Harun Yahya

Darwinizm Belasının Farkında OlmakDarwinizm, diğer adıyla evrim teorisi, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan ve günümüz bilimiyle bütün yönleriyle çökertilmiş insanlık tarihinin en büyük safsatasıdır. Darwin’in kendisi de, ardından evrimi savunan tüm bilim adamları da, aslında evrim teorisinin çökmüş bir teori olduğunu açıkça bilmektedirler. Fakat evrim teorisi, dünya üzerinde yaygınlaştırılmaya çalışılan ateist ve materyalist anlayışın yaygınlaşmasına, dini değerlerin arka plana atılmasına ve insanların maddiyata yönelmelerine daha fazla zemin hazırladığından, bu konuda faaliyet yürüten bir kısım derin güçler tarafından daima destek görmüştür.

Bu nedenledir ki evrim teorisi, tarih boyunca başta İngiliz derin devleti olmak üzere derin devletler, dünya çapında etkili bir takım yeraltı yapılanmaları ve çeşitli ateist oluşumlar tarafından daima korunmuş ve canlı tutulmuştur. Dünyadaki istisnasız bütün ülkelerin müfredatlarında evrim teorisinin kayıtsız şartsız bir gerçekmiş gibi anlatılmasının ve buna karşı itirazların daima sert önlemlerle susturulmasının temelindeki neden, bu safsatanın söz konusu yapılanmalar tarafından desteklenmesidir. Dünyada Darwinizm’i koruma altına almış olan adetabir “Darwinist Diktatörlük” vardır. Bu diktatörlük, dünyadaki tüm gençlerin, bu safsatayı gerçek sanarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Söz konusu durum bizim ülkemizde de aynıdır. Ülkemizde dini değerlere saygı gösteren bir hükümetin varlığı sevindiricidir ve özellikle 28 Şubat gibi zorlu dönemlerin ardından özlem duyduğumuz bir durumdur. Fakat buna rağmen, dünyaya hakim Darwinist Diktatörlüğün çeşitli baskılarından dolayı öğrencilerimiz okullarda evrim teorisini bir gerçekmiş gibi öğrenmeye devam etmekte, Milli Eğitim Bakanlığı kitapları evrimi anlatmakta, dahası devletin kanalı TRT, evrimi savunan kişilerin program ve izahlarını yayınlayarak bu safsataya altyapı hazırlamakta, özensizce verilen belgesellerde doğrudan evrim propagandası yapılmaktadır. Müfredatı ve TV yayınlarını hazırlayan kişilerin bilimsel verilerden ve gerçeklerden uzak bir görünüm vermesi, durumu daha da endişe verici bir hale getirmektedir.

Bu vahim durumun anlamı ve getirdiği sonuçlar kapsamlı olarak düşünülmüyor olabilir. Bu, şu demektir:

* Okul kitaplarında geçen “atanız mikroptu” izahlarıyla açıkça ALLAH’A MEYDAN OKUNMAKTA, “ALLAH YOK” DENİLMEKTEDİR. (Allah’ı tenzih ederiz)

* Okul müfredatında pek çok derste konular evrimle ilişkilendirilmiştir. Öğrenciler, derslerde bu safsatayı adeta bilimsel bir gerçekmiş gibi okumaktadırlar. Çocuklarımıza, YARATILMADIKLARI, TESADÜFLERLE AŞAMA AŞAMA VAR OLDUKLARI gibi bir yalan sürekli olarak her derste telkin edilmektedir.

* Sadece din derslerinde Allah’ın adı anılmakta, bu derslerde de Kuran’a dayalı bilgilerin yanı sıra yoğun hurafeci telkinlerle çocuklara garip, çoğunlukla Kuran ile bağdaşmayan, geleneksel bir din anlayışı sunulmakta ve “isterseniz buna inanın ama asıl olan bilimdir” gibi bir telkin verilmektedir. Öğrenciler, diğer derslerde aldıkları ateist telkinin etkisiyle, din derslerini adeta bir hikaye gibi dinlemektedirler. (Dini ifadeleri tenzih ederiz) Bilim olarak da her fırsatta Darwinizm öğretildiğinden, öğrencilere bunun dışında bir eğitim verilmediğinden çocuklarımız şu anda Allah’ı kesin olarak inkar eden bu sisteme mahkum bırakılmaktadırlar.

