Harun Yahya

''Akıllı tasarım'' saptırmacası


1980'lerin ikinci yarısında ABD'de evrim teorisine karşı 'akıllı tasarım' adı verilen bir teori ortaya atıldı. Bu teori tüm canlıların, Darwinizm'in iddia ettiği şekilde tesadüflerle değil, 'akıllı bir tasarım' sonucunda meydana geldiklerini savunmaktadır.

Ancak söz konusu hareketin savunucuları, tüm canlıların Yaratıcısının alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu açıkça dile getirmemektedirler.

Bu hareketin önde gelen isimlerinden Michael Behe 'akıllı tasarım'ın ne olduğunu açıklarken, "akıllı tasarım, dine dayanan bir düşünce değil, ama dindar insanlar bu teoriden kendi tartışmalarında yararlanabilirler" demektedir.

"Allah yaratmıştır" demeyip "akıllı tasarım vardır" demek
bir Müslüman'ın kullanacağı üslup değildir!


Ülkemizde de 'akıllı tasarım teorisi'ni savunan kimseler bulunmaktadır. Ancak bu kimselerin dikkat çeken bir özellikleri vardır. Bunlar, söz konusu teoriyi savunurlarken bu hareketin Batılı destekçilerinin üslubunu taklit etmeye çalışmakta ve Allah'ın ismini anmaktan özellikle kaçınmaktadırlar.

"Tüm evreni, canlı ve cansız varlıkları Allah yaratmıştır" demek yerine izahlarında, "evrende akıllı bir tasarım vardır" şeklinde muğlak ifadelere başvurmaktadırlar. Bu tutumları, Allah'ın ismini anmaktan maksatlı olarak kaçındıkları kanaatini oluşturmaktadır.

Elbetteki Müslüman olmayanların, dinsizlerin ya da bir takım felsefecilerin bu tür bir üslup kullanmalarında yadırganacak bir yön yoktur.

Ancak, "ben Müslümanım" diyen bir kimsenin aynı üslubu kullanması kabul edilebilecek bir durum değildir. "Allah yarattı" demekten sürekli kaçınarak, "bir güç yarattı", "akıllı tasarımın eseri" şeklinde izahlar kullanmak Müslüman bir kimsenin tavrı ve üslubu olamaz.

Çünkü bu tür bir üslup, "Ben 'Allah' demek istemiyorum, 'bir güç var, akıllı tasarım var' demek istiyorum" anlamına gelir ki, bunun da Kuran'la, İslam'la bağdaşan hiçbir yönü yoktur.

"Her şeyi Allah yarattı", "her şey alemlerin Rabbi olan Allah'ın 'OL!' demesiyle oldu" demekten kaçınarak yalnızca "kainatta akıllı bir tasarım vardır" demek ancak, Allah'ın varlığına gerçekten iman etmemiş bir zihniyetin ürünü olabilir.

Yoksa, ilkokulda okuyan bir çocuk dahi bilir ki, gökyüzünü, ceylanları, balıkları, kuzuları, elmayı, muzu, üzümü, portakalı yaratan Allah'tır, 'akıllı tasarım' değil.

'Akıllı tasarım', 'akıllı bir güç' ifadeleriyle Allah'ın dışında kim kastedilebilir?

Allah'ın varlığı gözardı edilerek (Allah'ı tenzih ederiz) öne sürülen bir 'akıllı tasarım' iddiası son derece akılsızca ve mantıksızca bir iddiadır.

Normal zekaya sahip vicdanlı bir insan, biraz düşündüğünde, evrende tasarlanmış gibi bir mükemmellik varsa bunu yaratanın Allah'tan başkası olamayacağını anlar.

Evrendeki canlı-cansız tüm varlıkların Allah'ın sonsuz aklının, ilminin, gücünün, üstün yaratma sanatının tecellileri olduğunu görür.

Bunun sonucunda da, "akıllı tasarım var", "akıllı bir güç var" demez, "Allah vardır, Allah yaratmıştır" der.

Bilindiği gibi, İslamiyetten önce Mekke'deki müşrikler taşlardan ve tahtalardan yonttukları heykellere Allah'ın sıfatlarını yakıştırarak kendilerine bir takım putlar edinmişlerdi.

"Lât", "Menât", "Uzza", vs. gibi çeşitli isimlerle adladırdıkları bu putların güç sahibi olduklarını, yarattıklarını, rızık verdiklerini, koruyup kolladıklarını öne sürmekte, kısaca Allah'ın sıfatlarını bu putlara isnad ederek Allah'a şirk koşmaktaydılar.

Aynı şekilde bugün yapılmak istenen de, Allah'ın üstün sıfatlarını 'akıllı tasarım' 'akıllı güç' gibi isimlerle adlandırılan soyut kavramlara yükleyerek insanları Allah inancından uzaklaştırmaktır. Bunun anlamı ise 'akıllı tasarım' adı verilen bir put edinmekten başka bir şey değildir.

Kuran'da müşriklerin bu tutumu hakkında şöyle buyurulmaktadır:Bu (putlar ise,) sizin ve atalarınızın isimlendirdiğiniz isimlerden başkası değildir. Allah, onlarla ilgili 'hiçbir delil' indirmemiştir. Onlar, yalnızca zanna ve nefislerinin heva olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. (Necm Suresi, 23)


Masonlar da aynı mantıkta, eserlerinde kainatı 'total bir güç'ün, 'bir şuur'un yönettiğini fakat bundan kastettiklerinin (haşa) kesinlikle Allah olmadığını öne sürerler.

