Harun Yahya

Azerbaycan ve Ermenistan dost olacak, Türk İslam Birliği muhakkak kurulacaktır
Bir sevgi ve dostluk birliği olarak inşa edilecek olan Türk İslam Birliği'ne; Ermenistan'dan İsrail'e, Litvanya'dan Gürcistan'a, Rusya'dan Ukrayna'ya, Avrupa Birliği'nin ortalarından Çin'in içine kadar çok geniş bir coğrafya dahil olacaktır. Türk İslam Birliği herkesi kucaklayan bir birlik olacak, bölgedeki tüm ülkeler bu birliğin içinde yer alacaktır. Milyonlarca km2'lik dev bir alanı kaplayacak olan bu coğrafyada Ermenistan gibi küçük bir coğrafyaya sahip olan, arada sıkışıp kalmış, yokluk içinde yaşayan bir ülkenin acıya ve sıkıntıya terk edilmesi İslam ahlakına ve Türk örfüne uygun olmayan bir yaklaşımdır. Allah'ın Kuran'da bildirdiği şefkat, hoşgörü, anlayış, sevgi ve koruyuculuğun en güzel örneğini teşkil edecek olan Türk İslam Birliği, bu sınırlar içinde yaşayan her dinden, her düşünceden, her ırktan insanı en güzel şekilde koruyup kollayacaktır. Tüm bu topluluklar için bir kurtuluş vesilesi olacaktır.

Türk Milletinin dünyayı yönetecek süper bir güç haline gelmesini istemeyen, Türk'ün gücünü kırmak isteyen, Türk İslam aleminin birlik olmasından rahatsızlık duyan çevreler ise tarih boyunca olduğu gibi bugün de düşmanlık duygularını kışkırtmaya çalışarak, birbirine kardeş olan toplumları suni olarak birbirinden ayırmaya kalkışarak fitne oluşturmayı hedeflemektedir. Ancak bu oyunlar 1800'lerin karanlık dönemlerinde kalmıştır. Sevginin, hoşgörünün, Kuran'ın nuruyla aydınlanmanın dönemi olan bu yüzyılda, bu oyunların başarıya ulaşması mümkün değildir. Tüm bu çevrelerin çabalarının aksine Azeriler, Türkler, Ermeniler, Ruslar ve bölgede yaşayan tüm toplumlar dostlukla, kardeşce biraraya gelecek ve büyük Türk İslam Birliği tesis edilecektir.
 Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Türkiye ile kardeş olan ülkelerdir

Adnan Oktar'ın Eylül 2008 tarihli iftar yemeği konuşmasından


 

Dostluk ve sevgiyi temel almayan, Kuran ahlakında kesinlikle yasaklanmış olan ırk üstünlüğünü savunan, eski düşmanlıkların devam etmesini isteyen bir anlayışın ise başarı elde edemeyeceği, bu özlenen birlikteliği kuramayacağı açıktır. Geçmişte Kafkaslar'da ve eski SSCB topraklarında yaşanan tek işgal, tek savaş, tek haksızlık, tek kıyım Dağlık Karabağ'da yaşanmamıştır. Sovyetler dönemi Türk Müslüman halkların soykırımlarının örnekleriyle doludur. Bu dönemde milyonlarca Müslüman kanı dökülmüş, mazlum kadınlar, çocuklar, yaşlılar acımasız katliamlara maruz kalmış, on milyonlarca insan topraklarından sürülmüş, bu sürgünler sırasında milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Bilindiği üzere, binlerce Azerinin şehit edildiği, Hocalı'da çok acı olayların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın işgali de dönemin Rus yönetiminin kontrolü ve desteğiyle gerçekleşmiştir. 1928 ve 1953 yılları arasında (Stalin döneminde) toplama kamplarına toplam 30 milyonun üzerinde insanın gönderildiği hesaplanmaktadır. Bunların üçte ikisinden fazlası, yani en az 20 milyon insan bu kamplarda hayatını yitirmiştir. Bunların büyük bölümü Türk Müslüman halklardır. Yalnızca Stalin döneminde yaşanan katliamların rakamları şöyledir:

Yargılamadan hapsedilen on binlerce rehine ya da insanın kurşuna dizilmesi ve 1918-1922 yılları arasında ayaklanan yüz binlerce işçi ve köylünün katledilmesi.

