Harun Yahya

Allah elbette vahyettiği Hak Kitabı korumaya kadirdir
Hz. İsa (as)'a indirilmiş olan İncil, Kuran'da bildirildiği gibi hidayet ve nur olan hak bir kitaptır. Ancak İncil'in bir kısmı zaman içerisinde yok olmuş, bir kısmı da tahrif olmuştur. Ancak İncil'de, hak dine ait birçok doğru izah varlığını korumuştur. Müslümanlar İncil'i, Kuran'a göre değerlendirip, ayetlere ve hadislere uygun olan izahların tahrif olmamış olduğuna hüsn-ü zan ederler. Dolayısıyla, Kuran'a uygun ve hadislerle mutabık İncil izahları Müslümanların istifade edebilecekleri izahlardır.


Kuran asla değiştirilemez

Adnan Oktar’ın 20 Şubat 2010 tarihli Gaziantep Olay TV röportajından


 

Bazı Hristiyanların, Allah'ın bir nur olarak gönderdiği hak kitap olan İncil'in zaman içinde değiştiği ve yanlış yorumlandığı ihtimalini kabul etmek istememeleri elbette anlaşılabilirdir. Tahrif edilmiş bir hak kitaba uyma fikrinden tedirgin olmaları mevzu bahis olabilir. Fakat samimi Hristiyanların, şu gerçeği göz önünde bulundurmaları gerekmektedir: İncil'in büyük bir bölümü doğrudur. Hz. İsa (as)'a indirilen orijinal İncil, çok derin ve hikmetli anlatımlardan, güzel sözlerden oluşan Allah'ın vahyidir ve Kuran'da övülmektedir. Fakat İncil'e sonradan dahil edilmiş veya yanlış yorumlanmış bölümlerin varlığı, samimi bir gözle bakan her Hristiyan için aşikardır. Bunu anlamak için samimi Hristiyanların, İncil ile ilgili şu gerçekleri göz önünde bulundurmaları ve bu hususları akılcı değerlendirmeleri gerekmektedir:


İncil, Hz. İsa (as)'a indirilen ve hak olan vahyi içerdiği gibi, Hz. İsa (as)'ın uygulamalarını, zaman içinde dilden dile anlatılan sözlerini, tarihi olayları ve havarilerin kendi mektuplarını içermektedir. Dolayısıyla bunları, "Allah'ın değiştirilemez, kesin hükümleri" olarak nitelendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. İncil'e sonradan peygamber sözü diye eklenen pasajların doğruluğu tartışmalıdır ve bunlar birer rivayet niteliğindedir.

İncil'deki söz konusu bilgilerin bazıları Hz. İsa (as)'dan yüzyıllar sonra İncil'e eklenmiş ve herhangi bir heyet kararı ile ile kabul edilip yaşama geçirilen bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgilerin sahihliği, tarafsızlığı da son derece tartışmalıdır. Nitekim bu sebeple muhalif cepheler oluşmuş, tartışmalar başgöstermiş, karmaşa ortamları meydana gelmiştir. Hristiyan dünyası içinde 3. yüzyıldan sonra başgösteren ciddi bölünmeler, söz konusu pasajların tartışmalı olmasından kaynaklanmaktadır.

İncil'i oluşturan 4 ayrı kitap, bilindiği üzere İznik Konsilinde çok sayıda İncil arasından seçilmiş ve bunlara oy çokluğu ile karar verilmiştir. Her sağduyu sahibi insanın kabul edeceği gibi oldukça fazla sayıda ve farklı şekillerde yazılmış bir kitabın orijinalliği tartışmalıdır. Ve 4 farklı İncil'e neye dayanarak karar verildiği de şaibelidir. Şu anda kullanılmakta olan ve birbiriyle ciddi çelişkiler barındıran bu dört kitaptan hangisinin tam doğru bilgi verdiği ise tam bilinememektedir.

Sayıları dörde indirilen İncil'lerin içinde ciddi ayrılıklar bulunmaktadır. Sinoptik İnciller (Markos, Matta ve Luka), Yuhanna İncil'i ile ciddi çelişkiler barındırırken, kendi aralarında bile ciddi ayrılıklar barındırmaktadırlar. Kitaplardan bir tanesinde verilen bilgiyi doğru saydığımızda, diğerinde verilen çelişkili bilgiyi yok saymamız gerekmektedir. İki açıklamadan yalnızca bir tanesi doğruysa, bu durumda İncil'in, her kelimesi vahye dayanan bozulmamış bir kitap olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Tek başına bu durum bile, İncil'in tahrif edilmiş olduğunun açık delilidir.

