Harun Yahya

ANTİBİYOTİĞE KARŞI DİRENÇ GÖSTEREN BAKTERİLERİN KULLANDIKLARI YÖNTEMLER


ANTİBİYOTİĞE KARŞI DİRENÇ GÖSTEREN BAKTERİLERİN KULLANDIKLARI YÖNTEMLER

www.evriminsonu.imanisiteler.com

Antibiyotik tedavisine karşı bazı bakterilerin çeşitli sistemler kullanarak bu tedaviden kaçıp kurtuldukları veya diğer bir deyişle antibiyotik tedavisine direnç gösterdikleri bilinmektedir. Bakteriler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, bazı bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç gösterdikleri yöntemler tespit edilmiştir. Bu şekilde bakterilerin nasıl kontrol altında tutulabileceğine dair yeni yöntemler bulmak ve antibiyotik tedavisinin etkisini artırmak mümkün olacaktır.

Antibiyotik kullanımı birçok hastalığın tedavisinde ana etken olarak düşünülür. Fakat buna karşılık bakteriler bir şekilde antibiyotiklerden kurtulmanın yolunu bulup hastalığın devam etmesini sağlarlar.  Nitekim yılda yaklaşık 2 milyon insan antibiyotiğe dirençli bakterilerin sebep olduğu hastalıklara yakalanır ve bunların 23.000’inde antibiyotik tedavisi hastalığı durduramadığından hasta ölür. 

Antibiyotik Üreterek Antibiyotiğe Direnç Gösteren Streptomyces Platensis

Bilim adamları antibiyotik tedavisine bakterilerin nasıl direnç gösterdiğini araştırmışlar ve ilginç sonuçlarla karşılaşmışlardır. Araştırma ağırlıklı olarak çok iyi bilinen “Streptomyces platensis” bakterisi üzerinde yapılmıştır.  Bu bakteri kendini diğer bakterilerden “anti bakteriyel” bir madde salgılayarak korur. İlginç olan ise bu bakterinin antibiyotik üreten geniş bir bakteri familyasının üyesi olmasıdır. Bu bakteri ailesinin neredeyse 2/3’ü klinik olarak faydalı antibiyotik üreten bakterilerden oluşur.

Streptomyces platensis tarafından salgılanan platensimsin ve platensin olarak adlandırılan antibiyotik bileşenler yağ asidi sentezini engeller. Aslında yağ asidi sentezi tüm bakterilerin hücre duvarının üretiminde dolayısıyla bakterinin yaşamasında hayati önem taşır. Platensin, platensimisin yağ asit sentezinde bir yerine iki ayrı enzimi bloke eder.

Burada şunu sormak gerekir, bu iki madde neden diğer bakterileri öldürürken, bu iki maddeyi üreten Streptomyces platensis isimli bakteriyi öldürmez. İşte bilim adamlarının da sırrını çözmeye çalıştıkları bu noktadır.

Araştırma sonucunda bakteride platensimycin ve platencin’e karşı direnç sağlamada  birbirini tamamlayan iki mekanizma tespit edilmiştir. Bunlar Streptomyces platensis bakterisinde bulunan 2 tane gendir.  Bu iki gen yağ asidi sentezini zayıflatır fakat bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençlerini sağlar. Bakteriler bu şekilde kendilerini koruyabilir ve bu savunma taktiğini diğer bakterilere aktararak direnç sağlayabilir. Tek bir hücrede sergilenen bu akıl ve sanat, kuşkusuz, küçücük bir varlığa bu muhteşem özellikleri veren Allah’ın yarattığı mucizeleri ve O’nun sonsuz ilmini görmek için büyük bir fırsattır. Bir ayette şöyle buyrulur:

Allah’ın, gökte ve yerde olanların hepsini bilmekte olduğunu bilmiyor musun? Gerçekten bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphesiz bunlar(ı bilmek), Allah için pek kolaydır. (Hac Suresi, 70)

Bakteriler Antibiyotikten Nasıl Kaçarlar?