5 milyon insanın ölümüne yol açan 1922 açlığı.

1920'de Don Kazakları'nın ortadan kaldırılması ve sürgüne gönderilmesi.

1918-1930 yılları arasında on binlerce insanın toplama kamplarında öldürülmesi.

1937-1938 yıllarındaki Büyük Temizlik sırasında 690.000'e yakın insanın ortadan kaldırması.

1930-1932 yılları arasında 2 milyon "kulak"ın (ya da kulak oldukları iddia edilen kişilerin) sürgüne gönderilmesi.

1932-1933 yıllarında 6 milyon Ukraynalının kasıtlı olarak meydana getirilen açlıktan kırılmasına seyirci kalınması.

1938: Çoğu Kırgız Türkleri’nden oluşan ve hiçbir suçu bulunmayan 138 mazlum kurşuna dizilmiş ve üzerleri de toprakla kapatılmıştır. Bu olay tarihe Kırgızistan Ata Beyt Katliamı olarak geçmiştir.

Önce 1939-1941 yılları arasında, ardından da 1944-1945 yıllarında yüz binlerce Polonyalı, Ukraynalı, Baltıklı, Moldavyalı ve Besarabyalının sürgüne gönderilmesi.

1941'de Volga Almanlarının sürgüne gönderilmesi.

1943'de Kalmık Türklerinin topyekun sürgün edilmesi.

1943'de Karaçay Türklerinin topyekun sürgün edilmesi.

1943-1944'de Sovyet Yönetimi, 2. Dünya Savaşı sırasında düşmanla işbirliği yapmak iftirasıyla Karaçaylılar, Malkarlılar, Çeçenler, İnguşlar, Kalmuklar, Kırım Tatarları ve Mesket Türkleri gibi yaklaşık 1.5 milyon Türk ve Müslüman halkı başta Sibirya ve Kazakistan olmak üzere öz topraklarından binlerce km. öteye sürgün etti. Bu insanların yaklaşık 600.000 kadarı sürgün sırasında ya da kamplarda hayatını kaybetti.

1944'de Kırım'dan sürgün edilmesi unutulan Arabat Köyü'ndeki bütün Kırım Türklerinin eski bir gemiye bindirilmesi ardından da denizin ortasına gelindiğinde ambar kapakları açılarak Kırım Türklerinin katliama uğratılması.

1944 Ahıska Sürgünü: Stalin 2. Dünya Savaşı sırasında Ahıskalı Türk gençlerini, Almanlara karşı savaşta kullanmak için zorla evlerinden aldırdı. Halkın geri kalanlarını ise tren vagonlarına doldurarak yurtlarından sürülmesi emrini verdi.  Bu sürgün sırasında soğuk, açlık, hastalık ve havasızlık nedeniyle 20 bin Ahıskalı Türk hayatını kaybetti.

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Çarlık hükümeti ardından da Sovyet rejimi Azerbaycan petrollerinin hemen tamamına yakınını kullanmış ve Azerbaycan halkına çok az pay bırakmıştır. Azerbaycan halkına sadece kullanacağı kadar hatta çoğu zaman daha da az petrol ve doğal-gaz bırakılmıştır.

1970'li ve 1980'li yıllara kadar Azerilerin dil, kültür ve millî tarihleri üzerinde Sovyet baskısı devam etmiştir.

