Harun Yahya

Kuran'da ve hadislerde haber verilen Dabet-ül Arz bilgisayar ve internet teknolojisine işaret etmektedir (doğrusunu Allah bilir)Yüce Allah’ın Kuran’da verdiği bilglier ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde yer alan açıklamar toplu olarak değerlendirildiğinde, Dabbet-ül Arz’ın ahir zamanda kullanımı yaygınlışmaya başlayan bilgisayar ve internet teknolojisine işaret ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim ortaya çıkış zamanı da göz önünde bulundurulduğunda, ahir zaman alametlerinden biri olan Dabbe’nin, yürütecekleri ilmi faaliyelerinde Hz. İsa (a.s.)’ya ve Hz. Mehdi (a.s.)’ye yardımcı olacağı sonucuna varılmaktadır. (Doğrusunu Allah Bilir)


* Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Dabbet-ül Arz hakkındaki hadislerinde, içinde yaşadığımız ahir zaman ile ilgili hangi önemli olaylara dikkat çekilmektedir?

* Sayın Adnan Oktar, röportajlarında Dabbet-ül Arz hakkında hangi önemli açıklamalarda bulunmuştur?

Dabbet-ül Arz, Kuran’da Allah’ın bizlere haber verdiği bir ahir zaman alametidir. Bu konu hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen çok sayıda hadis de bulunmaktadır. Allah Kuran’da Dabbe hakkında şu şekilde bildirmektedir:

“O söz başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız, o da, insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler.” (Neml Suresi, 82)


Sn. Adnan Oktar'ın Dabbetü'l Arz konusundaki açıklamaları (29 Ağustos 2009)  


 

DABBET-ÜL ARZ’IN KURAN’DA BİLDİRİLEN ÖZELLİKLERİ

Dabbe, kıyamet alametleri gerçekleşmeye başladığı, Hz. Mehdi (a.s.) göreve başladığı zaman ortaya çıkacaktır. Ayetteki “o söz başlarına geldiği zaman” ifadesi de büyük olasılıkla Hz. Mehdi (a.s.)’nin ortaya çıkışına işaret etmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.) Bilgisayarların günlük hayatta kullanımı 1980’li yıllarda, internet de 1990’lı yıllarda yaygınlaşmıştır.

Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunun da Hicri 1400’lerde gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda bilgisayar ve internetin tüm dünyada yaygınlaşmasının aynı zamana denk geldiği görülecektir.

Ayetteki “Onlara yerden bir Dabbe çıkarırız” ifadesiyle Dabbe hakkında verilen ikinci bir bilgi ise, Dabbe’nin yerden mamul olmasıdır. Dabbe’nin yerden mamul olduğunun bildirilmesi, metal, demir, bakır, çinko, kobalt, krom, silisyum gibi yerden çıkan elementlerden oluşan bir yapısı olacağını göstermektedir. Bu maddeler, günümüzde kullanılan bilgisayarların temel malzemelerini oluşturmaktadır.

Ayetin sonunda geçen “o da insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler” ifadesi ise, Dabbe’nin “konuşan” ve belli bir mesaj veren bir şey ya da varlık olduğunu ve bu konuşmasının tüm insanlara yönelik olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere, ahir zamanı yaşadığımız günümüzde internet sayesinde, artık bilgiye ulaşmak da, bilgiyi aktarmak da, insanlarla konuşup görüşmek ve iletişim kurmak da son derece hızlı ve kolay olmaktadır. Dolayısıyla ahir zamanda İslamiyet’e, Kuran’a yönelik her türlü bilgi internette çok yaygın olarak bulunacak ve internete giren hemen herkes mutlaka Allah’ın varlığı, birliği ve İslam dinine ait bilgilerle karşılaşacak, Kuran’dan haberdar edilecektir. Bilgisayar ve internet tüm insanlara bu yönüyle bir uyarıcı ve hatırlatıcı olma özelliği taşımaktadır.

