Harun Yahya

Teist evrimci modeli büyük bir yanılgıdır

Darwin, evrim teorisini ilk olarak gündeme getirirken oldukça endişeliydi. Teorisinin, o dönemde başta İngiltere olmak üzere tüm Avrupa’da hakim olan Hıristiyan inancına ters düşeceğini ve bundan dolayı tepki toplayacağını biliyordu. Bu nedenle Darwin’in fikirlerini insanlara açıklaması uzun zaman almıştır. Yakın dostlarına gönderdiği mektuplarda ise tedirginliğini açıkça itiraf etmiştir.

Darwin’i bu derece endişelendiren gerçek, evrim teorisinin, temelde, bir yaratıcının varlığını tümüyle reddediyor olması ve bunun yerine tesadüfleri ilahlaştırmasıydı. Günümüzde ise, Richard Dawkins gibi evrimciler, “Darwin bize entelektüel yönden tatmin olmuş birer ateist olabilme şansını verdi” diyerek evrim teorisinin temelindeki bu amacı ilan etmektedirler.

Temelinde bir Yaratıcı’nın inkarı olan bir teorinin, Allah inancı, Yaratılış gerçeği ve herhangi bir İlahi dinle bağdaşması ise kesinlikle mümkün değildir. Bu çalışma, evrim teorisini savunan bazı dindar kişilere bu gerçeği hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Evrimin İspatlanmış Bilimsel Bir Teori Olduğunu Düşünme Yanılgısı

İnsanları evrim teorisi konusunda en fazla yanıltan noktalardan biri, bu konu ile ilgili sık sık duydukları propagandalar ve spekülatif iddialardır. Bu konuda verilen telkinlerin en önemlilerinden biri ise, evrimin tümüyle “bilimsel” bir teori olduğu, bilimin çeşitli dallarıyla bu teorinin ispatlanmış olduğu telkinidir.

Oysa ortada büyük bir çelişki vardır. Bilim, elde ettiği hiçbir bulguda, yaptığı hiçbir deneyde evrim teorisini destekleyici tek bir sonuca bile ulaşamamıştır. Evrimi destekleyecek tek bir aşamanın varlığı ispat edilememiştir. Değil evrim teorisinin iddia ettiği gibi tesadüfi olaylarla, kontrollü laboratuvar ortamlarında bile cansız maddelerin içinden canlı bir organizma oluştuğu gösterilememiş, bilinçli ve kontrollü ortamlarda dahi cansız maddelerden tek bir hücre dahi üretilememiştir. Evrim teorisinin; canlı türlerinin genetik bilgisinin doğal etkenlerle geliştiği, yeni canlı türleri ortaya çıktığı veya türlerin birbirine dönüştüğü, şeklindeki iddiası da hiç bir kanıta dayanmamaktadır. Şimdiye kadar evrim adına öne sürülmüş olan tüm sözde deliller, geçersizliği çeşitli şekillerde ispat edilmiş çeşitli fosillerden, yanlış yorumlanan biyolojik olgulardan ya da evrimcilerin bilinçli ve kasıtlı olarak başvurdukları çarpıtma ve sahtekarlık örneklerinden öteye gidememiştir. 21. yüzyıl teknolojisi ve bilimi ile, “bu, evrim teorisi için kesin bir delildir” diye getirilen tek bir bulgu bile bulunmamaktadır. Bu şartlar altında evrimin bilimsel olarak ispatlandığı iddiasının bir göz boyamadan ibaret olduğu açıktır.

Çelişkinin ikinci yönü ise şudur: Bilimsel bulguların sergilediği canlılıktaki komplekslik, olağanüstü hassas dengeler ve kusursuz tasarım, tüm bunları yaratan bir bilincin varlığını göstermektedir. Yeryüzündeki canlılığın oluşumunu tesadüflerle açıklamak imkansızdır. Varılacak tek sonuç, yeryüzüne bilinçli bir yaratılışın hakim olduğudur. Bir başka deyişle bilim, yaratılışı ispat etmektedir. Bu gerçek, evrimcilerin “din dogmatiktir” iddiasını ortadan kaldırmakta, dini inancın akılcı olduğunu göstermekte ve dindar insanları evrime inanmaya yönelten gerekçeleri yok etmektedir.

Teist evrimci görüşe yakın olan kişiler açıktır ki bu önemli bilgiden yoksundurlar. Evrimcilerin yanıltıcı telkinleri sonucunda, evrimin ispatlanmış bilimsel bir gerçek olduğunu düşünür ve bunun canlılığın oluşumu için tek yol olacağına inanırlar. Aslında bu durum başlıbaşına, Allah’ı gerçek anlamda takdir edememenin de bir sonucudur. Tüm evreni, uçsuz bucaksız yıldızları, galaksileri, bunların arasındaki muazzam dengeyi, dünyayı ve hayranlık uyandırıcı canlı alemini yoktan vareden Allah’ın, bunların tümünü her an kontrolü altında tuttuğunu, geçmişte varolmuş ve gelecekte varolacak her canlının, sahip olduğu tek bir hücresine kadar Allah’ın iradesine bağımlı olduğunu anlayamamaktadırlar. Oysa İncil’de Allah’ın bu sınırsız gücü ve buna karşılık insanların düştükleri yanılgı açıkça haber verilmiştir.

Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlık ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilir.

