, nefret ve sevgisizlik insanların kalbini yakıp kavurur. İşte bu olumsuzlukları engellemek için Darwinizm’in geçersizliğinin bilimsel delileriyle anlatılması, yoğun bir sevgi politikası izlenmesi, kardeşliğin, barışın öneminin anlatılması ve toplumların bu konuda eğitilmesi şarttır. Kararlı ve ciddi bir eğitim politikası ile dünyadaki kargaşanın temelini oluşturan sevgisizlik yeryüzünden silinip atılacaktır.

Sevgisizliğin Çözümü Kuran’daki  Doğruların Herkese AnlatılmasıdırKuran’da insanlar, ilme, araştırmaya, kainatı tanımaya, düşünmeye, yazmaya ve okumaya teşvik edilmiş, ayrıca tek bir masum canı dahi almanın bütün insanlığı yok etmekle eşdeğer olduğu anlatılmıştır. Dolayısıyla bir terör örgütünün ‘İslam’ adı altında cinayet işlemesi, kargaşa çıkarması İslam ahlakına uygun değildir. İşte bu gibi yanlışların anlatılması ve tüm dünyaya gerçek İslam’ın tanıtılması çok önemlidir.

Bu yapıları şiddetle bastırmaya çalışmanın ise imkansız olduğu ortadadır. Ancak geri kalmış toplumlar hem kitlesel hipnoz, hem şiddet korkusu ve hem de uydurulmuş hurafelerin etkisiyle kendilerini bir şiddet sarmalının içinde bulmaktadır.

Dolayısıyla huzursuzluğun bitmesi için şiddete karşı şiddet uygulanması hiçbir şekilde çözüm değildir. Bunun yanında çözüm, yönetimleri halkların kendi kanaatine bırakmayıp, demokrasiyi askıya almak da değildir. Tek çözüm, toplumlara din ile ilgili olarak hakim olan yanlış kanaatleri, bağnaz düşünceleri değiştirmektir.

Nitekim, çatışmalara neden olan “bağnaz düşünce sahipleri”, dinde hiçbir yeri olmadığı halde şiddeti, dine dayandırmaktadırlar. Oysa şiddetin kaynağı, yalnızca bu kimselerin bağnaz anlayışlarıdır. Gerçek İslam, barış, huzur ve kardeşlik dinidir.  Dolayısıyla şiddeti önlemek için önce bu bağnaz felsefenin ortadan kaldırılması, söz konusu yanlış mantığın değişmesi gerekmektedir. Bu da, başta tüm İslam alemini kapsayacak şekilde yapılacak anti-bağnaz bir eğitim seferberliği ve bilinçlendirme faaliyeti ile sağlanabilir. Bunun için, bu faaliyeti yürütebilecek donanım ve iradeye sahip manevi bir lider, örnek bir model gerekmektedir.

Konuyu ekonomik ve teknik açılardan ele aldığımızda ise, radikal oluşumları sindirip etkisiz hale getirmek için harcanacak enerji ve paranın, alınacak askeri tedbirlerin de hiçbir güç tarafından karşılanamayacağını görürüz. Son dönemdeki küresel ekonomik kriz de göz önüne alındığında, dünyanın her tarafını karakol haline getirmektense, bazı insanların zihinlerindeki yanlış inançları değiştirmenin daha kesin bir çözüm olacağı ortadadır. Ayrıca silahlanmaya harcanan paraların kardeşliğin pekişmesine harcanmasının daha akılcı bir yol olduğu da açıktır.

www.islamadavet.org

Türkiye Her Yönüyle Model Olabilecek Bir ÜlkedirLaik, demokratik bir hukuk devleti olarak İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nde çatışma ruhu ve şiddet felsefesi asla galip gelememekte, halkımızın sevgi ve hoşgörüsünü yenememektedir. Türkiye bu manada İslam ülkeleri arasında göze çarpan tek model devlettir. Çünkü Türkiye, klasik geleneksel İslam anlayışını değil modern yapıyı, bağnazlık ve tutuculuğu değil aklı selimin galip geldiği bir felsefeyi kendisine şiar edinmiştir. Bu yüzden güvenilirdir. Türkiye’nin öncülüğünde ülkelerin birleşmesi ve bir İslam Birliği’nin gerçekleşmesi tüm bölgede huzura vesile olacaktır. Türkiye, modern, sevecen ve makul yapısıyla İslam alemindeki kargaşa ve huzursuzluğa sebebiyet veren yapıların yenilmesini ve cennet gibi bir ortamın oluşmasını sağlayabilecek kapasitede bir ülkedir. Birçok Batılı analist de bu gerçeği dile getirmekte ve Ortadoğu için geçmişte başarı kazanan makul örnekler üzerinde durmanın akılcılığından bahsetmektedirler.

Örneğin Boğaziçi Üniversitesi’nde katıldığı bir konferansta bir konuşma yapan Dilbilimci, düşünür Prof. Dr. Noam Chomsky, “Belki öyle bir gün gelecek ki, bir seyyahın serbestçe Kahire’den Bağdat’a, oradan da İstanbul’a gideceği günlere geri döneceğiz. İnsanların mahalli yönetimlerle yönetimi üstlendiği günlere döneceğiz. Osmanlı’nın o günleri bize ders olacak. Belki bölgedeki herkes için daha iyi bir hayat olacak.” demiştir. (www.ntvmsnbc.com/id/ 25415213/)

Burada anlatılan, tüm kavga ve çatışmalardan arındırılmış bir bölgenin varlığının mümkün olduğu ve Türkiye’nin miras aldığı kültürde bu ideali başardığıdır. 