* Açıkça Allah diyen, konuşmalarında ayetler hatırlatan, her fırsatta Allah’a şükreden ve Kuran kıraati mükemmel olan bir cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın olması takdire şayandır. Fakat devlete ait ve bizim vergilerimizle ayakta duran bir kurum olan TRT’de evrim yanlısı izahların yapılması ve insanların yanlış yönlendirilmesi şaşılacak bir durumdur.

* Toplum içinde yaygınlaşan cinayetler, tecavüzler, öfke, kadına şiddet gibi eylemler günümüzde içinden çıkılamaz boyutlara gelmiş durumdadır. Unutulmamalıdır ki, vahşetin ve şiddetin en yaygınlaştığı toplumlar, maneviyatını tamamen yitirmiş, karşıdakini insan olarak göremeyen ve doğal seleksiyonun bir gereksinim olduğuna inanan Darwinist toplumlardır. Türkiye, Darwinist eğitimle, gitgide bu vahşet toplumlarının arasında yerini almaktadır ve gün geçtikçe durum daha da vehamet arz edecek gibi gözükmektedir. Çünkü vahşeti makul hale getiren altyapı, yani Darwinist eğitim, hiç durmadan devam etmektedir.

* Bugünlerde kendini Müslüman olarak tanıtan bir kısım hocaların evrimi savunur hale gelmeleri ve daha da ileri giderek evrimin Kuran ile çelişmediğini iddia etmeleri bir tesadüf değildir. Bir süre önce dünya çapında evrim taraftarları kan kaybettikleri için ve yalanlarının ortaya çıktığını fark ettiklerinden yeni bir politika başlatmışlardır. Geçmişte, evrimi savunan bir insanın mutlaka ateist olması gerektiğini iddia ederken, artık din ile bilimin çelişmediği telkinini kullanarak evrimin dinle çelişmediği izlenimini vermeye başlamışlardır. Sırf bu amaç için oluşturulmuş bir lobinin varlığı, ünlü evrimci Richard Dawkins tarafından açıkça tarif edilmiştir.

“Özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Bunların büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. Ama bu kişiler, gözü dönmüş şekilde, dindar insanlarla dost olmak istiyorlar. Ve bunu yapabilmenin tek yolu, evrim ile din arasında hiçbir uyuşmazlık olmadığını söylemektir.” (Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008)

Gerçekten de söz konusu lobinin faaliyetleri zaman içinde sonuç vermiş ve Kilise, Darwin’den özür dileyecek kadar ileri gitmiş; Papa, kendi evinde evrim toplantıları vermeye başlamıştır. İslam camiasına da sızmak isteyen bu topluluk, zaman içinde bunu da elde etmiş, Darwinizm ile ilmi olarak başa çıkamayan, bilimsel anlamda altyapısı olmayan ve bu nedenle de Darwinistlere karşı aciz kalmış bir kısım “din temsilcileri”ne çeşitli sahte yollar göstermişlerdir. O tarihten itibaren söz konusu kişiler İbn-i Miskeveyh, İbn-i Haldun gibi evrimi savunan sözde alimleri kendilerince delil getirerek, Mesnevi’den örnekler vererek evrimin İslam diniyle çelişmediği safsatasını yaygınlaştırmaya çalışmaktadırlar. Üstü kapalı ifadelerle Hz. Adem (as)’dan gelmediğimiz telkinini vermeye çalışmakta ve İslam alemini bu yalana alıştırmak için uğraşmaktadırlar. Şu bilinmelidir ki, bu ülkemizde kapanması zor yaralar açabilir, Allah Katı’nda bunun sorumluluğu çok büyük olabilir.

