Harun Yahya

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılmasının En Temel Sebeplerinden Biri: Darwinist Eğitim
Osmanlı’yı yıkan en önemli etkenlerden biri, Darwinist felsefenin Osmanlı’da kabul görmesi ve neredeyse tüm okullarda Darwinist eğitim verilmesidir.

Darwinizm, bilimsel bir gerçekmiş gibi sunulan hurafeler bütünüdür. Bu fikri akımı destekleyenlerin asıl amacı, evrenin sadece maddeden ibaret olduğu yalanını savunmak ve böylece toplumun bir “Yaratıcıya olan inancı”nı ortadan kaldırabilmektir. Bu amaç uğruna, evrim teorisini ilmen çürüten milyonlarca bilimsel delil gizlenirken, sırf materyalist felsefeyi savunmak adına bilimdışı Darwinist hezeyanlar da, sanki ispatlanmış birer gerçek gibi sunulmuştur.

Darwinist-materyalist klan, yalan ve masalları ilmi birer gerçekmiş gibi topluma empoze etmeye çalışmaktadır. Bunun için de dünya çapında öncelik okullara verilmiş, toplumların en aktif gücü olan aydınların ve gençlerin Allah inancından uzaklaştırılması hedeflenmiştir.

II. Abdülhamit döneminde de, Allah’ı inkar eden bu batıl felsefeyi çürütmeye yönelik hiçbir tavır alınmamıştır. Üniversite kütüphaneleri, kolejler ve okullar adeta birer Darwinizm-materyalizm merkezi haline getirilmiştir. Örnek vermek gerekirse;

·          1805’den itibaren Batılılaşma adı altında 200’den fazla kitap Arapça ve Türkçe’ye tercüme edildi. Bu kitapların hepsi dönemin materyalist, Darwinist kitaplarıydı.

·          1826 yılında Tıbhane Mektebi açıldı. Bu okulun kütüphanesi, materyalist kitaplar içeren bir kütüphane olmasıyla ünlüydü.

·          Mekteb-i Tibbiye-i Adliye-i Şahane (Dönemin Tıp Fakültesi)’nde tamamen Darwinist eğitim veriliyordu. Darwin’in kitapları da dahil, dönemin tüm materyalist kitapları okutuluyordu. 1847’de okulu ziyaret eden Mc Fairlane anılarında şöyle yazıyordu: “(Okulun kütüphanesi için) ÇOKTAN BERİ BU KADAR DÜPEDÜZ MATERYALİZM KİTAPLARINI TOPLAYAN BİR KOLEKSİYON GÖRMEMİŞTİM. Kanepenin üzerinde bir kitap vardı. Aldım baktım. BU D'HOLBACH’IN DİNSİZLİK KİTABI ‘DOĞANIN SİSTEMİ’NİN EN SON PARİS BASKISIYDI. KİTABIN ÇOK OKUNMAKTA OLDUĞUNU, SAYFALARINDAN BİR ÇOK PARÇALARININ İŞARETLENMİŞ OLMASINDAN ANLADIM. Bu parçalar özellikle Tanrı’nın varlığına inanmanın saçmalığını, ruhun ölmezliği inancının imkansızlığını matematikle gösteren parçalardı...”

·          1900 yılında kurulan Darürfünun (bugünkü İstanbul Üniversitesi)’nin rektörü Hoca Tahsin, Sadrazam Reşit Paşa Avrupa’da eğitime gönderilmiş, Avrupa’da aldığı eğitim sonrasında Darwinist, materyalist olmuştur. Osmanlı’nın en ünlü materyalist isimlerinden biridir. Darülfünun (İstanbul Üniversitesi), kütüphanesine Fransa’dan çok sayıda Darwinist, materyalist kitap getirtmiştir. Bu kütüphane Darwinizm’in merkezlerinden biri olmuştur.

·          1800’lerin ortasında açılan Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej de dönemin şartlarına uygun olarak Darwinist, materyalist düşüncenin yayılma merkezleri olmuştur.

·          1800’lerin ortasından Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar (yaklaşık 68 yıl içinde), Osmanlı’da yaklaşık 70 tane Darwinizmi ve Materyalizmi anlatan kitap basılmıştır. Bu kitapların yanı sıra, materyalizmi yaymak amacıyla yayınlanan çok sayıda dergi de bulunmaktadır.