Türkiye’nin 2.500 yıllık köklü bir kültüre sahip olduğu tarihinde; Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar başta olmak üzere, tüm bölge halkları huzur ve kardeşlik içinde yaşamıştır. Avrupa’dan dışlanan Yahudilere, bundan 520 yıl önce, yine Osmanlı kucak açıp, onları kendi topraklarının en gözde yeri olan İstanbul’a yerleştirmiştir.

Chomsky’nin Osmanlı döneminden alınacak dersler olduğunu belirten bu konuşmasının birçok benzerleri mevcuttur. Örneğin, İsrail Dışişleri eski Bakanlarından Abba Eban bir konuşmasında, Romalılardan ve her istilacıdan sadece zulüm, kan ve işkenceye layık görülen Kudüs ve Yahudi halkının ancak ve ancak Osmanlı döneminde, insanca yaşamanın, eşitliğin ne demek olduğunu ve huzur tadının ne anlama geldiğini öğrendiğini belirtmiştir. (İlhan Bardakçı, “Biz Hiç Irk Olmamışız”, Tercüman, 7 Mayıs 1983)

www.altincag.com

Bağnazlığı İslam Diye Dayatmak ZulümdürSaf vahye dayalı İslam, bağnaz zihniyetin tam aksine ultramodern bir anlayıştır. Allah biz Müslümanlardan, dünyada cennete benzeri bir model oluşturmak için gayret etmemizi ister. Her şeyin en iyisini, en güzelini hedeflememizi ister. Vicdanlı, sevgi dolu, şefkatli, merhametli, nezaketli, bakımlı, temizlikte en ileri olmamızı emreder. Sosyal adaletin, eşitliğin en mükemmel uygulaması İslam’da vardır.

İslam dinini yaşayan bir Müslüman, insan sevgisiyle doludur; her inançtan insanı şefkatle kucaklar. Yüce Allah’ın tüm yarattıklarını, başta insanlar olmak üzere, tüm varlıkları; bitkileri, hayvanları sever. İltifatkar, gönül alan, ince düşünceli, klas, kaliteli ve görgülüdür. Olgundur. Laiklikten, ileri demokrasiden ve alabildiğine özgürlüklerden yanadır.

İslam dininde kimseye baskı yoktur. Kimseye kendi ahlak anlayışını, yaşam şeklini dayatma, kimsenin inancına karışma, baskı ve zorlama yoktur. Bilimin en üst seviyesi, sanatın, estetiğin, müziğin, resmin, heykelin en güzeli vardır. İslam Allah aşkıdır, güzel ahlaktır, sıcak bir dostluktur, muhabbettir, akılcılıktır, kalitedir, temizliktir, güzel kokudur, özgürlüktür, barıştır, huzurdur. İslam, dünyayı aydınlatan ışıktır. Maddi ve manevi güzelliklerde en ileri noktanın hedeflenmesi ve yaşanmasıdır. İslam ahlakı budur.

Gençler Peygamberlerimizi Kendilerine Örnek AlmalıdırlarHz. Adem (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. İshak (a.s.), Hz. Yakup (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. Muhammed (s.a.v.), tüm peygamberler dönemlerinin en seçkin, en kaliteli, en aydın, modern üstü modern insanları olmuşlardır. Bulundukları ortama nur saçmış, hem gözlere hem gönüllere hitap etmişlerdir. Giyimleri, bakımları, zevkleri, akıllarının ve üsluplarının güzelliği kıyamete kadar tüm insanlığa örnektir.

Bugün sadece Mısır, Suriye, Fas, Tunus, Cezayir değil, tüm İslam ülkelerinin sahabe İslam anlayışına yani ultramodern olan, gerçek İslam modeline çok ihtiyacı vardır. Ülkemizde de gençlik artık bağnazlığı değil, kaliteli Müslüman anlayışını görmek istiyor. Bağnaz zihniyetin boğuculuğuna, ağırlığına fikren karşı olan, modern İslam’ı benimseyen bir neslin var olması çok güzel bir gelişmedir. İnşaAllah İslam’la hiçbir ilgisi olmayan bağnazlık hakkında insanların bilgisi arttıkça, yıllardır Müslümanların ezilmesine, acı çekmesine sebep olan bu oyun tümüyle bozulacaktır. Güzel dinimiz İslam’ın insanlara sunduğu güzellikler, içten gelen bir istekle ve sevinçle benimsenecektir.Kuran’ı Yeterli Görmemek Büyük Bir FitnedirBugüne kadar, bir kısım çevreler de fırsattan istifade ederek, Müslümanları bağnaz zihniyetin hakim olduğu olumsuz bir imaja hapsetmeye çalışmışlardır. Bu yanlış imajda laiklik, özgürlük, demokrasi, bilim, sanat, müzik, estetik, kalite gibi güzel olan her şey, sözde İslam’a zıt gibi gösterilmeye çalışılmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde ise, artık bu oyunun yavaş yavaş bozulduğunu ve İslam’ın nurlu yükselişini görüyoruz. Çünkü İslam dini iyi insanlarındır, bağnazların değildir. Bağnazlar gerçekte kendi oluşturdukları batıl dine uyarlar ve İslam dinini –haşa- yalnızca kullanmaya çalışırlar. Bu oyunu kökten bozmak için biz inananlara düşen sorumluluk, Kuran’ın güzel ruhunu insanlara tanıtmak ve en güzeliyle yaşayarak örnek olmaktır.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."