Bazı bakteriler antibiyotiklere karşı farklı bir yöntem kullanarak direnç gösterirler. Bu bakteriler antibiyotik tedavisi başlayınca uyku konumuna geçerler. Uyku durumuna geçen bu bakteriler antibiyotik tedavisi bitince, tekrar zararlı faaliyetlerine başlamak için “uyanırlar”.

Şimdiye kadar bu bakteriler ile bakteri içinde oluşan toksin madde HipA arasında bir bağlantı olduğu biliniyordu. Fakat bu toksin maddenin hücresel hedefinin ne olduğu ve nasıl bir aktivasyon göstererek bakterinin uyku durumuna geçişini tetiklediği bilinmiyordu. Hebrew Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Gadi Glaser ve arkadaşları bu olayın nasıl oluştuğunu tespit etmişlerdir.

Antibiyotikler, bu bakterilere saldırmaya başladığında HipA toksin maddesi protein inşasında kullanılacak besinler için gerekli olan kimyasal mesaj zincirini bozar. Bu işlem bakteri tarafından açlık sinyali olarak yorumlanır ve bakterinin kendini uyku durumuna almasına sebep verir. Bu süreç bakterinin antibiyotik tedavisi bitince ve hemen arkasından tekrar aktif hale gelip (uyanıp) zararlı faaliyetlerine başlayıncaya kadar devam eder. Peki, HipA toksin maddesi, kimyasal bir olayın başladığını nasıl fark eder, bunu bozacak karşı harekete nasıl geçer ve bu hareketi, bir strateji olarak nasıl uygular?

Bu arada bakteri de bozulan bu kimyasal düzeneğin ne anlama geldiğini nasıl anlar ve bu tehlikeye karşı bir tedbir alır? Aldığı tedbirin onu koruyacağından nasıl çok emin olur ve bu yüzden ikinci bir alternatif dahi düşünmez?

Gözle görülmeyen bir canlının, böylesine akılcı ve özverili bir davranışta bulunup, gerçekten de hayret verici bir kararla hareket etmesi kuşkusuz onun “yaratılmış” olduğunu anlamak için yeterli bir delildir. O yalnızca Allah’tan kendisine ilham edileni uygulamaktadır. Sadece milimetrenin binde, bazen milyonda biri büyüklüğündeki yapıların kurmuş olduğu düzeni anlamak için dünyanın zeki ve eğitimli bir grup insanının yıllarını kapalı laboratuvarlarda harcaması aslında bu canlılarda karşılaştığımız akıldaki detayı gözler önüne sermektedir. O halde bütün bu detaylar bir kez daha Allah’ın sergilediği muhteşem sanatı işaret etmektedir. Allah, bütün bu işlemleri gerçekleştiren bakteriyi yarattığı gibi, onu uyutan/uyandıran antibiyotiğe karşı direnç kazanmasında etkili olan toksini de yaratandır.

www.molekulmucizesi.imanisiteler.com

BAKTERİNİN KUSURSUZ YAPISI EVRİM TEORİSİNİ ÇÖKERTİR

Evrim teorisini savunanlar, aslında bakterilerin basit bir yapılarının olmadığını çok iyi bilirler. Bu nedenle, söz konusu mükemmel canlıların özelliklerine değinirken ve sahip oldukları mekanizmaları açıklamaya çalışırken sürekli olarak bir çıkmaz ve tereddüt içindedirler. Mikroskobik bir canlının varlığını açıklamaktan aciz olan evrim teorisinin karşılaşmaktan çekindiği en büyük gerçeklerden biri işte budur. 20. yüzyılın gelişen bilim ve teknolojisi, elektron mikroskobu altında, evrim teorisi yalanını bir kez daha ortaya çıkaran yepyeni bir alemi tanıtmıştır. Darwinistlerin gittikçe uzayan soru zincirine böylelikle bir yenisi daha eklenmiştir. Evrimciler kendileri lehine hiçbir zaman ulaşamayacakları çözüm yollarını araya dursunlar, bu canlılarda karşılaştığımız her özellik, Allah’ın gözle görünmeyen bir canlıda nasıl kusursuz bir sanat meydana getirdiğini keşfedebilmek ve bunu takdir edebilmek için bir yol olacaktır. Allah’ın bu kusursuz sanatı ve ilmi Kuran’da şu sözlerle bildirilmektedir:

Hamd, göklerde ve yerde olanların tümü kendisine ait olan Allah’ındır; ahirette de hamd O’nundur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, haber alandır. Yerin içine gireni, ondan çıkanı; gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. (Sebe Suresi, 1-2)

Bakterilerin Stratejik Dayanışması

Londra Üniversitesi tarafından yapılan bir başka çalışmada antibiyotiklere karşı bazı bakterilerin direnç göstermelerinde genetik bilgi paylaşımının etkili olduğu anlaşılmıştır.

Bu konudaki çalışma Moleküler Biyoloji Enstitüsü’nden Prof. Waksman tarafından yapılmıştır. Tip IV olarak adlandırılan salgı sistemi bakteri tarafından kullanılarak malzemenin hücre duvarından nakli sağlanır. Tip IV salgı sistemi bakteriler arası genetik bilgi aktarımını sağlar, özellikle de antibiyotiğe karşı dirençli gen aktarımı yapar. Daha da hayati olanı ise bu nakil işleminin aynı zamanda toksin aktarımında da rol oynaması, ülser, boğmaca öksürüğü ve zatürre gibi diğer pek çok ciddi lejyoner hastalıkların aktarımında görev almasıdır.  Araştırmacıların bütünüyle çok kompleks ve görülmemiş bir yapı olarak nitelendirdikleri bakterilerin bu özelliği Yüce Allah’ın yaratma sanatındaki kusursuzluğu gözler önüne serer. 

E. Coli üzerinde yapılan çalışmada bakterinin mekanizmasında 2 farklı kompleks yapı olduğu anlaşılmıştır.  Bir tanesi hücre dış zarında diğeri de hücre iç zarında mevcut olan bu yapı periplasmayı (iki zar arasında kalan alan) geçerek, birbirlerine çubuk ya da sap benzeri bir yapı ile bağlanırlar. İç ve dış zarda olan bu iki kompleks yapı zarda delikler oluşturarak bilgi akışını –salgıyı- sağlar.

Bu genetik bilgi aktarım sistemi ve mekanizmasını bilim adamları tam olarak çözdüklerinde, antibiyotiğe karşı dirençli genlerin aktarımını ve salgısını bloke edebilecek bir yapı ve bileşimi de Allah’ın izni ile geliştirebilirler. Bu da ölümcül hastalıkların antibiyotikler ile tedavisini daha etkili hale getirebilir.

İlginç olan bakterinin antibiyotiğe karşı direnç göstermesini sağlayan genetik bilgiyi kendi arkadaşına, düşmana karşı destek olması için aktarmasıdır. Bakterinin antibiyotiğin ne olduğunu, yapısını, kimyasal bileşenini bilmesi, buna hangi bilgi ve donanımla direnç göstereceğini tespit etmesi ve bu savunma sistemine ait bilgiyi kendisinin aynısı olan başka bir canlıya aktarması ve bu bilgi aktarımının kendi arkadaşını koruyacağını tahmin etmesi mükemmel bir akıl gerektirir. Üstelik tüm bu yapılan işlemleri yapan bakterinin adeta bir kimya profesörü, savaş strateji uzmanı gibi hareket etmesi Allah’ın üstün aklının delillerindendir.

Gözle görünmez bir canlının bu ince planı akıl etmesi üstün bir akla ve yüksek bilgiye sahip herşeyin Maliki olan Yüce Allah’ın onlara “Ol” demesi ve ilhamıyla gerçekleşir. Ayette şöyle buyrulur:

“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri yalnızca: “Ol” demesidir; o da hemen olur.” (Yasin Suresi, 82)

www.materyalizminsonu.imanisiteler.com

 

 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."