Kuran’ın “Çünkü gerçekten sen, ölülere (söz) dinletemezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin.” (Neml Suresi, 80) ayetinde ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in pek çok hadisinde, ahir zamanda insanların manen adeta ölü gibi olacakları bildirilmiştir. Bu nedenle, ayette haber verildiği gibi “arkasını dönüp kaçan sağırlara” gerçekleri ve doğruları işittirmek mümkün olmayacaktır. Ancak Neml Suresi’nin 82. ayetinde “o da insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler” sözleriyle bildirildiği gibi, Dabbe bu insanlara yetişecek, gerçekleri dinlemekten kaçan ya da anlamazdan gelen kimseleri evlerinde yakalayacak ve onlara doğru yolu gösterecektir. İnternet ve bilgisayar teknolojisi yoluyla, Allah bu insanların uyarılmalarını ve gerçekleri görmelerini sağlayacaktır.

Neml Suresi’ndeki bu ayetlerin devamındaki “Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin; sen ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin, işte Müslüman olanlar bunlardır.” (Neml Suresi, 81) ayetiyle haber verildiği gibi Dabbe internet ve bilgisayar yoluyla müminlere de yönelecek, Müslüman olanların da hidayetlerinin daha fazla artmasına imkan oluşturacaktır.

Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.) de internet ve bilgisayar teknolojisini kullanacak ve bu yolla insanlara hak din olan Kuran ahlakını tebliğ edecektir. Gerçeklere karşı manen körleşmiş insanlar, Hz. Mehdi (a.s.)’nin bu tebliğinden etkilenmeyecek ancak Hz. Mehdi (a.s.) bu yolla müminlerin hidayetlerine vesile olacaktır.

Allah’ın Kuran’da bildirdiği tüm bu bilgiler, Dabbe’nin bilgisayar ve internet teknolojisi olabileceği yönünde işaretler içermektedir. (Doğrusunu Allah bilir) Ayetteki anlatıma ek olarak hadislerde ifade edilen bilgiler de incelendiğinde, Dabbe’nin bilgisayar ve internet olabileceği ihtimali daha da kuvvetlenmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde Dabbe’nin özellikleriyle ilgili çok fazla detay nakledilmiştir.

DABBET-ÜL ARZ’IN HADİSLERDE BİLDİRİLEN ÖZELLİKLERİ:

Hiç kimse ona yetişemeyecek kaçan da kurtulamayacaktır;


Hüzeyfe (ra)’dan: “... Hiç kimse ona yetişemeyecek kaçan da kurtulamayacak.” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)
Bu hadiste Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ahir zamandaki yüksek bilgisayar teknolojisine işaret etmekte, hafıza, hesap ve işlem yapma gücü açısından hiçbir insanın bilgisayarın gücüne erişemeyeceğine dikkat çekmektedir.

Ayrıca ahir zamanda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte İslami her türlü eser de internetten çok kolay ulaşılabilir hale gelecektir. İnternete giren, araştırma yapan hemen herkes, istemese de mutlaka İslamiyet’le, Kuran’la ilgili bilgilerle, kitaplarla, belgesellerle ve bu yöndeki haberlerle karşılaşacaktır. İnternet nedeniyle hiç kimse dini bilgilerden kaçamayacaktır. Allah ahir zamanda interneti de vesile ederek bütün insanların isteseler de istemeseler de hakkı, doğruyu görmelerini ve bu şekilde de herkese tebliğin ulaşmasını sağlayacaktır.

Renkli Olacaktır;


Ebu Hureyre (ra)’dan: “Dabbet-ül Arz’da her türlü renk mevcuttur...” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)


Hadis, Dabbe’nin renkli olacağını bizlere bildirmektedir. İnternette de her türlü renk görünmektedir. İnternete bağlanan insanlar, bilgisayar ekranlarından bütün cisimleri, insanları, hayvanları, eşyaları her türlü renk detayı ile görmektedirler. Şu anda günümüz bilgisayarlarında 16.8 milyon renk mevcuttur.

Hz. Musa (a.s.)’nın asası gibi, inkarcı sistemin bütün tuzaklarını yakalayıp yutacak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mührüyle herkesi damgalayacaktır (insanlara tanıtacaktır);


“Beraberinde Hz. Musa (as)’ın asası, Hz. Süleyman (a.s.)’ın yüzüğü olacak. Yüksek sesle şöyle bağıracak: “İnsanlar artık ayetlerimize yürekten iman etmez oldular.” Sonra mümin ile kafiri damgalayacak (iman edenlerle inkar edenlerin tanınmasına vesile olacaktır).“ Mümine gelince, müminin yüzü inci gibi pırıl pırıl olacak. İki gözünün arasında mümin yazacak. Kafire gelince, kafirin iki gözü arasında simsiyah bir nokta halinde kafir yazacak.” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muham-med B. Resul Al-Huseyni El Ber-zenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)