Bu Dönemde Basılan Darwinist-Materyalist Görüşlü Kitaplardan Bazıları Şunlardır:

Darwinizm (Yazarı Subhi Ethem)

Lamarkizm (Yazarı Subhi Ethem)

Tekâmül ve Kanunlar (Yazarı Ethem Necdet)

Bir Tabiat Aliminin Dini (Haeckel’in kitabı) (çeviren Baha Tevfik)

Hikmet-i Maddiyeye Müdafaa (Maddeciliğin Savunulmasının Hikmeti) (Yazarı Ahmet Mithat)

Madde ve Kuvvet (Yazarı Baha Tevfik)

Kainat Serisi (Yazarı Ahmet Mithat)

Niçe Hayatı ve Felsefesi (Yazarı Baha Tevfik)

Bu Dönemde Okullarda Okutulan Yazılardan Bazı Örnekler:

Darulfünun’da (İstanbul Üniversitesi’nin ilk hali) doğa bilimleri okutulması için özel bir kürsü kurulmuştu ve BU KÜRSÜDE EVRİM EĞİTİMİ VERİLİYORDU.

Kürsüde okutulan makalelerden biri, Hoca Tahsin’in Tarih-i Tekvin (Yaratılış Tarihi) adındaydı ve şöyle anlatıyordu: “Bütün kainat ve varlığa hükmeden tekamül (evrim) kanunu gereğince, kainat gelecekte erişmiş olacak...”

Kürsüde Ahmed Mithat’ın makaleleri okutuluyordu. Makalelerin hepsi evrim anlatıyordu. Bazılarının başlıkları şöyle: Adem ve Nisnas (Orangutan), Hayvanatın Hissi, İnsan Tenha Yaşasa Ne Olur.

İnsan Tenha Yaşasa Ne Olur makalesinin konusu: İnsanın tamamen hayvani bir geçmişe sahip olduğu, zamanla gelişerek bugünkü düzeye ulaştığı, bir bebeğin hayvanlar arasında yaşaması durumunda tamamen hayvani özellikler göstereceği idi.

Ahmet Mithat’ın yine okullarda okutulan Dünyada İnsanın Zuhuru makalesi: “İNSANLAR BİR NEVİ HAYVAN OLDUĞUNDAN, bu nevin dünya yüzünde nasıl türemiş olduğunu elbette merak ederiz” diye başlıyordu.

Ahmet Mithat’ın okullarda okutulan İntikam başlıklı makalesinde ise vahşiliğin insanın doğası gereği olduğu anlatılıyordu:

“İNTİKAM BİR NEVİ HAKKANİYET VE ADALET-İ VAHŞİYANEDİR. Lezzet almak için fenalık edildiği pek nadir olup bunların kaynağı genellikle hırs, şan ve menfaattir. Bu halde, doğamızın özünde olan kötü davranışların bize zarar vereceğini nereden çıkarırız? DEVE DİKENİ YIRTICI İSE, YARATILIŞI BÖYLE OLDUĞU İÇİNDİR.”

Hayrullah Efendi’nin “İnsanın Satıhı Arzda Sureti İntişarı (İnsanın Meydana Çıkışı ve Yaratılışı) yazısı, okullarda en çok okutulan yazılardan biriydi. Yazıda, insanın Hz. Adem’le başlayan tarihinin dışında, bilim gözüyle anlatımı yapılması gerektiği anlatılıyordu.

Münif Paşa tarafından kurulan Cemiyeti Tedrisiye-i İslamiye grubunun amacı da yayınlanan bilim dergileriyle materyalizmi ve evrimi anlatmaktı.

İlk bilim dergisi olan Mecmua-yı Fünun evrim yazılarından oluşuyordu.

Bu Dönemde Darwinizm’i ve Materyalizmi Savunan Bazı Dernekler ve Dergiler

CEMİYET-İ İLMİYYE-İ OSMANİYE ve MECMUA-I FÜNUN

Mecmua-ı Fünun dergisinde İnsanın Yaratılışı ve Yayılışı başlıklı yazılarla evrim ve materyalizm anlatılıyor. Hemen her bölümde evrim konusu işleniyor.

EDEBİYAT-I CEDİDE ve SERVET-İ FÜNUN

Servet-i Fünun dergisinde pozitivizm, materyalizm ve natüralizm gibi akımlara ait düşünceleri olan filozoflar hakkında bilgiler yayınlanıyor. Servet-i Fünun Osmanlı’da materyalizmin metotlu şekilde savunulmasına imkan sağlayan en önemli yayındır.

İÇTİHAD KÜTÜPHANESİ ve İÇTİHAD MECMUASI

İçtihad Mecmuası ile birlikte Osmanlı’da materyalist fikirlerin yayılması sistemli bir hal almıştır. Dergide, Epikür, Darwin ve Büchner gibi materyalist düşünürlerin düzenli olarak tanıtımı yapılmıştır.

TECEDDÜD-İ İLMİ ve FELSEFİ KÜTÜPHANESİ ve 20. ASIRDA FELSEFE MECMUASI:

Dergide, düzenli olarak materyalist, pozitivist ve evrimci yazılar yayınlanmıştır. Biyolojik evrimin yanı sıra ruhun maddeden ibaret olduğu da dergide sıkça anlatılmıştır.