* Darwinizm’in beraberinde getirdiği ırkçılık, özellikle vatandaşlarımızı ilgilendiren vahim bir sorundur. Darwin’in ortaya attığı gelişmiş ırklar safsatasının bir sonucu olarak evrimi savunan kişiler dünyada bir kısım Avrupalıların gelişmiş ırk, zenciler, Avustralyalı yerliler ve Türkleri ise gelişimini tamamlamamış yarım ırklar olarak kabul etmektedirler. (Şanlı ve nezih Türk milletini tenzih ederiz) Bunu Darwin mektuplarında açıkça yazmıştır:

Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, TÜRKLER TARAFINDAN İŞGAL EDİLDİĞİNDE, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı; bugün Avrupa'nın TÜRKLER TARAFINDAN İŞGALİ bize ne kadar gülünç geliyor.

Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdİr. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, BU TÜR AŞAĞI IRKLARIN çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından ELİMİNE EDİLECEĞİNİ (YOK EDİLECEĞİNİ) görüyorum." (Fransis Darwin, Darwin’in Hayatı ve Mektupları, Sayı I, 1888, s. 285-286)

Darwinizm’in yaygınlaşmasıyla bu anlayış da bütün dünyaya yayılmıştır. Bu nedenledir ki dünyada pek çok insan, Ortadoğu toplumlarına ve Türklere oldukça hasarlı bir bakış açısı sergilemektedir. Siyaset, bu korkunç anlayış üzerine ilerlemekte, başta İngiliz derin devleti olmak üzere Avrupalı derin devletler, Türkiye üzerinde diledikleri planı diledikleri şekilde gerçekleştireceklerini düşünmekte, bunun da kolay olacağına inanmaktadırlar. Özellikle Darwinizm’in özellikle geliştiği son 150 yıla baktığımızda, Osmanlı ve Türkiye üzerinde oynanan oyunların hiçbir zaman hız kesmemesinin nedeni anlaşılabilmektedir. Şu anda Darwinizm’in öğretilmesiyle farkında olmadan kendi çocuklarımız da bu anlayışı özümsemekte ve zaman içinde kendilerini aşağı ırk olan gören veya Türk milletinin değerini ve üstünlüğünü anlamayan bu nedenle de milli birliğin öneminden haberi olmayan nesiller yetişmektedir. Bunun sadece dünyada değil, ülkemiz içinde de verdiği hasar çok büyüktür.

* Deccal, bilgisizliği, cehaleti kullanarak dinsizliği yaygınlaştırmaktadır. Şu an çağımızın deccaliyeti olan Darwinizm’de de durum böyledir. İnsanların bilgisizliği kullanılarak Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Suriye, Irak gibi Müslüman ülkelerin tümünde Darwinizm yaygınlaştırılmış durumdadır. Müslüman ülkelerin okul ve üniversitelerinde evrim kürsüleri vardır, evrim konferansları yapılmaktadır. İlahiyat hocaları dahi evrimi savunur hale gelmişlerdir. Kendilerine “tek bir ara fosil yok, buna karşılık canlıların bir anda yaratıldıkları ve zaman içinde değişmedikleri gerçeğini ispat eden 500 milyondan fazla fosil var” dendiğinde şaşırmaktadırlar. Bu bilgiyi ilk defa öğrenmektedirler. Çünkü o vakte kadar hep Darwinist eğitim almışlardır, bunun doğruluğunu araştırmamış, sorgulamamışlardır. İşte bu bilgisizlik ortamı, İslam ülkelerinde Darwinizm’in kısa süre içinde yaygınlaşması ve “bilim” kisvesinde “tartışılamaz” hale getirilmesine önayak olmuştur. Bu durum, ne vahimdir ki, bizim ülkemiz için de geçerlidir. Gün geçtikçe bunun dozajı artmaktadır.

* Dünya tarihinde hiçbir dönemde Allah, bu kadar açık şekilde ve bu kadar büyük bir topluluk tarafından inkar edilmemiştir. Tarihte ilk defa, Allah’a karşı böylesine açık ve organize şekilde meydan okunmakta (Allah’ı tenzih ederiz), bu kadar pervasızca “atamız mikroptu” yalanı söylenmekte, bu kadar aleni olarak “yaratılmadık” ifadesi dile getirilmektedir. Evrim telkini, sadece eğitim sisteminde değil, filmlerde, müzik kliplerinde, belgesellerde, komedi programlarında, kısacası hayatın her yerinde gizli veya açık şekilde yerleştirilmiş durumdadır. Toplu halde “Allah yok” diyen bu sistemle neredeyse kimse mücadele edememekte, sistemin baskıcılığına karşı aciz kalmakta, hemen herkes teslimiyetçi bir ruh sergilemektedir.