Bu hadis-i şerifin anlatımına göre Dabbe, Hz. Mehdi (a.s.)’nin elinde, aynı Hz. Musa (a.s.)’nın asası gibi olacaktır. Allah Kuran’da Hz. Musa (a.s.)’nın büyücülere karşı asasını fırlattığında, asanın bir anda gerçek bir yılana dönüştüğünü ve bu yılanın da karşısındaki büyücülerin bütün büyülerini yutarak yok ettiğini bildirmektedir. (Araf Suresi, 107), (Araf Suresi, 117) Hz. Musa (a.s.) Allah’ın Katından kendisine verilen bir mucizeyle, cansız asasını atarak canlı bir yılana dö-nüştürmekte ve bu şekilde döneminin inkarcılarına karşı, Allah’ın sadece “Ol!” demesiyle bir anda yoktan yaratışını insanlara ispat etmektedir. Hz. Mehdi (a.s.) de ahir zamanda Dabbe’yi, yani bilgisayar ve interneti aynı Hz. Musa (a.s.)’nın asası gibi kullanarak, internet yoluyla bütün insanlara Yaratılış Gerçeği’ni anlatacaktır. Bu şekilde bütün müminleri aydınlatacak, inkarcı sistemin bütün yanlışlarını ve aldatmacalarını ortaya çıkararak onların oyunlarını bozacaktır. Dabbe aynı şekilde Hz. İsa (a.s.)’ya da hizmet edecektir.

Hadisin devamına baktığımızda ise Dabbe’nin, ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’ye yardımcı olması için Allah’ın yarattığı bu sistem içinde mühür gibi olacağı anlaşılmaktadır. Ahir zamanla ilgili diğer hadisler de dikkate alındığında bu mührün Peygamberimiz (s.a.v.)’in mührü olduğu görülecektir. Hadis, internete giren herkesin Resulullah (a.s.)’ın mührünü göreceğine, bu mührün müminlerin şevkini artırıp, yüzlerini aydınlatacağına, inkar edenlerin ise enaniyetlerini kıracağına işaret etmektedir.Diğer hadislere baktığımızda da Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin Peygamberi-miz (s.a.v.)’in altın mührünü kullanacakları, dolayısıyla internetten de bu mühürle insanlara ulaşacakları anlaşılmaktadır. Öyle ki internete giren herkes, Resulullah (s.a.v.)’ın bu mührüyle, Allah’ın ve Kuran’ın ilmiyle karşılaşacak, mübarek Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendi döneminde; Yüce Rabbimiz ve Kuran-ı Kerim ile ilgili anlattıklarını okuyabileceklerdir.


Hz. Caferi Sadık (a.s.) şöyle buyuruyor; “Adeta Kaim’i, (Hz Mehdi (a.s.)’yi görür gibiyim ki, … PEYGAMBER (SAV)’İN ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ sözleşmesini cebinden ÇIKARIYOR. MÜH-RÜNÜ AÇARAK ONU İNSANLARA OKUYOR…” (Bihar, c: 52, s: 326)

Hz. İsa (a.s.) onu (sandığı) alıp açacak ve İÇİNDE BİR MÜHÜR, bin kitap bulacak, bu kitaplarla şeriatı (Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetini) ihya edecek.” (Risalet’ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, s. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)


Müminlerin nuruna nur katacak, küfrü ise öfkeden kapkara hale getirecek;


“Mümine rastlayacak müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak. Kafiri damgalayınca simsiyah kesilecek.” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Hu-seyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)


İnternete girdiklerinde Allah’ın varlığının delillerini, Kuran ayetlerini ve İslam ahlakını anlatan eserlerle, belgesel filmlerle karşılaşan müminlerin hidayetleri artacak, imanları daha da kuvvetlenecektir. Allah, müminlerin yüzlerindeki nuru artıracaktır. İnkar edenlerin ise dini eserlerle karşı karşıya geldiklerinde öfkeleri iyice kabaracaktır. Allah da onların yüzlerindeki zilleti daha da artıracaktır.