1988 sonlarına kadar diğer Türki Cumhuriyetlerde olduğu gibi Azerbaycan’da da okullarda ateist eğitim devam etmiştir.Ermenistan da Türk-İslam Birliği'nde yer alacaktır

Adnan Oktar'ın 18 Ocak 2009 tarihli Kanal 35 (İzmir) röportajından 

Ebulfeyz Elçibey zamanında Azerbaycan'daki petrol ve doğalgaz gelirlerinden mahrum olmak istemeyen Moskova yönetimi Ermenileri gizlice  kışkırtmaya başlamış, bu politikanın neticesinde  Azeri Türklerinin 250.000'e yakını Ermenistan'dan zorla çıkarılmışlardır.

Trenler dolusu Ahıska Türkü'nü acımasızca katleden, binlerce Kırgız Türkü'nü katledip toplu mezarlara dolduran, Türk devletlerinin bayraklarını yasaklayan, dillerini konuşmasını engelleyen, dinlerini yaşamalarını baskı altına alan, camilerini kapatan, din adamlarını öldüren, Dağlık Karabağ'da yaşanan kıyımlara göz yumup destekleyen Rusya'nın, bugün Azerbaycan'la arasındaki ilişkiler son derece yakın ve iyidir. Böyle olması da son derece doğaldır. Çünkü geçmişte yaşanmış olanların geçmişte bırakılması, düşmanlıkların sürdürülmemesi, hataların affedilmesi, hakkın helal edilmesi İslam ahlakının gereğidir. Eğer geçmişte yaşananların hesabı sürekli gündemde tutulacak olsaydı, o zaman Azerbaycan'ın Rusya ile iyi ilişkiler kurması hiçbir zaman mümkün olmazdı. Oysa Sovyetler döneminde yaşanan katliamların ve sürgünlerin sorumlusu bugünkü Rus hükümeti değildir. Büyük bir devlet olan Rusya'nın geçmiş yöneticilerinin yaptıklarından bugünkü tertemiz insanlar sorumlu değildir. Biz onlara sevgi ve şefkatle yaklaşıyor, onları dost olarak görüyoruz. Dolayısıyla Azerbaycan'ın günümüz Rus Hükümetiyle iyi ilişkiler kurması da doğru bir harekettir. Benzer bir yakın ilişkinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında kurulmaması için ise hiçbir sebep yoktur. Eski Rus yönetimlerinin milyonlarca Müslüman Türkü katletmesini affeden Azerbaycan, elbette Ermenistan'ın da geçmişte yaptığı yanlışları affetme büyüklüğünü gösterecektir.

Tekrar hatırlatmak gerekir ki, Ermeniler Kitap Ehli olan insanlardır. Tıpkı Ruslar, İsrailliler, Gürcüler, Ukraynalılar ve Türk İslam Birliği şemsiyesi altında yer alacak diğer devletler gibi. Müslümanlar Kitap Ehli'ne karşı şefkatle ve sevgiyle yaklaşmakla yükümlüdürler. Onlar bize Hz. İsa'nın ve Hz. Musa'nın emanetidirler. Bu emanet başta Peygamberimiz (sav) dönemini olmak üzere, 4 Halife döneminde, Selçuklular döneminde ve Osmanlı döneminde en iyi şekilde korunmuştur. Bugün de onları en iyi koruyacak olan Türk İslam Birliği olacaktır. Türkleri bölünmüş olarak tutmak isteyen, Türk İslam aleminin birleşmesinden müthiş çekinen, Türk Milettinin karşısına sürekli suni düşmanlar çıkarmak ve böylelikle Türk İslam Birliği'ni imkansız hale getirmek isteyenler bu gerçekleri unutmaktadır. Ancak Türk Milleti bu gerçekleri çok iyi bilmektedir ve bu oyunların hiçbirine gelmeyecek güçlü bir ferasete sahiptir. Türk İslam Birliği pek yakın gelecekte tesis edilecek, Türk İslam alemi tıpkı Asrı Saadet döneminde olduğu gibi dünyayı Kuran'ın nurunun, Allah sevgisinin, merhametin ve şefkatin ışığıyla yeniden aydınlatacaktır. 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."