* Darwinist propagandanın 1800’lü yıllarda İngiliz kaynaklı bir akım olduğu, kendisi de bir İngiliz olan Charles Darwin ile başladığı ve gizli mekanizmalar ve dönemin ateist yeraltı yapılanmalarının kullanılmasıyla tüm dünyaya yaygınlaştırıldığı bilinmektedir. İngiliz derin devleti, hala bu konuda devrededir. Dünyada evrim safsatasının bu kadar yerleşik hale getirilmesi ve asla reddedilememesi de bu şedit yapılanmanın itiraz edilemez bir görünüm vermesinden kaynaklanmaktadır. Dünyada hükümetler dahil hiçbir legal oluşum, bu illegal yeraltı yapılanmasını karşısına alamamakta, onun yaptırımlarına itiraz edememektedir. Dolayısıyla tüm dünyayı saran bu belanın ülkemize de İngiliz derin devleti tarafından empoze edildiğini unutmamamız gerekmektedir.

* İşte bu yüzden hükümetimizin elini güçlendirmemiz şarttır. Darwinist eğitime karşı duruş, halk tarafından sergilenmeli ve bu güçlü şekilde yapılmalıdır. Bunun için halkımızın Milli Eğitim Bakanlığı’na, Darwinist eğitime karşı dilekçeler hazırlayarak göndermeleri ve bu tehlikenin durmasını istemeleri gerekmektedir. Halkımızın toplu halde karşı çıkışı, hükümetimizi İngiliz derin devletinin baskılarına karşı güçlendirecek ve halkın talebi reddedilemez hale gelecektir.

* Yine Milli Eğitim Bakanlığı’mızdan, bilimsel delilleri içeren bir yardımcı ders kitabının okul müfredatlarına alınması için de ricacı olunmalıdır. Bu kitaplarda sadece bilimsel bilgiler bulunacak, örneğin proteinin kendi kendine, tesadüfi süreçlerle meydana gelemeyeceğinin delilleri verilecek, bir proteinin oluşması için 100’den fazla proteinin varlığına ihtiyaç olduğunu ispatlanacak, şimdiye kadar bulunmuş 500 milyondan fazla fosil örneklerinden bazıları sunulacaktır. Evrim dersleri engellenmeyecek, söz konusu derste yalnızca bilimsel bilgiler verilerek karar öğrenciye bırakılacaktır. Böyle bir dersin okullarda bulunması için yine, hükümetimize sunulacak dilekçelere ihtiyaç vardır.

Dünya, şu anda Allah’ı inkar anlamında tarihte görülmemiş bir çirkin cesaret içindedir. Allah’ın açıkça inkar edilmesi ise kıyametin alametidir. Allah kıyameti durdurmuş, insanlığa bir fırsat daha vermiş ve bu deccali sistemi ortadan kaldırmak için çaba içinde olmalarını istemiştir. Allah’ı gücendirecek bir tavır içinde bulunmaktan tüm gücüyle sakınan bir hükümete ve dindar bir halka sahip olmamız büyük bir lütuftur. Bu konuda gerekli atılımları yapmamız ve sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı İngiliz derin devletinin uyguladığı bu esaret sisteminden kurtarmamız şarttır. Bunun için ilk hedef, Allah’ı tümüyle inkar sistemi olan Darwinizm’i ortadan kaldıracak bir atılım yapmaktır. İlk planda gerekli olan halkımızın bu konuda hükümetimize tam anlamıyla destek vermesi olacaktır.

Adnan Oktar's piece in Jefferson Corner:

http://www.jeffersoncorner.com/becoming-aware-of-the-scourge-of-darwinism/

Masaüstü Görünümü

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."