Olağanüstü hızlı olacaktır;


“...Yeryüzünde bir yıldız gibi seyredecek. Peşine düşen onu yakalayamayacak, ondan kaçarsa kurtulamayacak.... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)


Hadisteki yıldız benzetmesi, Dabbe’nin olağanüstü hızlı olacağına işaret etmektedir. Nitekim günümüzde bilgisayarların işlem yapma hızı son derece yüksektir. Ayrıca bilgisayardan bilgisayara bilgi ya da ses transferi de çok süratli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Dabbe her evde olacağı için, hemen hemen bütün insanlara hakkı ve doğruyu en hızlı şekilde iletebilecektir. Bu yönüyle de onun anlatım gücüne kimse yetişemeyecektir, kimsenin gücü onu engellemeye yetmeyecektir.

Sesini herkes duyacaktır;


“Çıkacak üç defa yerle gök arasında olan herkesin duyabileceği bir sesle haykıracak.“

“Doğu’ya yönelip haykıracak, bütün Doğulular sesini duyacak. Şam’a yönelip haykıracak, bütün Yemenliler sesini duyacak.“ (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)
Hadislerde Dabbe’nin diğer bir özelliğine daha dikkat çekilmektedir. “Yerle gök arasında herkesin duyabileceği bir ses” tanımıyla, yer altında çalışan insanlardan, gökdelenlerin tepesinde yaşayan ya da gökyüzünde uçakla seyahat eden insanlara kadar bütün insanların bilgisayar teknolojisinden yararlanacaklarına ve bilgisayarların sesini duyabileceklerine işaret edilmiştir.

Ayrıca Doğu’da, Batı’da, Şam, Yemen gibi İslam aleminin çevresindeki tüm bölgelerde de bilgisayar teknolojisinin hakim olacağı ve bu bölgelerde de bilgisayarın sesinin duyulacağı anlaşılmaktadır.

Münafıkları da uyaracaktır;


Gerçekten namaz kılan kişinin yanına gelecek, “bu senin namazın olmadı çünkü sen yalancısın ve mürainin (ikiyüzlü riyakar kimsenin) ta kendisisin” diyerek iki gözünün arasına, yalancı damgası vurulacak. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 278) 


Hadiste verilen bilgilerden Dabbe’nin, münafıkları da uyaran bir özelliği olduğu anlaşılmaktadır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, internette yer alan, insanlara İslam’ı, Kuran ahlakını en doğru şekilde anlatan eserler vesilesiyle insanların münafık kavramını öğrenecekleri, kalplerinde hastalık bulunan ya da gerçekten dindar olmadığı halde kendini dindar gösteren kişileri teşhis edip tanıyacakları anlaşılmaktadır. Bu şekilde Dabbe, samimi, dindar Müslümanlar ile samimi ve dürüst olmayan Müslümanlar arasındaki farkı ortaya çıkarmış olacaktır.

Şeytanın batıl dinini ortadan kaldıracaktır;


Şeytanı öldüreceği (fikren yok edeceği) hususundaki beyanat hatırlanacağı vechiyle (üzere) yukarıda geçmiştir. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 278)


Şeytan ahir zamanda Darwinizm’i ve materyalizmi adeta bir din gibi ortaya atacak ve insanları bu şekilde Allah inancından uzaklaştırarak peşinden sürükleyecektir. Ancak Dabbe vesilesiyle, Hz. Mehdi (a.s.) döneminde internette şeytanın batıl dini olan Darwinizm’e karşı da çok yoğun bir fikri mücadele yürütülecek, internette her yerde insanlara Darwinizm’in geçersizliğini; Allah’ın varlığını, birliğini, iman hakikatlerini anlatan yazılar, kitaplar, belgeseller bulunacaktır. Bu vesileyle önceden toplumun geneline hakim olan, insanların adeta bir din gibi sıkı sıkıya bağlı oldukları Darwinist, materyalist düşünce sistemi tamamen zayıflayacak ve şeytanın dini bu vesileyle ortadan kalkacaktır.

Çok kısa sürede her yere  ulaşabilecektir;


Onun son çıkışı Mekke’den olacaktır, rivayeti de o kadar büyük bir cisim olacaktır ki, Safa ile Merve arasını kapsayacaktır, diyerek, “Safa’dan çıkacak”, “Merve’den çıkacak” rivayetlerini birleştirmek mümkün olur. Ecyad’dan çıkacak rivayetini de bununla birleştirmek mümkün olur. Çünkü bir adım atışta üç günlük mesafeyi birden kat edecek. Şu halde o, Merve, Safa, Ecyad ve Mescid’den aynı anda çıkmış olabilir. Tevfik (yardım ve başarı) Allah’tan. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 278)


Bilgisayar ve internet sistemi dünya üzerinde eksik hiçbir yer kalmaksızın hemen her bölgeye çok kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşmıştır. Mekke, Medine, Hicaz gibi bölgelerde de internet teknolojisi yaygın şekilde hakim durumdadır. Ayrıca internet yoluyla çok uzak mesafelerdeki yerlere de çok kısa bir zaman zarfında ulaşabilmek mümkündür.