Görüldüğü gibi 'akıllı tasarım' taraftarları da masonik izahlardaki mantığın birebir aynısını savunmaktadırlar.

Allah'ın yaratmak için tasarım yapmaya ihtiyacı yoktur

Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir.

Belki, Allah'ın yaratmasındaki mükemmellik, "tasarlanmış gibi bir mükemmellik var" şeklinde ifade edilebilir, o kadar...

Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir.

Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)


'Akıllı tasarım' izahları samimi olarak dine eğilim gösteren kimseleri de olumsuz yönde etkileyebilir

Şurası bir gerçektir ki 21. yüzyılda tüm dünya, hızla materyalist ve ateist görüşleri terketmektedir.

Evrim teorisinin geçersizliğinin, bu teorinin bilim ve akıl dışı olduğu gerçeğinin günden güne daha çok anlaşılmasıyla insanlarda Allah inancına doğru samimi bir yöneliş yaşanmaktadır.

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, tüm hayatını ateizmi savunmaya adamış olan ünlü bilim adamı Anthoy Flew'dur. Flew, geçtiğimiz aylarda kendisiyle yapılan bir röportajda ateizmi terkettiğini ve artık Allah'a inandığını belirtmiştir.

Yine benzer şekilde birçok bilim adamı, sanatçı ve politikacı beyanatlarında Kuran'a karşı duydukları ilgiyi ve merakı açıkça dile getirmektedirler.

Durum böyleyken, 'akıllı tasarım' gibi samimiyetten ve İslami bilinçten uzak izahların iman etme eğiliminde olan kimseleri de olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Bu tür ortalı ve muğlak izahlar dine eğilim gösteren insanların tereddüt ve çelişkiye düşmesine, kafalarının karışmasına, zihinlerinin bulanmasına neden olabilir.

'Akıllı tasarım' şeytanın farklı bir saptırmacasıdır

Evrim gibi batıl bir iddiayı reddederken şeytanın yeni bir tuzağına düşmekten şiddetle kaçınmak gerekir. Zira şeytanın en büyük amaçlarından biri her ne şekilde olursa olsun, Allah'ın adının anılmasını engellemek, insanları Allah'ın zikrinden yüzçevirtmektir.

Nitekim şeytan evrimle aldatamadığı insanları bu sefer de "akıllı tasarım" gibi farklı bir yöne saptırarak yine amacına ulaşmış, insanları Allah'ın adını anmaktan uzaklaştırmış olacaktır.

Şeytanın bu şekilde hak adına ortaya çıkıp insanların doğru yollarına oturarak onları saptırmasına Kuran'da şöyle dikkat çekilmektedir:Dedi ki: "Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar(ı insanları saptırmak) için mutlaka Senin dosdoğru yolunda oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın." (Araf Suresi, 16-17)


Bilinmelidir ki evrim teorisinin çürütülmesi ve tesadüf mantığının geçersizliğinin ortaya konması akıllı tasarımı değil Allah'ın varlığını, her şeyin Allah tarafından yaratıldığını gözler önüne serer.

"Evrim yoksa akıllı tasarım vardır" demek evrimden sonra yeni bir sahte ilah edinmekten başka bir şey değildir.

Müslüman'a yakışan Kuran'da örnek verilen peygamberlerin ve elçilerin yolunu benimsemesidir

Müslümanlar şu veya bu bilim adamının ya da bilimsel akımın değil, Kuran'da örnek verilen peygamberlerin ve elçilerin yolunu izlemekle, bu mübarek şahısların üslubunu örnek almakla mükelleftirler.

Resullerin her devirde kavimlerine tebliğ yaparken kullandıkları üslup son derece açık, net, kararlı ve anlaşılırdır. Hepsi kavimlerine Allah'ın varlığını ve birliğini, Allah'tan başka ilah olmadığını, herşeyi Allah'ın yarattığını açıkça tebliğ etmiş, insanları yalnızca Allah'a kulluk etmeye davet etmişlerdir. Hiçbiri de tebliğ yaparken Allah'ın adını açıkça ve cesurca zikretmekten çekinmemiştir.

Nitekim Resullerin bu karakterlerinin tarif edildiği ayetlerden bazıları şöyledir:Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Onun dışında sizin başka ilahınız yoktur, yine de sakınmayacak mısınız?" (Müminun Suresi, 23)

İbrahim de; hani kavmine demişti ki: "Allah'a kulluk edin ve O'ndan sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır... (Ankebut Suresi, 16-17)

"Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı (bir sürü) Rabler mi daha hayırlıdır, yoksa kahhar (kahredici) olan bir tek Allah mı?" "Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah'ındır. O, Kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler." (Yusuf Suresi, 39-40)

Hani onlara kardeşleri Lut: "Sakınmaz mısınız?" demişti. "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin..." (Şuara Suresi, 161-164)

... (Şuayb) "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur..." (Araf Suresi, 85)

(İsa) "Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu halde O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur." (Zuhruf Suresi, 64)


Görüldüğü üzere Kuran'da anlatılan peygamberlerin hiçbirisi "tasarımcı", "akıllı tasarımcı" veya benzeri kavramları değil kullanmak, ima dahi etmemektedir. Resullerin herbiri açıkça Allah'ın Yüce ismini zikrederek cesurca Allah'ın hükmünü beyan etmektedir.

Kuran'ın ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in yolunu benimseyen her Müslüman da, Resullerin bu üstün ahlakını, örnek tavır ve üslubunu kendisine rehber edinmekle yükümlüdür.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."