Çünkü Tanrı'ya dair bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne serdi. Dünyanın yaratılışından beri, Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, yani sonsuz gücü ve Tanrılığı, O'nun yaptıklarıyla anlaşılarak açıkça görülüyor. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde O'nu Tanrı olarak yüceltmediler, O'na şükretmediler. Ama düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını iddia ederken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara ve sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. (Pavlus’un Romalılara Mektubu, 1/18-23)

Evrimcilerin, İnançlı İnsanları Kendi Saflarına Katma Çabaları

Teist evrimci modeli, evrimcilerin özellikle son yıllarda teşvik ederek oluşturmaya çalıştıkları bir modeldir. Özellikle son yıllarda dine dönüşte büyük bir gelişme yaşanmakta ve dolayısıyla evrime inanan insanların sayısı giderek azalmaktadır. Ayrıca, bir Yaratıcının varlığına inanan bilim adamlarının sayısındaki artış da evrimcileri telaşlandırmaktadır. Çünkü bu bilim adamları, her geçen gün daha da artan bir etki ile, evrim teorisinin bilimsel yönden geçerli olmadığı ile ilgili delilleri kamuoyunun bilgisine sunmaktadırlar.

Evrimciler ise, teist evrimci modelini destekleyerek, kendi saflarına çekemedikleri dindar insanları dinle evrim arasında bir uyum olduğuna ikna etmeye çalışmaktadırlar. Teist evrimciler, Allah’ın canlılığı aşama aşama, evrimcilerin öne sürdükleri kademelerden geçerek yarattığına inanırlar. Bir kısmı da, Allah’ın ilk canlı hücreyi yarattıktan sonra, bu canlı hücrenin kademe kademe gelişerek nihayetinde insanı oluşturduğuna inanır.

Evrim teorisi hakkında pek fazla bilgisi olmayan kişiler evrimin bir Yaratıcının varlığını reddettiğinin, onun yerine tesadüfleri ilahlaştırdığının farkında değildirler ya da bunu görmezden gelirler. Dolayısıyla özel bir plan üzerine kendilerine sunulmuş olan “teist evrim” inancının bir zarar getirmeyeceğini düşünürler. Hatta evrimcilerin, “evrim=bilim” telkinlerine kanarak, bilimle dini mutabık hale getirdiklerini zannederler.

Oysa, evrim teorisi bilimsel bir gerçek değildir ve ilahi dinlerin yaratılış hakkındaki açıklamaları ile tamamen çelişir. Allah’a ve Kutsal kitaplara inanan insanların, böyle bir kompleks içinde olmaları ve inançlarının bir kısmını gözardı ederek, bilimin de reddettiği bir teori ile uzlaşmaya çalışmaları son derece yersizdir.

Darwinizmin, ilahi dinlerle ve Yaratılış gerçeği ile çelişmektedir:

Gözlerden asla kaçmaması gereken bir gerçek, evrim teorisi-yaratılış tartışmasında temel meselenin "tesadüf" iddiasında odaklanmış olmasıdır. Evrim teorisini savunanlar, canlılığın bir tesadüfler zinciri ile oluştuğu iddiasındadırlar. Darwin'in yazılarının özü budur ve onu izleyen tüm evrimciler aynı iddiayı korumaktadır. Evrim teorisinin varlık amacı bu iddiadır. Aynı zamanda evrim teorisinin saçmalığı da bu iddiadan kaynaklanmaktadır, çünkü bilim canlıların kökeninin "tesadüf" değil "tasarım" olduğunu göstermektedir.

Dolayısıyla inançlı bir insanın, evrim ve yaratılışın birbirinin tam olarak zıttı olan iki görüş olduğunu açıkça görmesi ve kabul etmesi gerekmektedir. Evrim, insanın ve canlılığın yaratılış amacını ortadan kaldırırken, yaratılış gerçeği her şeyin varlığının bir amacının olduğunu bildirir. Evrim bilinçsiz ve kör tesadüflerin gücüne inanırken, yaratılış sonsuz bir Aklın, yani Allah’ın mutlak gücüne inanır. Biri dini, biri de dinsizliği savunan iki anlayışın biraraya getirilme çabası, bir aldatmacadan başka bir şey değildir.

Sonuç

Allah’ın mutlak varlığına inanan bir insan bu aldatmacanın asla etkisinde kalmamalıdır. Evrim teorisinin geçerliliğine inanmak, pek çok kişinin sandığı gibi zararsız değildir. Evrim teorisi, savunduğu sapkın fikirler, getirdiği dinsizlik anlayışı ve materyalizm ile, 150 yıldır süren yozlaşmanın, dejenerasyonun, sapkınlığın, hatta ırkçı katliam ve soykırımların en başlıca sebebidir. Bu anlayışa destekçi olmak, dindar insanların asla tercih etmemesi gereken bir durumdur.

Herşeyin Yaratıcısı ve sahibi Allah’tır. İncil’de bu gerçek şöyle bildirilmektedir:

Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaradılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. (Pavlus’un Koloselilere Mektubu, 1/15-17)

Bu gerçeğe inanan samimi Hıristiyanlar, Darwinizmin tehlikeli boyutlarının farkına varmalı, bu zararlı ideolojiye karşı fikri mücadele içinde olmalı ve ideolojinin etki alanını daraltmalıdır. Bu şekilde samimi Hıristiyanlar, dinin gücünü de artırmış olacaktır. Kuşkusuz batıl, her zaman çürüyüp yok olmaya mahkümdur. İnsanlık için büyük tehlikeler barındıran Darwinizm de bu sonla mutlaka karşılaşacaktır. Bunun öncüsü ise, Allah’ın izni ile dünya üzerindeki samimi dindarlar olacaktır.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."