SONUÇ

Kuran’da yer alan bilgilerle, hadislerle anlatılan özellikler bir arada değerlendirildiğinde, Dabbet-ül Arz’ın bilgisayar ve internet teknolojisi olduğu ihtimali çok kuvvetli hale gelmektedir. Nitekim;

❖ Ahir zamanda çıkacak olması,
❖ Renkli ve çok hızlı olması,
❖ Görüntü ve ses alma özelliğinin bulunması,
❖ Gücüne erişilemeyecek ve kimsenin ondan kaçamayacak olması,
❖ Dünya üzerindeki herkese ulaşacak bir özellik taşıması,
❖ Samimi insanların hidayetine, samimiyetsizlerin de tanınmasına imkan vermesi,
❖ Şeytanın batıl dinine dayalı Darwinizm, materyalizm, ateizm gibi dinsiz akımlara karşı yürütülen ilmi mücadelede kilit rol oynayacak olması gibi özelliklerin hepsi birden bilgisayara ve internete dikkat çekmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)
 
SAYIN ADNAN OKTAR’IN DABBET-ÜL ARZ KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARI (EKİNTÜRK VE MAVİ KARADENİZ TELEVİZYONLARINDA 29 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDE CANLI OLARAK YAYINLANAN PROGRAMDAN...)

ADNAN OKTAR: Şu Dabbet-ül Arz’ı bir anlatalım. Evet. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Sen  artık Allah’a tevekkül et. Sen apaçık bir hak üzerindesin.” (Neml Suresi, 79) Mümin Allah’a tevekkül edecek. Hak üzerindeyse gönlü çok rahat olacak inşaAllah. “Çünkü gerçekten sen ölülere söz dinletemezsin.”  (Neml Suresi, 80) Yani Allah küfür için “onlar ölüdürler diyor. Siz onları diri zannedersiniz fakat onlar ölüdürler.” diyor. “Hayvanlar gibidirler hatta hayvanlardan daha da aşağıdırlar” (Araf Suresi, 179) diyor.  Yani vicdanen çökmüşlerdir diyor Allah.  “Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin.”  (Neml Suresi, 80) Yani hiçbir şekilde dinlemek istemiyor. Mesela Müslüman geliyor, hadi bana müsaade diyor kaçıyor. Mesela ezan okunuyor kapattırıyor. Yahut Kur’an okunuyor       televizyonu kapattırıyor.  Veya içeriye  - mesela otururken bir lokalde veya herhangi bir yerde – dindar birisi giriyor, hemen çıkıyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah “… ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin.” (Neml Suresi, 80) Dinlemek istemiyor. “ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin.” (Neml Suresi, 81) Kör adam, anlatıyorsun anlatıyorsun anlamıyor. Allah hidayet vermedikçe anlamıyor. “Sen ancak ayetlerimize iman edenlere söz dinletebilirsin.” (Neml Suresi, 81) Allah’tan korkuyordur iman eden, söz dinler. “İşte Müslüman olanlar bunlardır” (Neml Suresi, 81) Allah’ın hidayet vermesi ve Allah’tan korkması gerekiyor. “O söz, başlarına geldiği zaman onlara yerden bir Dabbe çıkarırız...” (Neml Suresi, 82) Dabbetten Minel’ardi. Yerden mamul bir varlık. Bir dabbe … Debelenen… Yahut kendinden yürüyen herhangi bir eşya için de aynı kelime kullanılıyor, Dabbe; yani depreşen,  hareket eden. “...O da insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler.” (Neml Suresi, 82) Yani imana dair,  iman hakkında onlara bilgi veriyor. Bilgi veren bir şey. Şimdi biz bunu –Dabbe’yi- bir anlamaya çalışalım. “O söz başlarına geldiği zaman.” Ne zaman geliyor bu söz?  Kıyamet vakti. Mehdi’nin zuhur vakti. O söz başlarına geldiği zaman. Artık kıyamet iyice yaklaşmış. Son an artık. Çünkü  2120’de kıyamet bekleniyor. Artık o söz gelmiş inşaAllah. “Onlara yerden mamul bir dabbe çıkarırız. O da insanlara Bizim ayetlerimize kesin bilgiyle...” (Neml Suresi, 82) Bakın kesin bilgi, demek bir de kesin bilgi var. Net bilgi. Şimdi, ahir zamanda insanlara Kuran’ın ışığından istifadeyle kesin bilgi sunuluyor.  “Kesin bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler.” Bakıyoruz bilgisayara. Bu konuşuyor mu? 