OSMANLI’DAKİ DARWİNİST MATERYALİST YAZAR VE ŞAHISLAR

Hoca Tahsin EFENDİ

Şu anda İstanbul Üniversitesi olan Darürfünun’un rektörüdür. Alemin oluşumu, insan ve diğer canlıların meydana gelişini evrimle açıklamasıyla ünlüdür. Darwin’in teorisini Kuran’la birleştirmeye çalışıyor. Üniversite’nin kütüphanesini Darwinist, materyalist hareketin merkezi haline getiriyor.

Ahmet Mithat EFENDİ

Çeşitli dergilerde yazdığı materyalizm ve evrim yazılarıyla ünlüdür. Dünyada İnsanın Zuhuru adlı yazısında Lamarck’ın evrim teorisine dayanarak insanın bütün güçlerini sonradan kazandığını anlatıyor. Veladet, İnsan, Dünyada İnsanın Zuhuru başlıklı yazı dizisi hazırlayarak Darwinizm’i anlatıyor.

Beşir FUAD

Yazılarında hayatın maddede kendi kendine oluştuğunu ayrıca bir hayat kudreti bulunmadığını anlatıyor. Felsefede metafiziğin yerinin olmadığını savunuyor.

Abdullah CEVDET

Osmanlı’da Darwinizm’in yayılması için en çok uğraşan kişilerden biridir. Gençliğinde dindardır, ancak Tıbbiye’de okumaya başladıktan sonra, orada kendisine verilen bir kitaptan materyalizmi öğrenip etkisinde kalıyor. Tüm yazılarında, zamanla dinin yerini biyolojik anlamda materyalizmin alacağını ispatlamaya uğraşıyor ve evrim teorisini yeni nesillere öğretiyor.

Baha TEVFİK

Darwinizm’in ve materyalizmin Osmanlı’da temsilciliğini yapan, ateizmi açıkça savunan yazarlardan biridir. Ünlü ateist materyalist Büchner’in Madde ve Kuvvet kitabını Türkçe’ye tercüme ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte materyalizmi yayabilmek için dergiler çıkarıyor, kitaplar basıyor, çok sayıda materyalist eseri tercüme ediyor.

Subhi ETHEM:

Hem kitaplarında hem de çeşitli okullarda verdiği derslerde materyalist fikirleri sistemli olarak yaymaya uğraşıyor. Beşer ve Tabiat isimli evrimci dergi çıkarıyor. Yayınladığı kitaplardan birinin ismi Darwinizm.

Memduh SÜLEYMAN

Yazılarında evrimi ve materyalizmi savunuyor. Tüm canlıların evrimin gereği olarak değiştiğini, gelişebilmek için savaşmak zorunda olduğunu savunuyor. Darwinizm isimli kitabı var.

Dr. Ethem NECDET:

Tekamül ve Kanunlar isimli kitap yazıyor. Lamarck’ı savunuyor. Kitaplarında, organizmalardaki evrim kanunları, hayat mücadelesi, doğal seleksiyon konularını anlatıyor. Hayatın ebedi bir savaş olduğunu anlatıyor ve ‘bu savaşta kuvvetliler, mükemmel silahlarla donatılmış olanlar yaşama hakkına sahip olurken, zayıflar mahvolurlar’, diyor.

Celal NURİ

Maddenin ezeli ve ebedi olduğunu savunan, ancak bu görüşü İslam’la bağdaştırmaya çalışan yazılar yayınlıyor.

Rıza TEVFİK

Darwin’i ve Darwin’in koruyucusu Spencer’ı üstad olarak benimsiyor. Çok sayıda dergide Darwinizm’i anlatan yazılar yayınlıyor.

SONUÇ

Görüldüğü üzere, Osmanlı’nın son dönemlerinde topluma fikri açıdan yön veren kitleye Darwinizm hakim olmuştur. Sayıları az da olsa bu zümre, İmparatorluğa yön veren eğitimli-elit kesimlerde materyalizmin kabul edilmesini sağlamıştır. Darwinizm ve materyalizmin bir İslam toplumu içinde hakim duruma gelmesi demek, o toplumun bereketsizliğe sürüklenmesi, ayrışması, sevgisizleşmesi ve paramparça olması demektir. Çünkü Darwinist felsefe, Osmanlı’yı Osmanlı yapan güç olan, ‘Allah inancı’nı reddetmektedir. Sonuç olarak, bu manevi çöküntü hastalığına yakalanan Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Adnan Oktar'ın Jefferson Corner'da yayınlanan makalesi:

http://www.jeffersoncorner.com/one-of-the-causes-of-the-collapse-of-the-ottoman-empire-darwinist-education/

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."