İncil'de, Hz. İsa (as)'ın (sözde) çarmıha gerilişine dair bilgiler anlatılmakta ve Hz. İsa (as)'ın (sözde) ölümü sonrasındaki bilgilerle Kutsal Kitap devam etmektedir. Burada ciddi bir çelişki bulunmaktadır. Hz. İsa (as)'a indirilen ve Hz. İsa (as)'ın Kitap verilmiş bir peygamber olduğunun en büyük kanıtı olan Kutsal İncil, nasıl Hz. İsa (as)'ın ölümünden sonraki olayları kapsayabilmektedir? Burada vahiy kime gelmektedir? Açıktır ki, söz konusu bölümler, o döneme tanık olmuş kişilerin anlatımlarından oluşan tarihi bilgileri kapsamaktadır. Sonuçta bu metinlere Allah'ın vahyi demek mümkün değildir.


Yüce Allah, elbette insanlara yol gösterici olarak indirdiği hak kitapları korumaya kadirdir. Hristiyanlar, İncil'in tahrif edilmiş olduğuna dair açıklamaları kabul etmemek için Rabbimiz'in bu üstün vasfını delil olarak öne sürmektedirler. Oysa burada takdir edilmesi gereken gizli bir hikmet bulunmaktadır:

Tekrar belirtmek gerekir ki, Allah elbetteki Kendi kitabını korumaya muktedirdir. Yüce Allah tüm kainatta her şey kusursuz yaratmaya da muktedirdir. Fakat kainattaki her şey kusursuz değildir, Allah'ın eksiklikler yaratmasının özel bir hikmeti vardır.

Delilleri son derece açık olan Kutsal İncil'in tahrif edilmesi de Allah'ın izni ve dilemesiyle gelişen bir olaydır. Bir hikmetle, Allah'ın özel bir imtihanı gereği böyle yaratılmıştır. Allah böyle yaratıyorsa ve bu konudaki delilleri açık şekilde gösteriyorsa, bu konuda sabit fikirli olmak değil, bunun ardındaki hikmetleri görmek ve anlamak gerekmektedir. Belli ki, şu anda Hristiyan alemi bununla denenmektedir. Vicdanlarına uymaya davet edilmektedirler. Belli ki bu durum, Hz. İsa (as)'nın gelişi için gereken özel bir zorunluluktur. Bu imtihan ile belli ki yanlış inançlar dünyayı saracak, insanlar din adına kargaşaya, karmaşaya ve kan dökücülüğe sürüklenecek ve Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın gelişi için Tevrat'da, İncil'de ve Kuran ve hadislerde bildirilen ahir zaman alametleri yerini bulacaktır. Dolayısıyla samimi Hristiyanların üzerine düşen asıl görev, İncil'in gerçek hükümlerinin aranması ve uygulanmasıdır.

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, hak kitap İncil, gerçekten de Hristiyanların savundukları şekilde korunmuştur. Fakat korunmuş olan İncil şu anda saklıdır ve henüz bulunmamıştır. Allah'ın izniyle Hz. İsa (as)'ın yeniden yeryüzüne gelişi ile birlikte Tevrat'ın da İncil'in de gerçeği bulunacak ve Musevilere ve Hristiyanlara bu hak kitaplarla hükmedilecektir.

Fakat aynı zamanda Hristiyan kardeşlerimiz Kuran'ın, hak olan İncil'in hükümlerinin tümünü kapsayıp aktardığı gerçeğini de bilmeleri gerekmektedir. Hak İncil hükümleri Kuran'da bulunmaktadır ve bu sebeple Müslümanlar da hak İncil'i uygulamakla yükümlüdürler. Kuran, İncil'i doğrulayıcı, yani yanlışlarını ayırt ederek doğru kısımlarını tasdik eden hak bir kitaptır. Dolayısıyla Müslümanlar, Muhammedi oldukları gibi, hak İncil'i uygulayan birer İsevi ve hak Tevrat'ı uygulayan birer Musevidirler. Dolayısıyla, samimi bir Hristiyan İncil'in gerçeğine uymak ve hak İncil ile hükmetmek istiyorsa, Kuran'da bu hükümlerin tümünü bulacaktır. Hak İncil, Kuran'da Yüce Allah'ın övdüğü kutsal kitabımızdır. Allah, İncil'in, gönderildiği dönemde insanlar için yol gösterici olduğunu Kuran'da şöyle bildirmektedir:

O, sana Kitab’ı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Bundan (Kur’an’dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler... (Al-i İmran Suresi, 3-4)

Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. (Maide Suresi, 46)

Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik; ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. (Bir bid'at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah'ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık olanlardır. (Hadid Suresi, 27)

Sonuç olarak, Hristiyan kardeşlerimizin Kuran'ı, önyargılara dayanarak reddetmeden önce, bu bakış açısıyla okumaları gerekmektedir. Samimiyetle Allah'tan doğruyu yanlıştan ayıran bir anlayış dileyen her kişi, Allah'ın bu büyük nimetine nail olacaktır.

 

 


Bu sitedeki Hristiyanlıkla ilgili yazıların asıl amacının, samimi Hristiyanlar tarafından doğru anlaşılması önemlidir. >>>
 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."