Oktar Babuna: Konuşuyor.

ADNAN OKTAR: Konuşuyor. Yazıyor da.

Oktar Babuna: Evet.

ADNAN OKTAR: Anlatıyor da. Soru sorduğunda anında cevap veriyor değil mi? Neden mamul bu?

Oktar Babuna: Yerdeki elementlerden demir, var, alüminyum var, çinko var.

ADNAN OKTAR: Değil mi; magnezyum, bakır, kobalt, çinko hepsi var. Silisyum hepsinden var. Yerden mamul bir kere, o tamam. Konuşuyor. Allah’ı anıyor Allah hakkında bilgi veriyor. Kesin bilgi veriyor mu?

Oktar Babuna: Veriyor.

ADNAN OKTAR: Net bilgi veriyor mu?

Oktar Babuna: Veriyor.

ADNAN OKTAR: Güzel, şimdi hadislere göre bakalım, sürati nasıl bunun?

Oktar Babuna: Çok hızlı.

ADNAN OKTAR: Bak diyor ki “hiç kimse ona yetişemeyecek, kaçan da kurtulamayacak.”  (Kıyamet Alametleri, Medi-neli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276) Çünkü evinde dini öğrenmek istemiyor ama, bastın mı düğmeye Allah, Resul, Muhammed (sav), Peygamberimiz (sav)’in mührüyle karşılaşıyor. Allah’ın hükümleriyle karşılaşıyor, Kuran ayetleriyle karşılaşıyor, hadis-i şeriflerle karşılaşıyor, Darwinizm’in, materyalizmin yıkılışıyla karşılaşıyor, nereye gitse karşısına çıkıyor, ne diyor, “kaçan da kurtulamayacak”.
Bakın diyor ki renkli olacak diyor. O hayvanda her türlü renk mevcuttur. O dabbede,  o cisimde, o alette,  her türlü renk mevcuttur. Renkli mi bunun görüntüleri?

Oktar Babuna: Evet.

ADNAN OKTAR: Her türlü renk var mı?

Oktar Babuna: Var.

ADNAN OKTAR: Hadise uyuyor mu?

Oktar Babuna: Uyuyor.

ADNAN OKTAR: Hz. Musa (a.s.)’nın asası yanında olacak diyor. Siz yaratılışı  ispat ediyor musunuz internette?

Oktar Babuna: Ediyoruz, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Hz. Musa (a.s.) asayı atıp neyi ispat etti Firavun’a?

Oktar Babuna: Yaratılışı.

ADNAN OKTAR: Yaratılışı ispat etti değil mi? Ne dedi bak, “ağaçtan Allah bir anda hayvan yaratıyor, Nil’in çamurlarından yaratılmadı, demek ki o devrin Darwinizm’i yanlıştı, doğrusu Yaratılış’tır” diyor. Bakın diyor: Ben bir ağacı yaratıyorum, canlanıyor, dolayısıyla sizin tesadüf iddianız doğru değil. Allah yaratıyor. Hz. Musa (a.s.)’nın asası gibi Yaratılış’ı ispat edecek, anlatacak. Ne diyor, müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak. Sen burada internette Peygamberimiz (sav)’in mührünü gördüğünde için açılıyor mu?

Oktar Babuna: Açılıyor.

ADNAN OKTAR: Bir neşe geliyor mu?

Oktar Babuna: Geliyor.

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (sav)’in mühründe neler var? Allah, Muhammed, Resul. Ne anlatıyor internet? Allah’ı anlatıyor. Muhammed (sav)’i anlatıyor. O’nun Resul olduğunu anlatıyor.  Ve yüzünü parlatıyor müminin. Pırıl pırıl oluyor.  “Kafiri damgalayınca simsiyah kesilecek” diyor.  İnanmayan karşılaştığında da kan  boğuyor, tansiyonu çıkıyor, morarıyor. Bir okuyor oradaki gerçekleri. Tansiyonu fırlıyor 18’e 20’ye. Bunalıyor, sıkılıyor. Başka bir yere geçiyor. Orada da karşısına geçiyor. Yani kafir; inanmayan. İnanmayanı damgalıyor. Evet. Bak yeryüzünde diyor bir yıldız gibi seyredecek. Olağanüstü bir sürat olacak, peşine düşen onu yakalayamayacak.  Yani elektrik sürati olduğu için olağanüstü süratli. Yerle gök arasında herkesin duyabileceği bir sesle haykıracak. Yerin altında alıyor mu bu internet?

Oktar Babuna: Alıyor.

ADNAN OKTAR: Üstünde alıyor mu?

Oktar Babuna: Alıyor.

ADNAN OKTAR: Herkes duyuyor mu?

Oktar Babuna: Duyuyor.

ADNAN OKTAR: Evet Doğu’ya yönelip haykıracak bütün Doğulular sesini duyacak. Şam’a dönüp haykıracak. Bütün Yemenliler sesini duyacak. Yani bütün dünya cihetlerini belirtiyor. Dünyanın her yerinde herkes sesini duyacak diyor. Bakın diyor ki; “bazı iki yüzlü, riyakar kimsenin kişilerin iki gözünün arasına yalancı damgasını vuracak.” (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 278) Resulullah (sav)’ın mührüyle onu damgalıyor. Sen yalan söylüyorsun, Darwinizm yalan, materyalizm yalan. Bu yalanı onlara ispat ediyor Dabbet-ül Arz. Anlaşıldı mı? Ve de Hz. Mehdi (a.s.)’nin yardımcısıdır Dabbet-ül Arz. Hz. İsa Aleyhisselam’ın da yardımcısıdır ve bir nevi de kılıcıdır. Manevi kılıcıdır. “Şeytanı öldürecek” diyor. Şeytan ne? Deccaliyet,  Deccaliyet  ne? Darwinizm, materyalizm, Allah’tan korkmayan sistem. Ne diyor? Şeytanı öldürecek diyor. Şimdi biz internetle şeytanı öldürüyor muyuz? Darwinizm’i, materyalizmi yok ediyor muyuz? Hadis tam anlamıyla çıkmış mı? Çıkmış evet. Bir adım atışta üç günlük mesafeyi birden kat edecek. Olağanüstü süratli. Mesela dünyanın her yerinde şu an izleniyor. Bütün dünyaya dağılacağı Dabbet- ül Arz’ın. Her yerde kolu olacak diyor. Her yere ulaşacak. Göğe ulaşacak, yere ulaşacak. Ulaşmadığı hiçbir yer kalmayacak. Hatta her eve girecek diyor. Her eve girip herkesi damgalayacak diyor, Resulullah (sav)’ın mührüyle.

Oktar Babuna: İnşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bakın; Hz. Caferi Sadık da şöyle buyurur; “Adeta Kaim’i, Hz Mehdi Aleyhisselam’ı görür gibiyim.” Peygamberin (sav) altın mühürle mühürlenmiş sözleşmesini cebinden çıkarıyor. Hz. Mehdi (a.s.) Peygamber Efendimiz (sav)’in mührünü kullanacak. Altın diyor altın. Rengini de belirtiyor. Altın bir mühürle mührünü çıkarıyor.  Mührünü açarak onları insanlara okuyor. Rivayet var. Hz. İsa Aleyhisselam onu alıp açacak; sandığı açacak. Bir sandık buluyor Hz. İsa Aleyhisselam da. Onu açıyor ve içinde bir mühür, Resulullah (sav)’ın mührü ve bin tane kitap bulacak diyor. Hazır, Hz. İsa Aleyhisselam’dan önce. Hz. Mehdi Aleyhisselam’ın hazırladığı kitaplar. Bu kitaplarla İslam’ı, Kuran ahlakının esaslarını, sünnetini ihya edecek. “Risalet’ül Meşrep Elverdi fi Mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed el-Kari, sayfa- 4 Enis el-Cülesci” kitabından. 700 yıllık 800 yıllık eserler bunlar. 1000 yıllık eserler. Buralarda anlatılıyor.
 

Masaüstü Görünümü

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."